Page Time: 0.2983s

Memory: 14.4640 MB (Peak: 15.3520 MB)

Queries (28, time: 0.0207s, 6.9%)

 1. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('options', 'languages', 'contentTypes', 'codeEventListeners', 'deferredRun', 'simpleCache', 'addOns', 'defaultStyleProperties', 'routeFiltersIn', 'routeFiltersOut', 'routesPublic', 'nodeTypes', 'bannedIps', 'discouragedIps', 'styles', 'displayStyles', 'userBanners', 'smilies', 'bbCode', 'threadPrefixes', 'userTitleLadder', 'reportCounts', 'moderationCounts', 'userModerationCounts', 'notices', 'userFieldsInfo')
  Run Time: 0.001044
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 26Using where
 2. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('brListenerClasses', 'brBriviumAddOns')
  Run Time: 0.000232
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 2Using where
 3. SELECT data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key = ?
  Params: brmsModernStatisticCache
  Run Time: 0.000255
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 4. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000333
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 5. SELECT thread.*, xf_post.message
  	,
  		user.gender, user.avatar_date, user.gravatar,
  		NULL AS thread_read_date,
  		0 AS thread_reply_banned,
  		0 AS thread_is_watched,
  		'' AS draft_message, NULL AS draft_extra
  FROM xf_thread AS thread
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = thread.user_id)
  LEFT JOIN xf_post ON (xf_post.post_id = thread.first_post_id)
  WHERE thread.thread_id = ?
  Params: 1354
  Run Time: 0.000688
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuserconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLExf_postconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 6. SELECT node.*, forum.*
  	,
  	permission.cache_value AS node_permission_cache,
  		NULL AS forum_read_date
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  	LEFT JOIN xf_permission_cache_content AS permission
  		ON (permission.permission_combination_id = 1
  			AND permission.content_type = 'node'
  			AND permission.content_id = forum.node_id)
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 54
  Run Time: 0.000624
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEpermissionconstPRIMARYPRIMARY35const,const,const1 
 7. SELECT post.*
  	,
  		bb_code_parse_cache.parse_tree AS message_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS message_cache_version,
  		user.*, IF(user.username IS NULL, post.username, user.username) AS username,
  		user_profile.*,
  		user_privacy.*,
  		signature_parse_cache.parse_tree AS signature_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS signature_cache_version,
  		session_activity.view_date AS last_view_date,
  		0 AS like_date
  FROM xf_post AS post
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS bb_code_parse_cache ON
  			(bb_code_parse_cache.content_type = 'post' AND bb_code_parse_cache.content_id = post.post_id)
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_profile AS user_profile ON
  			(user_profile.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_privacy AS user_privacy ON
  			(user_privacy.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS signature_parse_cache ON
  			(signature_parse_cache.content_type = 'signature' AND signature_parse_cache.content_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_session_activity AS session_activity ON
  			(post.user_id > 0 AND session_activity.user_id = post.user_id)
  WHERE post.thread_id = ?
  	 AND (post.position >= 0 AND post.position < 20) 
  	AND (post.message_state IN ('visible'))
  ORDER BY post.position ASC, post.post_date ASC
  Params: 1354
  Run Time: 0.001997
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEpostrefthread_id_post_date,thread_id_positionthread_id_post_date4const1Using where; Using filesort
  SIMPLEbb_code_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,hoangmai_data.post.post_id1Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.post.user_id1 
  SIMPLEuser_profileeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.post.user_id1 
  SIMPLEuser_privacyeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.post.user_id1 
  SIMPLEsignature_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,hoangmai_data.post.user_id1Using where
  SIMPLEsession_activityrefPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.post.user_id16Using where
 8. INSERT DELAYED INTO xf_thread_view
  	(thread_id)
  VALUES
  	(?)
  Params: 1354
  Run Time: 0.000281
 9. SELECT `thread_id`, `title`, `view_count`, `post_date`
  FROM `xf_thread`
  WHERE `node_id` = 54
  ORDER BY `post_date` DESC
  LIMIT 0, 10
  Run Time: 0.000469
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_threadindexnode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postpost_date4 49Using where
 10. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('xs_morethread_latest')
  Params: 2
  Run Time: 0.000236
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledconstPRIMARYPRIMARY106const,const1 
