Page Time: 0.4802s

Memory: 8.0202 MB (Peak: 9.1522 MB)

Queries (24, time: 0.0263s, 5.5%)

 1. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('options', 'languages', 'contentTypes', 'codeEventListeners', 'deferredRun', 'simpleCache', 'addOns', 'defaultStyleProperties', 'routeFiltersIn', 'routeFiltersOut', 'routesPublic', 'nodeTypes', 'bannedIps', 'discouragedIps', 'styles', 'displayStyles', 'userBanners', 'smilies', 'bbCode', 'threadPrefixes', 'userTitleLadder', 'reportCounts', 'moderationCounts', 'userModerationCounts', 'notices', 'userFieldsInfo')
  Run Time: 0.004062
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 26Using where
 2. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('brListenerClasses', 'brBriviumAddOns')
  Run Time: 0.000316
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 2Using where
 3. SELECT data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key = ?
  Params: brmsModernStatisticCache
  Run Time: 0.000306
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 4. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000138
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 5. SELECT thread.*, xf_post.message
  	,
  		user.gender, user.avatar_date, user.gravatar,
  		NULL AS thread_read_date,
  		0 AS thread_reply_banned,
  		0 AS thread_is_watched,
  		'' AS draft_message, NULL AS draft_extra
  FROM xf_thread AS thread
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = thread.user_id)
  LEFT JOIN xf_post ON (xf_post.post_id = thread.first_post_id)
  WHERE thread.thread_id = ?
  Params: 22101
  Run Time: 0.000699
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuserconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLExf_postconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 6. SELECT node.*, forum.*
  	,
  	permission.cache_value AS node_permission_cache,
  		NULL AS forum_read_date
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  	LEFT JOIN xf_permission_cache_content AS permission
  		ON (permission.permission_combination_id = 1
  			AND permission.content_type = 'node'
  			AND permission.content_id = forum.node_id)
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 54
  Run Time: 0.000449
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEpermissionconstPRIMARYPRIMARY35const,const,const1 
 7. SELECT post.*
  	,
  		bb_code_parse_cache.parse_tree AS message_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS message_cache_version,
  		user.*, IF(user.username IS NULL, post.username, user.username) AS username,
  		user_profile.*,
  		user_privacy.*,
  		signature_parse_cache.parse_tree AS signature_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS signature_cache_version,
  		session_activity.view_date AS last_view_date,
  		0 AS like_date
  FROM xf_post AS post
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS bb_code_parse_cache ON
  			(bb_code_parse_cache.content_type = 'post' AND bb_code_parse_cache.content_id = post.post_id)
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_profile AS user_profile ON
  			(user_profile.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_privacy AS user_privacy ON
  			(user_privacy.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS signature_parse_cache ON
  			(signature_parse_cache.content_type = 'signature' AND signature_parse_cache.content_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_session_activity AS session_activity ON
  			(post.user_id > 0 AND session_activity.user_id = post.user_id)
  WHERE post.thread_id = ?
  	 AND (post.position >= 0 AND post.position < 20) 
  	AND (post.message_state IN ('visible'))
  ORDER BY post.position ASC, post.post_date ASC
  Params: 22101
  Run Time: 0.002063
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEpostrefthread_id_post_date,thread_id_positionthread_id_post_date4const1Using where; Using filesort
  SIMPLEbb_code_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,widchan1_hmo.post.post_id1 
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.post.user_id1 
  SIMPLEuser_profileeq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.post.user_id1 
  SIMPLEuser_privacyeq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.post.user_id1 
  SIMPLEsignature_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,widchan1_hmo.post.user_id1 
  SIMPLEsession_activityrefPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.post.user_id28 
 8. INSERT DELAYED INTO xf_thread_view
  	(thread_id)
  VALUES
  	(?)
  Params: 22101
  Run Time: 0.000179
 9. SELECT `thread_id`, `title`, `view_count`, `post_date`
  FROM `xf_thread`
  WHERE `node_id` = 54
  ORDER BY `post_date` DESC
  LIMIT 0, 10
  Run Time: 0.001031
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_threadindexnode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postpost_date4 51Using where
 10. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('xs_morethread_latest')
  Params: 2
  Run Time: 0.000170
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledconstPRIMARYPRIMARY106const,const1 
