Recent content by Thuannb

  1. T

    BHXH THỊ XÃ HOÀNG MAI TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN TỐT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BHXH.

    Thực hiện Công văn số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (gọi chung là giao dịch điện tử...
  2. T

    BHXH TX HOÀNG MAI TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN TỐT GDĐT TRONG LĨNH VỰC BHXH.

    Thực hiện Công văn số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (gọi chung là giao dịch điện tử...

Ads HMO

Top