 11. INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?, ?, ?)
  Params: 4ff4b08d073cb51701f7a2341120e6b1, , 1550460675
  Run Time: 0.000225
 12. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date, robot_key)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date),
  	robot_key = VALUES(robot_key)
  Params: 0, , , XenForo_ControllerPublic_Thread, Index, valid, thread_id=1354, 1550457075,
  Run Time: 0.000169
 13. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('home', 'events', 'media')
  Params: 2
  Run Time: 0.000382
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledrangePRIMARYPRIMARY106 3Using where
 14. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 1436, a:9:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"font";s:6:"option";s:5:"Arial";s:8:"original";a:2:{i:0;s:12:"[FONT=Arial]";i:1;s:7:"[/FONT]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=4]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:605:"Vụ tai nạn xảy ra vào 12h ngày 7-12 trên tỉnh lộ 538 đoạn qua xã Xuân Thành, huyện Yên Thành khiến 1 người tử vong. Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, chiếc taxi của hãng Mai Linh mang BKS: 37A – 067.92 đang lưu thông theo hướng từ đường 7 sang tỉnh lộ 538. Khi chạy đến địa bàn xã Xuân Thành thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy mang BKS: 37P1 – 096.20 do anh Doãn Ngọc Tú (SN 1983, trú tại xã Long Thành, Yên Thành) điều khiển lưu thông cùng chiều. ";}}}}i:1;s:1:" ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"font";s:6:"option";s:5:"Arial";s:8:"original";a:2:{i:0;s:12:"[FONT=Arial]";i:1;s:7:"[/FONT]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=4]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:3:{i:0;s:1:" ";i:1;a:4:{s:3:"tag";s:1:"i";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[I]";i:1;s:4:"[/I]";}s:8:"children";a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:80:"http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/bachtuyet/2013_12_08/antd-taxi-dam-xe-may.jpg";}}i:1;s:87:" Sau cú va chạm khá mạnh, chiếc taxi lao thẳng xuống mương bên đường";}}i:2;s:1:" ";}}}}}}i:3;s:1:" ";i:4;a:4:{s:3:"tag";s:4:"font";s:6:"option";s:5:"Arial";s:8:"original";a:2:{i:0;s:12:"[FONT=Arial]";i:1;s:7:"[/FONT]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=4]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:512:"Cú va chạm khá mạnh khiến chiếc xe máy đổ xuống đường hư hỏng nặng, người ngồi trên xe bị thương nặng. Chiếc xe ta xi bị mất lái và lao xuống mương bên đường. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, người dân và tài xế xe taxi đã đưa anh Tú đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Tú đã tử vong không lâu sau đó. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.";}}}}i:5;s:1:" ";i:6;a:4:{s:3:"tag";s:5:"right";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:7:"[RIGHT]";i:1;s:8:"[/RIGHT]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"font";s:6:"option";s:5:"Arial";s:8:"original";a:2:{i:0;s:12:"[FONT=Arial]";i:1;s:7:"[/FONT]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=4]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:2:{i:0;s:8:"Nguồn ";i:1;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:6:"ANTĐ.";}}}}}}}}i:7;s:1:" ";i:8;a:4:{s:3:"tag";s:4:"font";s:6:"option";s:5:"Arial";s:8:"original";a:2:{i:0;s:12:"[FONT=Arial]";i:1;s:7:"[/FONT]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=4]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:1:" ";}}}}}, 1521948517, 1550457075
  Run Time: 0.000914
 15. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('wfc__1_thread_view', 'wfc__1_thread_view_f54')
  Run Time: 0.000555
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 2Using where
 16. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('wfc__1_thread_view_lock')
  Run Time: 0.000277
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 17. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc__1_thread_view_lock, a:3:{s:19:"thread_view_lock_26";a:2:{s:4:"html";s:1:"1";s:4:"time";i:1550457075;}s:19:"thread_view_lock_27";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1550456768;}s:19:"thread_view_lock_37";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1550454690;}}
  Run Time: 0.000752
 18.     SELECT thread.*, xf_post.message AS kid_content
       ,
  user.gender, user.avatar_date, user.gravatar,
  post.message, post.attach_count
  FROM xf_thread AS thread INNER JOIN xf_post ON (thread.first_post_id = xf_post.post_id) 
  
  LEFT JOIN xf_user AS user ON
  	(user.user_id = thread.user_id)
  LEFT JOIN xf_post AS post ON
  	(post.post_id = thread.first_post_id)
  WHERE (thread.node_id IN ('54', '56', '216', '70', '182', '217', '166', '96', '129', '74', '173', '185', '151', '171', '58', '188', '190', '191', '192', '193', '194', '218', '219', '149', '16', '205', '206', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '197', '199', '202', '203', '204', '143', '144', '145', '146', '187', '240', '241', '238', '181', '135', '18', '178', '179', '225', '230', '183', '136')) AND (thread.discussion_state IN ('visible'))
  ORDER BY thread.post_date DESC
   LIMIT 24
  Run Time: 0.002726
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadindexnode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postpost_date4 43Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.thread.user_id1 
  SIMPLExf_posteq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.thread.first_post_id1 
  SIMPLEposteq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.thread.first_post_id1 
 19. SELECT content_id, cache_value
  FROM xf_permission_cache_content
  WHERE permission_combination_id = ?
  	AND content_type = 'node'
  Params: 1
  Run Time: 0.000831
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_cache_contentrefPRIMARYPRIMARY31const,const110Using where
 20. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  WHERE node.node_id IN (178, 216, 54, 54, 54, 56, 96, 54, 216, 129, 70, 166, 188, 96, 188, 129, 54, 185, 54, 54, 54, 173, 216, 54)