 11. INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?, ?, ?)
  Params: e410480571e17be01e9a3edf92e1b52e, , 1539659418
  Run Time: 0.000306
 12. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date, robot_key)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date),
  	robot_key = VALUES(robot_key)
  Params: 0, , , XenForo_ControllerPublic_Thread, Index, valid, thread_id=22101, 1539655818,
  Run Time: 0.000520
 13. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('home', 'events', 'media')
  Params: 2
  Run Time: 0.000171
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledrangePRIMARYPRIMARY106 3Using where
 14. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 24911, a:7:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"font";s:6:"option";s:15:"Times New Roman";s:8:"original";a:2:{i:0;s:22:"[FONT=Times New Roman]";i:1;s:7:"[/FONT]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=4]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:204:"Nghệ An hiện có nhiều địa phương trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, địa phương và người dân chưa thể khắc phục.";}}}}}}i:1;s:1:" ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:3:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"font";s:6:"option";s:15:"Times New Roman";s:8:"original";a:2:{i:0;s:22:"[FONT=Times New Roman]";i:1;s:7:"[/FONT]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=4]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:66:"http://moitruong.net.vn/wp-content/uploads/2017/05/nuoc-sach-1.jpg";}}}}}}i:1;s:1:" ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:1:"i";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[I]";i:1;s:4:"[/I]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"font";s:6:"option";s:15:"Times New Roman";s:8:"original";a:2:{i:0;s:22:"[FONT=Times New Roman]";i:1;s:7:"[/FONT]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=4]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:105:"Người dân “khát” nước sạch tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An";}}}}}}}}i:3;s:1:" ";i:4;a:4:{s:3:"tag";s:4:"font";s:6:"option";s:15:"Times New Roman";s:8:"original";a:2:{i:0;s:22:"[FONT=Times New Roman]";i:1;s:7:"[/FONT]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=4]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:4386:"Huyện Hưng Nguyên (là địa phương giáp ranh với Thành phố Vinh), tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt diễn ra nhiều tại các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Hưng Trung, Hưng Tây… ; huyện Nghi Lộc có nhiều xã, trong đó có xã Nghi Diên, Nghi Mỹ, Nghi Công Nam. Các xã miền núi ở huyện Quỳnh Lưu, Anh Sơn, tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt xuất hiện từ lâu. Nguyên nhân của tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt là bởi, nguồn nước ngầm tại những địa phương này khan hiếm, nhiễm mặn hoặc nhiễm sắt không thể khai thác để sử dụng phục vụ sinh hoạt. Nhiều địa phương, gia đình có điều kiện thuê máy khoan lớn khoan sâu hàng chục mét dưới lòng đất và thực hiện nhiều cách để tìm nguồn nước sạch ngay trong vườn nhà hoặc ngoài đồng nhưng đều không thành công. Một số địa phương trong tỉnh Nghệ An được đầu tư các nhà máy cấp nước sạch. Tuy nhiên, do còn nhiều bất cập trong quản lý, duy tu, bảo dưỡng và do nguồn nước khai thác tại chỗ để phục vụ cho nhà máy nước xử lý không đảm bảo vệ sinh, công đoạn xử lý phải đầu tư tốn kém nên nguồn nước cấp ra không đảm bảo vệ sinh theo tiêu chuẩn quy định. Đơn cử tại xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc), trước đây đã được đầu tư một nhà máy cấp nước sạch, lấy nước từ nguồn nước của một nhánh sông trên bàn nhưng do nước sông không đảm bảo vệ sinh, nhà máy nước lại hạn chế về công nghệ xử lý và thiếu vốn để duy tu, bảo dưỡng nên nguồn nước cấp ra cho người dân không đảm bảo vệ sinh, có những ngày không thể sử dụng được vì quá bẩn; có tình trạng đồ dùng bằng sắt, inox của các hộ gia đình trong xã (như téc nước, vòi dẫn nước, chậu rửa…) sau một thời gian sử dụng do nguồn nước không đảm bảo đã bị hỏng, gãy vỡ. Hiện nay tại các địa phương thiếu nước sinh hoạt trong tỉnh Nghệ An, người dân đang phải sử dụng nguồn nước từ các nguồn khác nhau, như dùng chum vại, bể để tích trữ nước mưa hoặc mua nước từ nơi khác rồi thuê xe đưa về với giá cao. Rất nhiều hộ dân nông thôn có hoàn cảnh khó khăn, việc mua nước để sử dụng gặp rất nhiều khó khăn, ngoài khả năng kinh tế nên phải chấp nhận sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Tại Nghệ An, nghịch lý trong sử dụng nước sạch đó là việc tại