Page Time: 0.3119s

Memory: 14.8360 MB (Peak: 15.7310 MB)

Queries (26, time: 0.0357s, 11.5%)

 1. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('options', 'languages', 'contentTypes', 'codeEventListeners', 'deferredRun', 'simpleCache', 'addOns', 'defaultStyleProperties', 'routeFiltersIn', 'routeFiltersOut', 'routesPublic', 'nodeTypes', 'bannedIps', 'discouragedIps', 'styles', 'displayStyles', 'userBanners', 'smilies', 'bbCode', 'threadPrefixes', 'userTitleLadder', 'reportCounts', 'moderationCounts', 'userModerationCounts', 'notices', 'userFieldsInfo')
  Run Time: 0.000802
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 26Using where
 2. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('brListenerClasses', 'brBriviumAddOns')
  Run Time: 0.000312
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 2Using where
 3. SELECT data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key = ?
  Params: brmsModernStatisticCache
  Run Time: 0.000224
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 4. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000327
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 5. SELECT thread.*, xf_post.message
  	,
  		user.gender, user.avatar_date, user.gravatar,
  		NULL AS thread_read_date,
  		0 AS thread_reply_banned,
  		0 AS thread_is_watched,
  		'' AS draft_message, NULL AS draft_extra
  FROM xf_thread AS thread
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = thread.user_id)
  LEFT JOIN xf_post ON (xf_post.post_id = thread.first_post_id)
  WHERE thread.thread_id = ?
  Params: 2756
  Run Time: 0.000643
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuserconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLExf_postconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 6. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (3061)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000539
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using index condition; Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.attachment.data_id1 
 7. SELECT node.*, forum.*
  	,
  	permission.cache_value AS node_permission_cache,
  		NULL AS forum_read_date
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  	LEFT JOIN xf_permission_cache_content AS permission
  		ON (permission.permission_combination_id = 1
  			AND permission.content_type = 'node'
  			AND permission.content_id = forum.node_id)
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 74
  Run Time: 0.000574
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEpermissionconstPRIMARYPRIMARY35const,const,const1 
 8. SELECT post.*
  	,
  		bb_code_parse_cache.parse_tree AS message_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS message_cache_version,
  		user.*, IF(user.username IS NULL, post.username, user.username) AS username,
  		user_profile.*,
  		user_privacy.*,
  		signature_parse_cache.parse_tree AS signature_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS signature_cache_version,
  		session_activity.view_date AS last_view_date,
  		0 AS like_date
  FROM xf_post AS post
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS bb_code_parse_cache ON
  			(bb_code_parse_cache.content_type = 'post' AND bb_code_parse_cache.content_id = post.post_id)
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_profile AS user_profile ON
  			(user_profile.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_privacy AS user_privacy ON
  			(user_privacy.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS signature_parse_cache ON
  			(signature_parse_cache.content_type = 'signature' AND signature_parse_cache.content_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_session_activity AS session_activity ON
  			(post.user_id > 0 AND session_activity.user_id = post.user_id)
  WHERE post.thread_id = ?
  	 AND (post.position >= 0 AND post.position < 20) 
  	AND (post.message_state IN ('visible'))
  ORDER BY post.position ASC, post.post_date ASC
  Params: 2756
  Run Time: 0.001546
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEpostrangethread_id_post_date,thread_id_positionthread_id_position8 1Using index condition; Using where; Using filesort
  SIMPLEbb_code_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,hoangmai_data.post.post_id1Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.post.user_id1 
  SIMPLEuser_profileeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.post.user_id1 
  SIMPLEuser_privacyeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.post.user_id1 
  SIMPLEsignature_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,hoangmai_data.post.user_id1Using where
  SIMPLEsession_activityrefPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.post.user_id23Using where
 9. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (3061)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000386
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using index condition; Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.attachment.data_id1 
 10. INSERT DELAYED INTO xf_thread_view
  	(thread_id)
  VALUES
  	(?)
  Params: 2756
  Run Time: 0.000293
 11. SELECT `thread_id`, `title`, `view_count`, `post_date`
  FROM `xf_thread`
  WHERE `node_id` = 74
  ORDER BY `post_date` DESC
  LIMIT 0, 10
  Run Time: 0.000878
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_threadrefnode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postnode_id_last_post_date4const109Using where; Using filesort
 12. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('xs_morethread_latest')
  Params: 2
  Run Time: 0.000280
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledconstPRIMARYPRIMARY106const,const1 
 13. INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?, ?, ?)
  Params: 210b35e39eacb9598e4b169bf73fb8eb, , 1547885061
  Run Time: 0.000287
 14. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date, robot_key)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date),
  	robot_key = VALUES(robot_key)
  Params: 0, , , XenForo_ControllerPublic_Thread, Index, valid, thread_id=2756, 1547881461,
  Run Time: 0.000209
 15. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('home', 'events', 'media')
  Params: 2
  Run Time: 0.000348
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledrangePRIMARYPRIMARY106 3Using where
 16. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 3061, a:4:{i:0;s:794:"Đã trở thành một phong tục đẹp, năm nay, từ mùng một đến mùng 4 Tết Giáp Ngọ, 214 đoàn với 6.257 lượt khách, trong đó có bảy đoàn khách nước ngoài, đến thăm viếng, thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ và người thân của Bác ở Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn. Nơi đây đã lưu giữ những hiện vật, tài liệu, không gian văn hóa, lịch sử về quê hương, gia đình thời niên thiếu và hai lần Bác về thăm quê tháng 6/1957 và tháng 12/1961. Đây là một trong bốn khu di tích quan trọng bậc nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc. Ngày 10/5/2012, Khu di tích Kim Liên đã được Chính phủ trao bằng công nhận Khu di tích quốc gia đặc biệt. ";i:1;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"i";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[I]";i:1;s:4:"[/I]";}s:8:"children";a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"url";s:6:"option";s:68:"http://img1.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/lepz/2014_02_03/kimlien.jpg";s:8:"original";a:2:{i:0;s:76:"[URL='http://img1.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/lepz/2014_02_03/kimlien.jpg']";i:1;s:6:"[/URL]";}s:8:"children";a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:6:"attach";s:6:"option";s:4:"full";s:8:"original";a:2:{i:0;s:13:"[ATTACH=full]";i:1;s:9:"[/ATTACH]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:3:"379";}}i:1;s:1:" ";}}i:1;s:82:" Du khách thăm làng Hoàng Trù, quê ngoại Bác. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)";}}}}i:2;s:1606:" Ông Nguyễn Bá Hòe, Giám đốc Khu di tích Kim Liên cho biết, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, hàng nghìn lượt du khách hành hương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do vậy, cán bộ, công nhân viên Khu di tích luôn nỗ lực hết mình, hướng dẫn du khách, cũng như bảo tồn, tôn tạo di tích, tạo điều kiện cho du khách khi đến thăm viếng. Hàng năm, Khu di tích Kim Liên đón bình quân từ 1,6 đến 2 triệu lượt khách tham quan. Cùng với việc đón tiếp du khách tham quan, hàng năm, Ban quản lý Khu di tích phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện, các địa phương trong tỉnh, trong nước tổ chức nhiều hoạt động tại Khu di tích có ý nghĩa giáo dục sâu sắc như Lễ kết nạp Đảng viên mới; kết nạp Đoàn viên, Đội viên; tổ chức Đại hội và tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ, tuyên dương thanh niên tiên tiến điển hình; Lễ trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho học sinh vượt khó học tập, rèn luyện tốt; Lễ thắp hương tưởng niệm và báo công với Bác của thanh niên trước lúc lên đường làm nghĩa vụ quân sự… Những hoạt động trên đã góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá tốt đẹp của quê hương, đất nước./. ";i:3;a:4:{s:3:"tag";s:5:"right";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:7:"[RIGHT]";i:1;s:8:"[/RIGHT]";}s:8:"children";a:2:{i:0;s:5:"Theo ";i:1;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:12:"Vietnamplus.";}}}}}, 1521948517, 1547881461
  Run Time: 0.000813
 17. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('wfc__1_thread_view', 'wfc__1_thread_view_f74')
  Run Time: 0.000963
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 2Using where
 18. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('wfc_083674a2bb131e4065eee')
  Run Time: 0.000703
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 19. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_083674a2bb131e4065eee, a:1:{s:23:"thread_view_lock_f74_16";a:2:{s:4:"html";s:1:"1";s:4:"time";i:1547881461;}}
  Run Time: 0.000541
 20. SELECT *
  FROM xf_node
  