  Run Time: 0.000813
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnoderangePRIMARYPRIMARY4 11Using where
  SIMPLEforumeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.node.node_id1 
 21. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc__1_thread_view, a:3:{s:14:"thread_view_26";a:2:{s:4:"html";s:5606:"<div class="WidgetFramework_WidgetRenderer_Threads_FullThreadList"> <h3 class="widget_title">Tin mới nhất</h3> <li id="thread-23282" class="thread-23282 thread-node-178"> <a href="user/kiemsl34.7558/" class="avatar Av7558m" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/m/7/7558.jpg?1481881279" width="96" height="96" alt="kiemsl34" /></a> <a title="Nhạc trẻ được chia theo nhóm thể loại nào?" href="news/nhac-tre-duoc-chia-theo-nhom-the-loai-nao.23282/"> Nhạc trẻ được chia theo nhóm thể loại nào? </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 187 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23251" class="thread-23251 thread-node-216"> <div class="thumb"> <a title="Giết vợ rồi tự sát bằng cách cắt cổ, đâm vào bụng" href="news/giet-vo-roi-tu-sat-bang-cach-cat-co-dam-vao-bung.23251/"><img src="timthumb.php?src=http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2018-8-8/giet-vo.png&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Giết vợ rồi tự sát bằng cách cắt cổ, đâm vào bụng" href="news/giet-vo-roi-tu-sat-bang-cach-cat-co-dam-vao-bung.23251/"> Giết vợ rồi tự sát bằng cách cắt cổ, đâm vào bụng </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 1835 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23250" class="thread-23250 thread-node-54"> <div class="thumb"> <a title="Đi hái sim, bé trai 7 tuổi đuối nước tử vong" href="news/di-hai-sim-be-trai-7-tuoi-duoi-nuoc-tu-vong.23250/"><img src="timthumb.php?src=https://image.nongnghiep.vn/upload/2018/8/8/494x363_18-41-59_38814915_1638643789598412_5796630206487724032_n.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Đi hái sim, bé trai 7 tuổi đuối nước tử vong" href="news/di-hai-sim-be-trai-7-tuoi-duoi-nuoc-tu-vong.23250/"> Đi hái sim, bé trai 7 tuổi đuối nước tử vong </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 1074 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23249" class="thread-23249 thread-node-54"> <div class="thumb"> <a title="Bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An" href="news/bao-ton-ton-tao-khu-luu-niem-chu-tich-ho-chi-minh-tai-nghe-an.23249/"><img src="timthumb.php?src=http://baochinhphu.vn/Uploaded/hoangtrongdien/2018_08_08/lang_kim_lien_4-15_38_01_981.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An" href="news/bao-ton-ton-tao-khu-luu-niem-chu-tich-ho-chi-minh-tai-nghe-an.23249/"> Bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí... </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 1055 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23248" class="thread-23248 thread-node-54"> <div class="thumb"> <a title="Nghịch súng bắn chết bạn, nam sinh hốt hoảng cứa cổ tự sát" href="news/nghich-sung-ban-chet-ban-nam-sinh-hot-hoang-cua-co-tu-sat.23248/"><img src="timthumb.php?src=https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/08/08/15/a1.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Nghịch súng bắn chết bạn, nam sinh hốt hoảng cứa cổ tự sát" href="news/nghich-sung-ban-chet-ban-nam-sinh-hot-hoang-cua-co-tu-sat.23248/"> Nghịch súng bắn chết bạn, nam sinh hốt hoảng... </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 657 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23247" class="thread-23247 thread-node-56"> <div class="thumb"> <a title="Trường học vùng bão Nghệ An vẫn ngổn ngang khi năm học mới cận kề" href="news/truong-hoc-vung-bao-nghe-an-van-ngon-ngang-khi-nam-hoc-moi-can-ke.23247/"><img src="timthumb.php?src=https://image.giaoducthoidai.vn/uploaded/laiht/2018-08-08/img7820-hdvg.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Trường học vùng bão Nghệ An vẫn ngổn ngang khi năm học mới cận kề" href="news/truong-hoc-vung-bao-nghe-an-van-ngon-ngang-khi-nam-hoc-moi-can-ke.23247/"> Trường học vùng bão Nghệ An vẫn ngổn ngang khi... </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 677 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23243" class="thread-23243 thread-node-96"> <div class="thumb"> <a title="Xót xa cảnh anh trai 22 tuổi bị bại não, em 4 tuổi bị ung thư xương" href="news/xot-xa-canh-anh-trai-22-tuoi-bi-bai-nao-em-4-tuoi-bi-ung-thu-xuong.23243/"><img src="timthumb.php?src=https://dantricdn.com/thumb_w/640/2018/8/3/hc2-15333150370261806224992.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Xót xa cảnh anh trai 22 tuổi bị bại não, em 4 tuổi bị ung thư xương" href="news/xot-xa-canh-anh-trai-22-tuoi-bi-bai-nao-em-4-tuoi-bi-ung-thu-xuong.23243/"> Xót xa cảnh anh trai 22 tuổi bị bại não, em 4... </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 1132 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23242" class="thread-23242 thread-node-54"> <div class="thumb"> <a title="Đi chăn bò, bé gái 13 tuổi bị sét đánh tử vong" href="news/di-chan-bo-be-gai-13-tuoi-bi-set-danh-tu-vong.23242/"><img src="timthumb.php?src=https://image.anninhthudo.vn/uploaded/190/2018_08_07/4.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Đi chăn bò, bé gái 13 tuổi bị sét đánh tử vong" href="news/di-chan-bo-be-gai-13-tuoi-bi-set-danh-tu-vong.23242/"> Đi chăn bò, bé gái 13 tuổi bị sét đánh tử vong </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 696 | Bình luận: 0</div> </li> </div>";s:4:"time";i:1550457075;}s:14:"thread_view_27";a:2:{s:4:"html";s:3913:"<div class="WidgetFramework_WidgetRenderer_Threads_FullThreadList"> <h3 class="widget_title">Lòng nhân ái</h3> <li id="thread-23243" class="thread-23243 thread-node-96"> <div class="thumb"> <a title="Xót xa cảnh anh trai 22 tuổi bị bại não, em 4 tuổi bị ung thư xương" href="news/xot-xa-canh-anh-trai-22-tuoi-bi-bai-nao-em-4-tuoi-bi-ung-thu-xuong.23243/"><img src="timthumb.php?src=https://dantricdn.com/thumb_w/640/2018/8/3/hc2-15333150370261806224992.