một số địa phương cấp xã dù đã được đầu tư nhà máy nước nhưng sau một thời gian đã minh chứng không phù hợp do nhiều nguyên nhân, trong khi đó tại các địa phương giáp ranh được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh, đạt chuẩn do được cấp nước từ nguồn nước sạch được đầu tư từ công nghệ mới, hiện đại. Đơn cử, trong khi xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc) thiếu nước sạch nghiêm trọng, nguồn nước nhà máy của xã cấp ra không đạt vệ sinh thì tại các xã giáp ranh, như xã Nghi Vạn, Nghi Hoa, Thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc) được đầu tư dự án, lấy nước từ đường ống cấp nước từ Thành phố Vinh, huyện Nam Đàn đưa đến nên nước tại các xã này đảm bảo vệ sinh, sạch… Người dân nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An đề nghị tỉnh cho “khai tử” những nhà máy nước do cấp xã quản lý, đầu tư kém hiệu quả, nguồn nước và công nghệ xử lý kém, nước cấp ra không đạt vệ sinh để chuyển sang thực hiện các dự án nối vào các đường ống cấp nước chung đạt chuẩn từ các xã vùng phụ cận, giáp ranh đã có nước sạch, giúp người dân cải thiện và có được nguồn nước sạch đạt vệ sinh, không xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt triền miên năm này qua năm khác.";}}}}i:5;s:1:" ";i:6;a:4:{s:3:"tag";s:5:"right";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:7:"[RIGHT]";i:1;s:8:"[/RIGHT]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"font";s:6:"option";s:15:"Times New Roman";s:8:"original";a:2:{i:0;s:22:"[FONT=Times New Roman]";i:1;s:7:"[/FONT]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=4]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:2:{i:0;s:4:"Theo";i:1;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:6:" TTXVN";}}}}}}}}}, 1521948517, 1539655818
  Run Time: 0.002213
 15. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('wfc__1_thread_view', 'wfc__1_thread_view_f54')
  Run Time: 0.000356
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 2Using where
 16. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('wfc_60b8f9a95a19a0aed638a')
  Run Time: 0.000206
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 17. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_60b8f9a95a19a0aed638a, a:1:{s:23:"thread_view_lock_f54_16";a:2:{s:4:"html";s:1:"1";s:4:"time";i:1539655818;}}
  Run Time: 0.002227
 18. SELECT *
  FROM xf_node
  
  ORDER BY lft ASC
  Run Time: 0.000288
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_nodeALL    104Using filesort
 19. SELECT content_id, cache_value
  FROM xf_permission_cache_content
  WHERE permission_combination_id = ?
  	AND content_type = 'node'
  Params: 1
  Run Time: 0.000239
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_cache_contentrefPRIMARYPRIMARY31const,const110Using where
 20.     SELECT thread.*, xf_post.message AS kid_content
       ,
  user.gender, user.avatar_date, user.gravatar
  FROM xf_thread AS thread INNER JOIN xf_post ON (thread.first_post_id = xf_post.post_id) 
  
  LEFT JOIN xf_user AS user ON
  	(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE (thread.node_id IN (54, 108, 188, 56, 216, 96, 70, 129, 182, 74, 217, 166, 173, 171, 185, 151, 149, 199, 242, 244, 58)) AND (thread.discussion_state IN ('visible'))
  ORDER BY thread.view_count DESC
   LIMIT 45
  Run Time: 0.000702
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadrangenode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postnode_id_sticky_state_last_post4 8257Using where; Using filesort
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.thread.user_id1 
  SIMPLExf_posteq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.thread.first_post_id1 
 21. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  WHERE node.node_id IN (96, 56, 54, 216, 173, 151, 54, 96, 166, 54, 54, 96, 54, 96, 56, 96, 96, 54, 216, 54, 216, 166, 173, 96, 216, 173, 151, 216, 54, 54, 54, 216, 216, 216, 54, 171, 171, 166, 96, 54, 96, 54, 173, 56, 166)
  Run Time: 0.000435
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnoderangePRIMARYPRIMARY4 8Using where
  SIMPLEforumeq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.node.node_id1 
