Recent content by thunguyen297

  1. T

    Miền Bắc Không nhiều người hiểu rõ tình trạng ù tai

    Chào bạn, Cảm ơ bạn đã chia sẻ bài viết có nhiều thông tin hữu ích như vậy :)
  2. T

    Quỳnh Lưu Biển Quỳnh Lưu thuyền đầy Cá sau thạm hỏa môi trường do Formosa

    Nhìn cảnh thật thấy thương xót cho người dân :(

Ads HMO

Top