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Xót xa cảnh anh trai 22 tuổi bị bại não, em 4 tuổi bị ung thư xương" href="news/xot-xa-canh-anh-trai-22-tuoi-bi-bai-nao-em-4-tuoi-bi-ung-thu-xuong.23243/"> Xót xa cảnh anh trai 22 tuổi bị bại não, em 4... </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 1132 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23224" class="thread-23224 thread-node-96"> <div class="thumb"> <a title="Nỗi đau đớn tột cùng của gia đình nghèo có con lớn chết đuối, hai con nhỏ bại não" href="news/noi-dau-don-tot-cung-cua-gia-dinh-ngheo-co-con-lon-chet-duoi-hai-con-nho-bai-nao.23224/"><img src="timthumb.php?src=https://dantricdn.com/thumb_w/640/2018/7/14/dsc1068-1531549516159273413876.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Nỗi đau đớn tột cùng của gia đình nghèo có con lớn chết đuối, hai con nhỏ bại não" href="news/noi-dau-don-tot-cung-cua-gia-dinh-ngheo-co-con-lon-chet-duoi-hai-con-nho-bai-nao.23224/"> Nỗi đau đớn tột cùng của gia đình nghèo có con... </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 1044 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23071" class="thread-23071 thread-node-96"> <div class="thumb"> <a title="Hoàn cảnh bi thương của một giáo viên ở Nghệ An" href="news/hoan-canh-bi-thuong-cua-mot-giao-vien-o-nghe-an.23071/"><img src="timthumb.php?src=https://i.imgur.com/6Z81xvA.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Hoàn cảnh bi thương của một giáo viên ở Nghệ An" href="news/hoan-canh-bi-thuong-cua-mot-giao-vien-o-nghe-an.23071/"> Hoàn cảnh bi thương của một giáo viên ở Nghệ An </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 3016 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23061" class="thread-23061 thread-node-96"> <div class="thumb"> <a title="Lời cầu cứu xé lòng của người phụ nữ không chồng, không con mắc bệnh tim, 40 tuổi nặng 27kg" href="news/loi-cau-cuu-xe-long-cua-nguoi-phu-nu-khong-chong-khong-con-mac-benh-tim-40-tuoi-nang-27kg.23061/"><img src="timthumb.php?src=https://cdn.phunuvagiadinh.vn/media/uploads/media/auto/6_5_2018/phu-nu-mac-benh-tim-o-nghe-an-2018-05-06-13-09_0_0.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Lời cầu cứu xé lòng của người phụ nữ không chồng, không con mắc bệnh tim, 40 tuổi nặng 27kg" href="news/loi-cau-cuu-xe-long-cua-nguoi-phu-nu-khong-chong-khong-con-mac-benh-tim-40-tuoi-nang-27kg.23061/"> Lời cầu cứu xé lòng của người phụ nữ không... </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 1813 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-22987" class="thread-22987 thread-node-96"> <div class="thumb"> <a title="Chồng mất sớm, vợ tần tảo lo cứu con trai u màng não" href="news/chong-mat-som-vo-tan-tao-lo-cuu-con-trai-u-mang-nao.22987/"><img src="timthumb.php?src=https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/03/29/11/be-tram1.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Chồng mất sớm, vợ tần tảo lo cứu con trai u màng não" href="news/chong-mat-som-vo-tan-tao-lo-cuu-con-trai-u-mang-nao.22987/"> Chồng mất sớm, vợ tần tảo lo cứu con trai u... </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 1890 | Bình luận: 0</div> </li> </div>";s:4:"time";i:1550456768;}s:14:"thread_view_37";a:3:{s:4:"html";s:3088:"<ul class="Tinhte_XenTag_TagCloud cloud"> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level3"><a href="tags/c%C3%B4ng+an/">công an</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level3"><a href="tags/di%E1%BB%85n+ch%C3%A2u/">diễn châu</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level3"><a href="tags/h%C3%A0+t%C4%A9nh/">hà tĩnh</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level2"><a href="tags/h%E1%BB%8Dc+sinh/">học sinh</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level1"><a href="tags/nam+%C4%91%C3%A0n/">nam đàn</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level1"><a href="tags/nghi+l%E1%BB%99c/">nghi lộc</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level3"><a href="tags/ngh%E1%BB%87+an/">nghệ an</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level1"><a href="tags/qu%E1%BA%BF+phong/">quế phong</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level3"><a href="tags/qu%E1%BB%B3nh+l%C6%B0u/">quỳnh lưu</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level2"><a href="tags/slna/">slna</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level2"><a href="tags/tai+n%E1%BA%A1n/">tai nạn</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level2"><a href="tags/thanh+ch%C6%B0%C6%A1ng/">thanh chương</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level2"><a href="tags/th%E1%BB%8B+x%C3%A3+ho%C3%A0ng+mai/">thị xã hoàng mai</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level3"><a href="tags/tp+vinh/">tp vinh</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level1"><a href="tags/t%C6%B0%C6%A1ng+d%C6%B0%C6%A1ng/">tương dương</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level2"><a href="tags/t%E1%BB%AD+vong/">tử vong</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level1"><a href="tags/x%E1%BB%A9+ngh%E1%BB%87/">xứ nghệ</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level2"><a href="tags/y%C3%AAn+th%C3%A0nh/">yên thành</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level1"><a href="tags/%C4%91i%E1%BB%81u+tra/">điều tra</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level1"><a href="tags/%C4%91%C3%B4+l%C6%B0%C6%A1ng/">đô lương</a></li> </ul>";s:4:"time";i:1550454690;s:9:"extraData";a:1:{s:17:"requiredExternals";a:1:{s:3:"css";a:1:{i:0;s:13:"tinhte_xentag";}}}}}
  Run Time: 0.001335
 22. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc__1_thread_view_lock, a:3:{s:19:"thread_view_lock_26";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1550457075;}s:19:"thread_view_lock_27";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1550456768;}s:19:"thread_view_lock_37";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1550454690;}}
  Run Time: 0.000556