 22. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc__1_thread_view_f54, a:1:{s:18:"thread_view_f54_16";a:2:{s:4:"html";s:14702:"<div class="widget_carousel"> <ul id="mycarousel" class="jcarousel jcarousel-skin-tango"> <li data-author="HMO"> <a "news/mot-gia-dinh-lieu-xieu-trong-dau-kho-benh-tat.16740/" title="Một gia đình liêu xiêu trong đau khổ &quot;bệnh tật&quot;" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://dantri4.vcmedia.vn/k:d25bdc51bf/2016/08/18/ql09-1471530818675/khodauomotgiadinhlieuxieuvibenh.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/mot-gia-dinh-lieu-xieu-trong-dau-kho-benh-tat.16740/" title="Một gia đình liêu xiêu trong đau khổ &quot;bệnh tật&quot;">Một gia đình liêu xiêu trong đau khổ &quot;bệnh tật&quot;</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/mot-gia-dinh-lieu-xieu-trong-dau-kho-benh-tat.16740/"><span class="DateTime" title="22/8/16 lúc 02:27">22/8/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="AnhXuNghe"> <a "news/ky-luc-mot-lop-hoc-co-100-hoc-sinh-do-dai-hoc.11242/" title="Kỷ lục một lớp học có 100% học sinh đỗ đại học" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://lh3.googleusercontent.com/-u6HWnyrvWQo/VcXNfPC_vNI/AAAAAAAABRc/TrFeDAKTBIY/s0/55242716129467&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/ky-luc-mot-lop-hoc-co-100-hoc-sinh-do-dai-hoc.11242/" title="Kỷ lục một lớp học có 100% học sinh đỗ đại học">Kỷ lục một lớp học có 100% học sinh đỗ đại học</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/anhxunghe.2/" class="username" dir="auto">AnhXuNghe</a>, <a href="news/ky-luc-mot-lop-hoc-co-100-hoc-sinh-do-dai-hoc.11242/"><span class="DateTime" title="8/8/15 lúc 16:32">8/8/15</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/bat-qua-tang-tau-do-chat-thai-nghi-tu-cang-gang-thep-nghi-son-do-xuong-bien.17188/" title="Bắt quả tang tàu đổ chất thải nghi từ cảng gang thép Nghi Sơn đổ xuống biển" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://dantri4.vcmedia.vn/thumb_w/640/d25bdc51bf/2016/09/12/tau1-1473656431827.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/bat-qua-tang-tau-do-chat-thai-nghi-tu-cang-gang-thep-nghi-son-do-xuong-bien.17188/" title="Bắt quả tang tàu đổ chất thải nghi từ cảng gang thép Nghi Sơn đổ xuống biển">Bắt quả tang tàu đổ chất thải nghi từ cảng gang thép...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/bat-qua-tang-tau-do-chat-thai-nghi-tu-cang-gang-thep-nghi-son-do-xuong-bien.17188/"><span class="DateTime" title="12/9/16 lúc 11:09">12/9/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/an-han-va-khep-minh-vu-nu-sinh-cap-2-danh-ban-bang-bao-luc.17832/" title="Ân hận và khép mình: Vụ nữ sinh cấp 2 đánh bạn bằng bạo lực" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://media.doisongphapluat.com/504/2016/10/13/14585455_1071274586324495_382206318_n.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/an-han-va-khep-minh-vu-nu-sinh-cap-2-danh-ban-bang-bao-luc.17832/" title="Ân hận và khép mình: Vụ nữ sinh cấp 2 đánh bạn bằng bạo lực">Ân hận và khép mình: Vụ nữ sinh cấp 2 đánh bạn bằng bạo lực</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/an-han-va-khep-minh-vu-nu-sinh-cap-2-danh-ban-bang-bao-luc.17832/"><span class="DateTime" title="13/10/16 lúc 18:03">13/10/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="Admin"> <a "news/xe-su-chuyen-dam-vao-nha-dan-tai-xe-thuong-nang.14526/" title="Xe Sự Chuyên đâm vào nhà dân, tài xế thương nặng" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://img.f29.vnecdn.net/2016/05/11/111-4225-1462936195.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/xe-su-chuyen-dam-vao-nha-dan-tai-xe-thuong-nang.14526/" title="Xe Sự Chuyên đâm vào nhà dân, tài xế thương nặng">Xe Sự Chuyên đâm vào nhà dân, tài xế thương nặng</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/admin.1/" class="username" dir="auto">Admin</a>, <a href="news/xe-su-chuyen-dam-vao-nha-dan-tai-xe-thuong-nang.14526/"><span class="DateTime" title="11/5/16 lúc 12:22">11/5/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/lo-danh-sach-nguoi-nha-%E2%80%9Cquan%E2%80%9D-nhan-tien-trao-tien-cuu-tro-thien-tai-roi-thu-lai-chia-deu.17800/" title="Lộ danh sách người nhà “quan” nhận tiền: Trao tiền cứu trợ thiên tai rồi thu lại chia đều" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://dantri4.vcmedia.vn/thumb_w/640/d25bdc51bf/2016/10/11/anh4-1476127399604.JPG&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/lo-danh-sach-nguoi-nha-%E2%80%9Cquan%E2%80%9D-nhan-tien-trao-tien-cuu-tro-thien-tai-roi-thu-lai-chia-deu.17800/" title="Lộ danh sách người nhà “quan” nhận tiền: Trao tiền cứu trợ thiên tai rồi thu lại chia đều">Lộ danh sách người nhà “quan” nhận tiền: Trao tiền cứu...