Recent content by hquan105

  1. H

    Toàn Quốc gà 9 cựa, địa chỉ bán gà 9 cựa

    Gà 9 cựa, là nhưng trong những món qua biếu tết có ý nghĩa cả về mặt tâm linh. gà 9 cựa đã xuất hiện từ thời xa xưa, cửa thời đại Vua Hùng .Gà chín cựa đã xuất hiện tư đó và gà 9 cựa đã có mặt trong những món quá hay gọi là xính lễ để thách cưới công chua mỹ nương. Và trong truyên thì có Sơn...

Ads HMO

Top