 23. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc__1_thread_view_lock, a:3:{s:19:"thread_view_lock_26";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1550457075;}s:19:"thread_view_lock_27";a:2:{s:4:"html";s:1:"1";s:4:"time";i:1550457075;}s:19:"thread_view_lock_37";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1550454690;}}
  Run Time: 0.000730
 24.     SELECT thread.*, xf_post.message AS kid_content
       ,
  user.gender, user.avatar_date, user.gravatar,
  post.message, post.attach_count
  FROM xf_thread AS thread INNER JOIN xf_post ON (thread.first_post_id = xf_post.post_id) 
  
  LEFT JOIN xf_user AS user ON
  	(user.user_id = thread.user_id)
  LEFT JOIN xf_post AS post ON
  	(post.post_id = thread.first_post_id)
  WHERE (thread.node_id IN ('96')) AND (thread.discussion_state IN ('visible'))
  ORDER BY thread.post_date DESC
   LIMIT 15
  Run Time: 0.001448
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadrefnode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postnode_id_last_post_date4const218Using where; Using filesort
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.thread.user_id1 
  SIMPLExf_posteq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.thread.first_post_id1 
  SIMPLEposteq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.thread.first_post_id1 
 25. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  WHERE node.node_id IN (96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96)
  Run Time: 0.000609
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEforumrangePRIMARYPRIMARY4 1Using where
  SIMPLEnodeeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.forum.node_id1 
 26. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc__1_thread_view, a:3:{s:14:"thread_view_26";a:2:{s:4:"html";s:5606:"<div class="WidgetFramework_WidgetRenderer_Threads_FullThreadList"> <h3 class="widget_title">Tin mới nhất</h3> <li id="thread-23282" class="thread-23282 thread-node-178"> <a href="user/kiemsl34.7558/" class="avatar Av7558m" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/m/7/7558.jpg?1481881279" width="96" height="96" alt="kiemsl34" /></a> <a title="Nhạc trẻ được chia theo nhóm thể loại nào?" href="news/nhac-tre-duoc-chia-theo-nhom-the-loai-nao.23282/"> Nhạc trẻ được chia theo nhóm thể loại nào? </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 187 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23251" class="thread-23251 thread-node-216"> <div class="thumb"> <a title="Giết vợ rồi tự sát bằng cách cắt cổ, đâm vào bụng" href="news/giet-vo-roi-tu-sat-bang-cach-cat-co-dam-vao-bung.23251/"><img src="timthumb.php?src=http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2018-8-8/giet-vo.png&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Giết vợ rồi tự sát bằng cách cắt cổ, đâm vào bụng" href="news/giet-vo-roi-tu-sat-bang-cach-cat-co-dam-vao-bung.23251/"> Giết vợ rồi tự sát bằng cách cắt cổ, đâm vào bụng </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 1835 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23250" class="thread-23250 thread-node-54"> <div class="thumb"> <a title="Đi hái sim, bé trai 7 tuổi đuối nước tử vong" href="news/di-hai-sim-be-trai-7-tuoi-duoi-nuoc-tu-vong.23250/"><img src="timthumb.php?src=https://image.nongnghiep.vn/upload/2018/8/8/494x363_18-41-59_38814915_1638643789598412_5796630206487724032_n.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Đi hái sim, bé trai 7 tuổi đuối nước tử vong" href="news/di-hai-sim-be-trai-7-tuoi-duoi-nuoc-tu-vong.23250/"> Đi hái sim, bé trai 7 tuổi đuối nước tử vong </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 1074 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23249" class="thread-23249 thread-node-54"> <div class="thumb"> <a title="Bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An" href="news/bao-ton-ton-tao-khu-luu-niem-chu-tich-ho-chi-minh-tai-nghe-an.23249/"><img src="timthumb.php?src=http://baochinhphu.vn/Uploaded/hoangtrongdien/2018_08_08/lang_kim_lien_4-15_38_01_981.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An" href="news/bao-ton-ton-tao-khu-luu-niem-chu-tich-ho-chi-minh-tai-nghe-an.23249/"> Bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí... </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 1055 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23248" class="thread-23248 thread-node-54"> <div class="thumb"> <a title="Nghịch súng bắn chết bạn, nam sinh hốt hoảng cứa cổ tự sát" href="news/nghich-sung-ban-chet-ban-nam-sinh-hot-hoang-cua-co-tu-sat.23248/"><img src="timthumb.php?src=https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/08/08/15/a1.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Nghịch súng bắn chết bạn, nam sinh hốt hoảng cứa cổ tự sát" href="news/nghich-sung-ban-chet-ban-nam-sinh-hot-hoang-cua-co-tu-sat.23248/"> Nghịch súng bắn chết bạn, nam sinh hốt hoảng... </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 657 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23247" class="thread-23247 thread-node-56"> <div class="thumb"> <a title="Trường học vùng bão Nghệ An vẫn ngổn ngang khi năm học mới cận kề" href="news/truong-hoc-vung-bao-nghe-an-van-ngon-ngang-khi-nam-hoc-moi-can-ke.23247/"><img src="timthumb.php?src=https://image.giaoducthoidai.vn/uploaded/laiht/2018-08-08/img7820-hdvg.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Trường học vùng bão Nghệ An vẫn ngổn ngang khi năm học mới cận kề" href="news/truong-hoc-vung-bao-nghe-an-van-ngon-ngang-khi-nam-hoc-moi-can-ke.23247/"> Trường học vùng bão Nghệ An vẫn ngổn ngang khi... </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 677 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23243" class="thread-23243 thread-node-96"> <div class="thumb"> <a title="Xót xa cảnh anh trai 22 tuổi bị bại não, em 4 tuổi bị ung thư xương" href="news/xot-xa-canh-anh-trai-22-tuoi-bi-bai-nao-em-4-tuoi-bi-ung-thu-xuong.23243/"><img src="timthumb.php?src=https://dantricdn.com/thumb_w/640/2018/8/3/hc2-15333150370261806224992.