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/lo-danh-sach-nguoi-nha-%E2%80%9Cquan%E2%80%9D-nhan-tien-trao-tien-cuu-tro-thien-tai-roi-thu-lai-chia-deu.17800/"><span class="DateTime" title="11/10/16 lúc 10:16">11/10/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/da-xac-dinh-thu-pham-dot-nha-o-quynh-xuan-nan-nhan-cuoi-cung-khong-qua-khoi.14433/" title="Đã xác định thủ phạm đốt nhà ở Quỳnh Xuân, nạn nhân cuối cùng không qua khỏi" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://dantri4.vcmedia.vn/k:d25bdc51bf/2016/05/03/chet1-1462214641160/vu-nguoi-dan-ong-do-xang-dot-ca-nha-nan-nhan-thu-tu-tu-vong.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/da-xac-dinh-thu-pham-dot-nha-o-quynh-xuan-nan-nhan-cuoi-cung-khong-qua-khoi.14433/" title="Đã xác định thủ phạm đốt nhà ở Quỳnh Xuân, nạn nhân cuối cùng không qua khỏi">Đã xác định thủ phạm đốt nhà ở Quỳnh Xuân, nạn nhân cuối...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/da-xac-dinh-thu-pham-dot-nha-o-quynh-xuan-nan-nhan-cuoi-cung-khong-qua-khoi.14433/"><span class="DateTime" title="4/5/16 lúc 16:39">4/5/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/xot-long-canh-con-3-thang-tuoi-khoc-doi-sua-me-thi-nam-cho-chet.20042/" title="Xót lòng cảnh con 3 tháng tuổi khóc đòi sữa, mẹ thì nằm chờ chết" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://media.giadinhvietnam.com/upload/115/2017/4/9/IMG_0797.JPG&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/xot-long-canh-con-3-thang-tuoi-khoc-doi-sua-me-thi-nam-cho-chet.20042/" title="Xót lòng cảnh con 3 tháng tuổi khóc đòi sữa, mẹ thì nằm chờ chết">Xót lòng cảnh con 3 tháng tuổi khóc đòi sữa, mẹ thì nằm...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/xot-long-canh-con-3-thang-tuoi-khoc-doi-sua-me-thi-nam-cho-chet.20042/"><span class="DateTime" title="10/4/17 lúc 12:33">10/4/17</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/khanh-thanh-nha-may-may-vinatex-hoang-mai.17017/" title="Khánh thành Nhà máy may Vinatex Hoàng Mai" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://baonghean.vn/dataimages/201609/original/images1675024_may_1.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/khanh-thanh-nha-may-may-vinatex-hoang-mai.17017/" title="Khánh thành Nhà máy may Vinatex Hoàng Mai">Khánh thành Nhà máy may Vinatex Hoàng Mai</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/khanh-thanh-nha-may-may-vinatex-hoang-mai.17017/"><span class="DateTime" title="3/9/16 lúc 18:15">3/9/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/hon-mot-nua-tien-cuu-tro-lu-lut-bi-phuong-cat-lai-cua-dan-ngheo.17432/" title="Hơn một nửa tiền cứu trợ lũ lụt bị phường &quot;cắt&quot; lại của dân nghèo?!" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://media.phapluatplus.vn/files/nguyenvantinh/2016/09/19/anh-1-1042.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/hon-mot-nua-tien-cuu-tro-lu-lut-bi-phuong-cat-lai-cua-dan-ngheo.17432/" title="Hơn một nửa tiền cứu trợ lũ lụt bị phường &quot;cắt&quot; lại của dân nghèo?!">Hơn một nửa tiền cứu trợ lũ lụt bị phường &quot;cắt&quot; lại của...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/hon-mot-nua-tien-cuu-tro-lu-lut-bi-phuong-cat-lai-cua-dan-ngheo.17432/"><span class="DateTime" title="23/9/16 lúc 09:52">23/9/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/chay-nha-luc-rang-sang-cap-vo-chong-tu-vong-hai-con-trai-nguy-kich.14402/" title="Cháy nhà lúc rạng sáng, cặp vợ chồng tử vong, hai con trai nguy kịch" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://congly.com.vn/data/news/2016/5/2/53/chetchayJPG.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/chay-nha-luc-rang-sang-cap-vo-chong-tu-vong-hai-con-trai-nguy-kich.14402/" title="Cháy nhà lúc rạng sáng, cặp vợ chồng tử vong, hai con trai nguy kịch">Cháy nhà lúc rạng sáng, cặp vợ chồng tử vong, hai con...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/chay-nha-luc-rang-sang-cap-vo-chong-tu-vong-hai-con-trai-nguy-kich.14402/"><span class="DateTime" title="2/5/16 lúc 10:22">2/5/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/vo-mat-suc-chong-mot-minh-phu-ho-nuoi-con-ung-thu.19394/" title="Vợ mất sức, chồng một mình phụ hồ nuôi con ung thư" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2017/02/17/15/20170217151103-1.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/vo-mat-suc-chong-mot-minh-phu-ho-nuoi-con-ung-thu.19394/" title="Vợ mất sức, chồng một mình phụ hồ nuôi con ung thư">Vợ mất sức, chồng một mình phụ hồ nuôi con ung thư</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/vo-mat-suc-chong-mot-minh-phu-ho-nuoi-con-ung-thu.19394/"><span class="DateTime" title="23/2/17 lúc 01:35">23/2/17</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/ks-4-sao-muong-thanh-grand-hoang-mai-se-di-vao-hoat-dong-vao-02-09-2016.16929/" title="KS 4 sao Mường Thanh Grand Hoàng Mai sẽ đi vào hoạt động vào 02/09/2016" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://static.toquoc.vn/w660/uploaded/haht/2016_08_29/mt_grand_hoang_mai_rdnd.