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Xót xa cảnh anh trai 22 tuổi bị bại não, em 4 tuổi bị ung thư xương" href="news/xot-xa-canh-anh-trai-22-tuoi-bi-bai-nao-em-4-tuoi-bi-ung-thu-xuong.23243/"> Xót xa cảnh anh trai 22 tuổi bị bại não, em 4... </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 1132 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23242" class="thread-23242 thread-node-54"> <div class="thumb"> <a title="Đi chăn bò, bé gái 13 tuổi bị sét đánh tử vong" href="news/di-chan-bo-be-gai-13-tuoi-bi-set-danh-tu-vong.23242/"><img src="timthumb.php?src=https://image.anninhthudo.vn/uploaded/190/2018_08_07/4.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Đi chăn bò, bé gái 13 tuổi bị sét đánh tử vong" href="news/di-chan-bo-be-gai-13-tuoi-bi-set-danh-tu-vong.23242/"> Đi chăn bò, bé gái 13 tuổi bị sét đánh tử vong </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 696 | Bình luận: 0</div> </li> </div>";s:4:"time";i:1550457075;}s:14:"thread_view_27";a:2:{s:4:"html";s:3913:"<div class="WidgetFramework_WidgetRenderer_Threads_FullThreadList"> <h3 class="widget_title">Lòng nhân ái</h3> <li id="thread-23243" class="thread-23243 thread-node-96"> <div class="thumb"> <a title="Xót xa cảnh anh trai 22 tuổi bị bại não, em 4 tuổi bị ung thư xương" href="news/xot-xa-canh-anh-trai-22-tuoi-bi-bai-nao-em-4-tuoi-bi-ung-thu-xuong.23243/"><img src="timthumb.php?src=https://dantricdn.com/thumb_w/640/2018/8/3/hc2-15333150370261806224992.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Xót xa cảnh anh trai 22 tuổi bị bại não, em 4 tuổi bị ung thư xương" href="news/xot-xa-canh-anh-trai-22-tuoi-bi-bai-nao-em-4-tuoi-bi-ung-thu-xuong.23243/"> Xót xa cảnh anh trai 22 tuổi bị bại não, em 4... </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 1132 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23224" class="thread-23224 thread-node-96"> <div class="thumb"> <a title="Nỗi đau đớn tột cùng của gia đình nghèo có con lớn chết đuối, hai con nhỏ bại não" href="news/noi-dau-don-tot-cung-cua-gia-dinh-ngheo-co-con-lon-chet-duoi-hai-con-nho-bai-nao.23224/"><img src="timthumb.php?src=https://dantricdn.com/thumb_w/640/2018/7/14/dsc1068-1531549516159273413876.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Nỗi đau đớn tột cùng của gia đình nghèo có con lớn chết đuối, hai con nhỏ bại não" href="news/noi-dau-don-tot-cung-cua-gia-dinh-ngheo-co-con-lon-chet-duoi-hai-con-nho-bai-nao.23224/"> Nỗi đau đớn tột cùng của gia đình nghèo có con... </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 1044 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23071" class="thread-23071 thread-node-96"> <div class="thumb"> <a title="Hoàn cảnh bi thương của một giáo viên ở Nghệ An" href="news/hoan-canh-bi-thuong-cua-mot-giao-vien-o-nghe-an.23071/"><img src="timthumb.php?src=https://i.imgur.com/6Z81xvA.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Hoàn cảnh bi thương của một giáo viên ở Nghệ An" href="news/hoan-canh-bi-thuong-cua-mot-giao-vien-o-nghe-an.23071/"> Hoàn cảnh bi thương của một giáo viên ở Nghệ An </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 3016 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-23061" class="thread-23061 thread-node-96"> <div class="thumb"> <a title="Lời cầu cứu xé lòng của người phụ nữ không chồng, không con mắc bệnh tim, 40 tuổi nặng 27kg" href="news/loi-cau-cuu-xe-long-cua-nguoi-phu-nu-khong-chong-khong-con-mac-benh-tim-40-tuoi-nang-27kg.23061/"><img src="timthumb.php?src=https://cdn.phunuvagiadinh.vn/media/uploads/media/auto/6_5_2018/phu-nu-mac-benh-tim-o-nghe-an-2018-05-06-13-09_0_0.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Lời cầu cứu xé lòng của người phụ nữ không chồng, không con mắc bệnh tim, 40 tuổi nặng 27kg" href="news/loi-cau-cuu-xe-long-cua-nguoi-phu-nu-khong-chong-khong-con-mac-benh-tim-40-tuoi-nang-27kg.23061/"> Lời cầu cứu xé lòng của người phụ nữ không... </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 1813 | Bình luận: 0</div> </li> <li id="thread-22987" class="thread-22987 thread-node-96"> <div class="thumb"> <a title="Chồng mất sớm, vợ tần tảo lo cứu con trai u màng não" href="news/chong-mat-som-vo-tan-tao-lo-cuu-con-trai-u-mang-nao.22987/"><img src="timthumb.php?src=https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/03/29/11/be-tram1.jpg&h=64&w=64&zc=1}" /></a> </div> <a title="Chồng mất sớm, vợ tần tảo lo cứu con trai u màng não" href="news/chong-mat-som-vo-tan-tao-lo-cuu-con-trai-u-mang-nao.22987/"> Chồng mất sớm, vợ tần tảo lo cứu con trai u... </a> <div class="userTitle">Xem bài viết: 1890 | Bình luận: 0</div> </li> </div>";s:4:"time";i:1550457075;}s:14:"thread_view_37";a:3:{s:4:"html";s:3088:"<ul class="Tinhte_XenTag_TagCloud cloud"> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level3"><a href="tags/c%C3%B4ng+an/">công an</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level3"><a href="tags/di%E1%BB%85n+ch%C3%A2u/">diễn châu</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level3"><a href="tags/h%C3%A0+t%C4%A9nh/">hà tĩnh</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level2"><a href="tags/h%E1%BB%8Dc+sinh/">học sinh</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level1"><a href="tags/nam+%C4%91%C3%A0n/">nam đàn</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level1"><a href="tags/nghi+l%E1%BB%99c/">nghi lộc</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level3"><a href="tags/ngh%E1%BB%87+an/">nghệ an</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level1"><a href="tags/qu%E1%BA%BF+phong/">quế phong</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level3"><a href="tags/qu%E1%BB%B3nh+l%C6%B0u/">quỳnh lưu</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level2"><a href="tags/slna/">slna</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level2"><a href="tags/tai+n%E1%BA%A1n/">tai nạn</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level2"><a href="tags/thanh+ch%C6%B0%C6%A1ng/">thanh chương</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level2"><a href="tags/th%E1%BB%8B+x%C3%A3+ho%C3%A0ng+mai/">thị xã hoàng mai</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level3"><a href="tags/tp+vinh/">tp vinh</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level1"><a href="tags/t%C6%B0%C6%A1ng+d%C6%B0%C6%A1ng/">tương dương</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level2"><a href="tags/t%E1%BB%AD+vong/">tử vong</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level1"><a href="tags/x%E1%BB%A9+ngh%E1%BB%87/">xứ nghệ</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level2"><a href="tags/y%C3%AAn+th%C3%A0nh/">yên thành</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level1"><a href="tags/%C4%91i%E1%BB%81u+tra/">điều tra</a></li> <li class="Tinhte_XenTag_TagCloudTag Tinhte_XenTag_TagCloud_Level1"><a href="tags/%C4%91%C3%B4+l%C6%B0%C6%A1ng/">đô lương</a></li> </ul>";s:4:"time";i:1550454690;s:9:"extraData";a:1:{s:17:"requiredExternals";a:1:{s:3:"css";a:1:{i:0;s:13:"tinhte_xentag";}}}}}
  Run Time: 0.001309
 27. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc__1_thread_view_lock, a:3:{s:19:"thread_view_lock_26";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1550457075;}s:19:"thread_view_lock_27";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1550457075;}s:19:"thread_view_lock_37";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1550454690;}}
  Run Time: 0.000618
 28. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('tinhte_xentag_tag_cloud')
  Params: 2
  Run Time: 0.000277
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledconstPRIMARYPRIMARY106const,const1 

Included Files (216, XenForo Classes: 66)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. library/XenForo/FrontController.php
 9. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 11. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 13. library/Zend/Uri.php
 14. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 16. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 17. library/XenForo/Model.php
 18. library/Zend/Db.php
 19. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 20. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 21. library/Zend/Db/Select.php
 22. library/Zend/Db/Expr.php
 23. library/Zend/Db/Profiler.php
 24. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 25. library/Zend/Db/Statement.php
 26. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 27. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 28. library/XenForo/CodeEvent.php
 29. library/XenForo/Options.php
 30. library/XenForo/Link.php
 31. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 32. library/ZangF/Listener.php
 33. library/XenForo/CacheRebuilder/Abstract.php
 34. library/Kid/Listener/Model.php
 35. library/Tinhte/XenTag/Listener.php
 36. library/Brivium/BriviumHelper/EventListeners.php
 37. library/Brivium/BriviumHelper/1010071/EventListeners.php
 38. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/EventListeners/Listener.php
 39. library/Brivium/BriviumLibrary/EventListeners.php
 40. library/bdSocialShare/Listener.php
 41. library/EWRporta/Listener/Model.php
 42. library/Brivium/SpamCleanerInAdmin/EventListeners/Listener.php
 43. library/WidgetFramework/Listener.php
 44. library/Brivium/ModernStatistic/EventListeners/Listener.php
 45. library/Brivium/ModernStatistic/ModernStatistic.php
 46. library/EWRatendo/Listener/Init.php
 47. library/XenForo/DataWriter/User.php
 48. library/XenForo/DataWriter.php
 49. library/WidgetFramework/Option.php
 50. library/EWRmedio/Listener/Init.php
 51. library/XenForo/Router.php
 52. library/XenForo/Route/Filter.php
 53. library/XenForo/Route/Interface.php
 54. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 55. library/XenForo/Route/Prefix.php
 56. library/WidgetFramework/Route/Filter/PageX.php
 57. library/XenForo/RouteMatch.php
 58. library/XenForo/Route/Prefix/Threads.php
 59. library/EWRporta/Listener/Route.php
 60. library/EWRporta/Route/Thread.php
 61. library/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 62. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 63. library/XenForo/Controller.php
 64. library/EWRporta/Listener/Controller.php
 65. library/xomsam/CustomNodeIcon/Listener.php
 66. library/VietXF/MoreThread/Listener.php
 67. library/Vxf/GalleriaBBCode/EventListeners/Listener.php
 68. library/atdvn/ShowThread/Listener.php
 69. library/EWRatendo/Listener/Controller.php
 70. library/atdvn/LimitPostLink/Listener/Listener.php
 71. library/MaxDailyBaiViet/EventListener/BaiViet.php
 72. library/MaxDailyBaiViet/EventListener/ChuDe.php
 73. library/EWRmedio/Listener/Controller.php
 74. library/bdSocialShare/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 75. library/EWRporta/ControllerPublic/Thread.php
 76. library/ZangF/ControllerPublic/Thread.php
 77. library/VietXF/MoreThread/ControllerPublic/Thread.php
 78. library/Tinhte/XenTag/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 79. library/atdvn/LimitPostLink/ControllerPublic/Thread.php
 80. library/MaxDailyBaiViet/ControllerPublic/BaiViet.php
 81. library/WidgetFramework/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 82. library/EWRmedio/ControllerPublic/Thread.php
 83. library/XenForo/Input.php
 84. library/XenForo/Session.php
 85. library/XenForo/Helper/Ip.php
 86. library/XenForo/Visitor.php
 87. library/XenForo/Model/User.php
 88. library/EWRmedio/Listener/Model.php
 89. library/bdSocialShare/XenForo/Model/User.php
 90. library/Brivium/SpamCleanerInAdmin/Model/User.php
 91. library/Brivium/ModernStatistic/Model/User.php
 92. library/WidgetFramework/XenForo/Model/User.php
 93. library/EWRmedio/Model/User.php
 94. library/XenForo/Permission.php
 95. library/XenForo/Phrase.php
 96. library/XenForo/Locale.php
 97. library/EWRporta/Model/Perms.php
 98. library/bdSocialShare/Option.php
 99. library/XenForo/Model/Forum.php
 100. library/bdSocialShare/XenForo/Model/Forum.php
 101. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Forum.php
 102. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Forum.php
 103. library/XenForo/Model/Thread.php
 104. library/bdSocialShare/XenForo/Model/Thread.php
 105. library/Kid/Model/Thread.php