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/ks-4-sao-muong-thanh-grand-hoang-mai-se-di-vao-hoat-dong-vao-02-09-2016.16929/" title="KS 4 sao Mường Thanh Grand Hoàng Mai sẽ đi vào hoạt động vào 02/09/2016">KS 4 sao Mường Thanh Grand Hoàng Mai sẽ đi vào hoạt động...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/ks-4-sao-muong-thanh-grand-hoang-mai-se-di-vao-hoat-dong-vao-02-09-2016.16929/"><span class="DateTime" title="29/8/16 lúc 16:22">29/8/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/xot-xa-gia-canh-con-bi-tim-bam-sinh-bo-bi-tai-nan-da-chan-thuong.19982/" title="Xót xa gia cảnh con bị tim bẩm sinh, bố bị tai nạn đa chấn thương" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://dantricdn.com/thumb_w/640/2017/anhoa7-1491348846675.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/xot-xa-gia-canh-con-bi-tim-bam-sinh-bo-bi-tai-nan-da-chan-thuong.19982/" title="Xót xa gia cảnh con bị tim bẩm sinh, bố bị tai nạn đa chấn thương">Xót xa gia cảnh con bị tim bẩm sinh, bố bị tai nạn đa...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/xot-xa-gia-canh-con-bi-tim-bam-sinh-bo-bi-tai-nan-da-chan-thuong.19982/"><span class="DateTime" title="6/4/17 lúc 09:14">6/4/17</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/thpt-ly-tu-trong-bong-hoa-ruc-ro-no-tren-dat-anh-hung.15952/" title="THPT Lý Tự Trọng, bông hoa rực rỡ nở trên đất Anh hùng" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://dantri4.vcmedia.vn/k:d25bdc51bf/2016/07/23/1-1469246219875/truongthptlytutrongbonghoarucronotrendatanhhung.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/thpt-ly-tu-trong-bong-hoa-ruc-ro-no-tren-dat-anh-hung.15952/" title="THPT Lý Tự Trọng, bông hoa rực rỡ nở trên đất Anh hùng">THPT Lý Tự Trọng, bông hoa rực rỡ nở trên đất Anh hùng</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/thpt-ly-tu-trong-bong-hoa-ruc-ro-no-tren-dat-anh-hung.15952/"><span class="DateTime" title="24/7/16 lúc 11:01">24/7/16</span></a></div> </div> </li> </ul> </div>";s:4:"time";i:1539655818;}}
  Run Time: 0.007898
 23. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_60b8f9a95a19a0aed638a, a:1:{s:23:"thread_view_lock_f54_16";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1539655818;}}
  Run Time: 0.001162
 24. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('tinhte_xentag_tag_cloud')
  Params: 2
  Run Time: 0.000143
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledconstPRIMARYPRIMARY106const,const1 

Included Files (226, XenForo Classes: 72)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. library/XenForo/FrontController.php
 9. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 11. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 13. library/Zend/Uri.php
 14. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 16. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 17. library/XenForo/Model.php
 18. library/Zend/Db.php
 19. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 20. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 21. library/Zend/Db/Select.php
 22. library/Zend/Db/Expr.php
 23. library/Zend/Db/Profiler.php
 24. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 25. library/Zend/Db/Statement.php
 26. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 27. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 28. library/XenForo/CodeEvent.php
 29. library/XenForo/Options.php
 30. library/XenForo/Link.php
 31. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 32. library/ZangF/Listener.php
 33. library/XenForo/CacheRebuilder/Abstract.php
 34. library/Kid/Listener/Model.php
 35. library/Tinhte/XenTag/Listener.php
 36. library/Brivium/BriviumHelper/EventListeners.php
 37. library/Brivium/BriviumHelper/1010071/EventListeners.php
 38. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/EventListeners/Listener.php
 39. library/Brivium/BriviumLibrary/EventListeners.php
 40. library/bdSocialShare/Listener.php
 41. library/EWRporta/Listener/Model.php
 42. library/Brivium/SpamCleanerInAdmin/EventListeners/Listener.php
 43. library/WidgetFramework/Listener.php
 44. library/Brivium/ModernStatistic/EventListeners/Listener.php
 45. library/Brivium/ModernStatistic/ModernStatistic.php
 46. library/EWRatendo/Listener/Init.php
 47. library/XenForo/DataWriter/User.php
 48. library/XenForo/DataWriter.php
 49. library/WidgetFramework/Option.php
 50. library/EWRmedio/Listener/Init.php