 106. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Thread.php
 107. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Thread.php
 108. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Thread.php
 109. library/XenForo/ControllerHelper/ForumThreadPost.php
 110. library/XenForo/ControllerHelper/Abstract.php
 111. library/Tinhte/XenTag/Option.php
 112. library/XenForo/Helper/String.php
 113. library/XenForo/Model/Post.php
 114. library/EWRporta/Model/Post.php
 115. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Post.php
 116. library/XenForo/Model/Attachment.php
 117. library/EWRporta/Model/Attachment.php
 118. library/XenForo/Model/Node.php
 119. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Node.php
 120. library/XenForo/Route/Prefix/Categories.php
 121. library/XenForo/Route/Prefix/Forums.php
 122. library/Tinhte/XenTag/Model/Tag.php
 123. library/Tinhte/XenTag/Constants.php
 124. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 125. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 126. library/VietXF/MoreThread/Model/Thread.php
 127. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 128. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 129. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 130. library/XenForo/Template/Public.php
 131. library/XenForo/Template/Abstract.php
 132. library/WidgetFramework/Core.php
 133. library/XenForo/Model/Moderator.php
 134. library/Dark/TaigaChat/EventListener/Listener.php
 135. library/WidgetFramework/Model/Widget.php
 136. library/WidgetFramework/Helper/Sort.php
 137. library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php
 138. library/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 139. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 140. library/XenForo/View.php
 141. library/EWRporta/Listener/ViewPublic.php
 142. library/Kid/Listener/View.php
 143. library/EWRporta/ViewPublic/Custom.php
 144. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/ViewPublic/Thread/View.php
 145. library/Tinhte/XenTag/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 146. library/WidgetFramework/XenForo/View1.php
 147. library/XenForo/BbCode/Parser.php
 148. library/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 149. library/EWRporta/Listener/BbCode.php
 150. library/EWRmedio/Listener/BbCode.php
 151. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/BbCode/Formatter/Base.php
 152. library/EWRporta/BbCode/Formatter.php
 153. library/Vxf/GalleriaBBCode/BbCode/Formatter/Base.php
 154. library/Tinhte/XenTag/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 155. library/WidgetFramework/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 156. library/EWRmedio/BbCode/Formatter.php
 157. library/XenForo/ViewPublic/Helper/Message.php
 158. library/XenForo/BbCode/TextWrapper.php
 159. library/Tinhte/XenTag/ContentWrapper/Post.php
 160. library/Tinhte/XenTag/ContentWrapper/Abstract.php
 161. library/Tinhte/XenTag/Helper.php
 162. library/atdvn/MetaKeywords/Listener.php
 163. library/Tinhte/SimilarThreadCheck/Listener/Main.php
 164. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Html.php
 165. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Threads.php
 166. library/WidgetFramework/Model/Cache.php
 167. library/Tinhte/XenTag/WidgetRenderer/Cloud.php
 168. library/rrssb/Listener.php
 169. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 170. library/EWRporta/Listener/NavTabs.php
 171. library/Dark/TaigaChat/EventListener/NavigationTabs.php
 172. library/EWRatendo/Listener/NavTabs.php
 173. library/EWRatendo/Model/Perms.php
 174. library/EWRmedio/Listener/NavTabs.php
 175. library/EWRmedio/Model/Perms.php
 176. library/WidgetFramework/Template/Extended.php
 177. library/XenForo/Template/FileHandler.php
 178. library/XenForo/Helper/File.php
 179. internal_data/templates/S.3,L.2,thread_view.php
 180. library/xenCODE/Anonymizer/Listener.php
 181. library/EWRporta/Listener/Template.php
 182. library/EWRporta/Model/Promotes.php
 183. library/CemZoo/EasyBan/Template/Hook.php
 184. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_pagenav_before.php
 185. library/EWRatendo/Listener/Template.php
 186. library/Brivium/ModernStatistic/Model/ModernStatistic.php
 187. library/atdvn/MessagePrefix/Listener.php
 188. internal_data/templates/S.3,L.2,SV_rrssbSharesThreads.php
 189. library/EWRmedio/Listener/Template.php
 190. library/EWRmedio/Model/Lists.php
 191. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_form_before.php
 192. library/XenForo/Route/Prefix/Posts.php
 193. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_post_public_controls.php
 194. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_notices.php
 195. library/WidgetFramework/Helper/String.php
 196. internal_data/templates/S.3,L.2,wf_widget_wrapper.php
 197. internal_data/templates/S.3,L.2,atdvn_Message_Prefix.php
 198. internal_data/templates/S.3,L.2,xs_morethreads.php
 199. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_content.php
 200. library/XenForo/Model/Avatar.php
 201. library/XenForo/ViewPublic/Helper/User.php
 202. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_below.php
 203. internal_data/templates/S.3,L.2,VXFGB_editor.php
 204. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_qr_before.php
 205. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_qr_after.php
 206. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_thread_view.php
 207. internal_data/templates/S.3,L.2,wf_widget_threads.php
 208. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Empty.php
 209. library/XenForo/Helper/Criteria.php
 210. library/XenForo/Debug.php
 211. internal_data/templates/S.3,L.2,PAGE_CONTAINER.php
 212. internal_data/templates/S.3,L.2,atdvn_Meta_Keywords.php
 213. internal_data/templates/S.3,L.2,Tinhte_SimilarThreadCheck_add_js_file.php
 214. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php
 215. internal_data/templates/S.3,L.2,Tinhte_SimilarThreadCheck_thread.js.php
 216. library/xomsam/CustomNodeIcon/Icon.php