 51. library/XenForo/Router.php
 52. library/XenForo/Route/Filter.php
 53. library/XenForo/Route/Interface.php
 54. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 55. library/XenForo/Route/Prefix.php
 56. library/WidgetFramework/Route/Filter/PageX.php
 57. library/XenForo/RouteMatch.php
 58. library/XenForo/Route/Prefix/Threads.php
 59. library/EWRporta/Listener/Route.php
 60. library/EWRporta/Route/Thread.php
 61. library/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 62. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 63. library/XenForo/Controller.php
 64. library/EWRporta/Listener/Controller.php
 65. library/xomsam/CustomNodeIcon/Listener.php
 66. library/VietXF/MoreThread/Listener.php
 67. library/Vxf/GalleriaBBCode/EventListeners/Listener.php
 68. library/atdvn/ShowThread/Listener.php
 69. library/EWRatendo/Listener/Controller.php
 70. library/atdvn/LimitPostLink/Listener/Listener.php
 71. library/MaxDailyBaiViet/EventListener/BaiViet.php
 72. library/MaxDailyBaiViet/EventListener/ChuDe.php
 73. library/EWRmedio/Listener/Controller.php
 74. library/bdSocialShare/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 75. library/EWRporta/ControllerPublic/Thread.php
 76. library/ZangF/ControllerPublic/Thread.php
 77. library/VietXF/MoreThread/ControllerPublic/Thread.php
 78. library/Tinhte/XenTag/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 79. library/atdvn/LimitPostLink/ControllerPublic/Thread.php
 80. library/MaxDailyBaiViet/ControllerPublic/BaiViet.php
 81. library/WidgetFramework/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 82. library/EWRmedio/ControllerPublic/Thread.php
 83. library/XenForo/Input.php
 84. library/XenForo/Session.php
 85. library/XenForo/Helper/Ip.php
 86. library/XenForo/Visitor.php
 87. library/XenForo/Model/User.php
 88. library/EWRmedio/Listener/Model.php
 89. library/bdSocialShare/XenForo/Model/User.php
 90. library/Brivium/SpamCleanerInAdmin/Model/User.php
 91. library/Brivium/ModernStatistic/Model/User.php
 92. library/WidgetFramework/XenForo/Model/User.php
 93. library/EWRmedio/Model/User.php
 94. library/XenForo/Permission.php
 95. library/XenForo/Phrase.php
 96. library/XenForo/Locale.php
 97. library/EWRporta/Model/Perms.php
 98. library/bdSocialShare/Option.php
 99. library/XenForo/Model/Forum.php
 100. library/bdSocialShare/XenForo/Model/Forum.php
 101. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Forum.php
 102. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Forum.php
 103. library/XenForo/Model/Thread.php
 104. library/bdSocialShare/XenForo/Model/Thread.php
 105. library/Kid/Model/Thread.php
 106. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Thread.php
 107. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Thread.php
 108. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Thread.php
 109. library/XenForo/ControllerHelper/ForumThreadPost.php
 110. library/XenForo/ControllerHelper/Abstract.php
 111. library/Tinhte/XenTag/Option.php
 112. library/XenForo/Helper/String.php
 113. library/XenForo/Model/Post.php
 114. library/EWRporta/Model/Post.php
 115. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Post.php
 116. library/XenForo/Model/Attachment.php
 117. library/EWRporta/Model/Attachment.php
 118. library/XenForo/Model/Node.php
 119. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Node.php
 120. library/XenForo/Route/Prefix/Categories.php
 121. library/XenForo/Route/Prefix/Forums.php
 122. library/Tinhte/XenTag/Model/Tag.php
 123. library/Tinhte/XenTag/Constants.php
 124. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 125. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 126. library/VietXF/MoreThread/Model/Thread.php
 127. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 128. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 129. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 130. library/XenForo/Template/Public.php
 131. library/XenForo/Template/Abstract.php
 132. library/WidgetFramework/Core.php
 133. library/XenForo/Model/Moderator.php
 134. library/Dark/TaigaChat/EventListener/Listener.php
 135. library/WidgetFramework/Model/Widget.php
 136. library/WidgetFramework/Helper/Sort.php
 137. library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php
 138. library/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 139. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 140. library/XenForo/View.php
 141. library/EWRporta/Listener/ViewPublic.php
 142. library/Kid/Listener/View.php
 143. library/EWRporta/ViewPublic/Custom.php
 144. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/ViewPublic/Thread/View.php
 145. library/Tinhte/XenTag/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 146. library/WidgetFramework/XenForo/View1.php
 147. library/XenForo/BbCode/Parser.php
 148. library/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 149. library/EWRporta/Listener/BbCode.php
 150. library/EWRmedio/Listener/BbCode.php
 151. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/BbCode/Formatter/Base.php
 152. library/EWRporta/BbCode/Formatter.php
 153. library/Vxf/GalleriaBBCode/BbCode/Formatter/Base.php
 154. library/Tinhte/XenTag/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 155. library/WidgetFramework/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 156. library/EWRmedio/BbCode/Formatter.php
 157. library/XenForo/ViewPublic/Helper/Message.php
 158. library/XenForo/BbCode/TextWrapper.php
 159. library/Tinhte/XenTag/ContentWrapper/Post.php
 160. library/Tinhte/XenTag/ContentWrapper/Abstract.php
 161. library/Tinhte/XenTag/Helper.php
 162. library/atdvn/MetaKeywords/Listener.php
 163. library/Tinhte/SimilarThreadCheck/Listener/Main.php
 164. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Html.php
 165. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Threads.php
 166. library/WidgetFramework/Model/Cache.php
 167. library/Tinhte/XenTag/WidgetRenderer/Cloud.php
 168. library/rrssb/Listener.php
 169. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 170. library/EWRporta/Listener/NavTabs.php
 171. library/Dark/TaigaChat/EventListener/NavigationTabs.php
 172. library/EWRatendo/Listener/NavTabs.php
 173. library/EWRatendo/Model/Perms.php
 174. library/EWRmedio/Listener/NavTabs.php
 175. library/EWRmedio/Model/Perms.php
 176. library/WidgetFramework/Template/Extended.php
 177. library/XenForo/Template/FileHandler.php
 178. library/XenForo/Helper/File.php
 179. internal_data/templates/S.3,L.2,thread_view.php
 180. library/Tinhte/XenTag/Route/Prefix/Tags.php
 181. library/xenCODE/Anonymizer/Listener.php
 182. library/EWRporta/Listener/Template.php
 183. library/EWRporta/Model/Promotes.php
 184. library/CemZoo/EasyBan/Template/Hook.php
 185. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_pagenav_before.php
 186. library/EWRatendo/Listener/Template.php
 187. library/Brivium/ModernStatistic/Model/ModernStatistic.php
 188. library/atdvn/MessagePrefix/Listener.php
 189. internal_data/templates/S.3,L.2,SV_rrssbSharesThreads.php
 190. library/EWRmedio/Listener/Template.php
 191. library/EWRmedio/Model/Lists.php
 192. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_form_before.php
 193. library/XenForo/Route/Prefix/Posts.php
 194. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_post_public_controls.php
 195. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_notices.php
 196. library/WidgetFramework/Helper/String.php
 197. internal_data/templates/S.3,L.2,wf_widget_wrapper.php
 198. internal_data/templates/S.3,L.2,atdvn_Message_Prefix.php
 199. library/Tinhte/XenTag/Integration.php
 200. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_bb_code_tag_tag.php
 201. internal_data/templates/S.3,L.2,xs_morethreads.php
 202. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_content.php
 203. library/XenForo/Model/Avatar.php
 204. library/XenForo/ViewPublic/Helper/User.php
 205. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_below.php
 206. internal_data/templates/S.3,L.2,VXFGB_editor.php
 207. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_qr_before.php
 208. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_qr_after.php
 209. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_thread_view.php
 210. library/XenForo/NodeHandler/Category.php
 211. library/XenForo/NodeHandler/Abstract.php
 212. library/XenForo/NodeHandler/Forum.php
 213. library/XenForo/NodeHandler/Page.php
 214. library/XenForo/Model/Category.php
 215. library/XenForo/Model/Page.php
 216. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Page.php
 217. internal_data/templates/S.3,L.2,wf_widget_threads.php
 218. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Empty.php
 219. library/XenForo/Helper/Criteria.php
 220. library/XenForo/Debug.php
 221. internal_data/templates/S.3,L.2,PAGE_CONTAINER.php
 222. internal_data/templates/S.3,L.2,atdvn_Meta_Keywords.php
 223. internal_data/templates/S.3,L.2,Tinhte_SimilarThreadCheck_add_js_file.php
 224. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php
 225. internal_data/templates/S.3,L.2,Tinhte_SimilarThreadCheck_thread.js.php
 226. library/xomsam/CustomNodeIcon/Icon.php