  ORDER BY lft ASC
  Run Time: 0.000971
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_nodeALL    104Using filesort
 21. SELECT content_id, cache_value
  FROM xf_permission_cache_content
  WHERE permission_combination_id = ?
  	AND content_type = 'node'
  Params: 1
  Run Time: 0.000465
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_cache_contentrefPRIMARYPRIMARY31const,const110Using where
 22.     SELECT thread.*, xf_post.message AS kid_content
       ,
  user.gender, user.avatar_date, user.gravatar
  FROM xf_thread AS thread INNER JOIN xf_post ON (thread.first_post_id = xf_post.post_id) 
  
  LEFT JOIN xf_user AS user ON
  	(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE (thread.node_id IN (74, 108, 54, 188, 56, 216, 96, 70, 129, 182, 217, 166, 173, 171, 185, 151, 149, 199, 242, 244, 58)) AND (thread.discussion_state IN ('visible'))
  ORDER BY thread.view_count DESC
   LIMIT 45
  Run Time: 0.020807
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadrangenode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postnode_id_last_post_date4 8257Using index condition; Using where; Using filesort
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.thread.user_id1 
  SIMPLExf_posteq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.thread.first_post_id1 
 23. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  WHERE node.node_id IN (96, 56, 54, 216, 173, 151, 54, 96, 166, 54, 54, 96, 54, 96, 56, 96, 96, 54, 216, 54, 216, 166, 173, 96, 216, 173, 151, 216, 54, 54, 54, 216, 216, 216, 54, 171, 171, 166, 96, 54, 96, 54, 173, 56, 166)
  Run Time: 0.000855
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnoderangePRIMARYPRIMARY4 8Using where
  SIMPLEforumeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.node.node_id1 
 24. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc__1_thread_view_f74, a:1:{s:18:"thread_view_f74_16";a:2:{s:4:"html";s:14702:"<div class="widget_carousel"> <ul id="mycarousel" class="jcarousel jcarousel-skin-tango"> <li data-author="HMO"> <a "news/mot-gia-dinh-lieu-xieu-trong-dau-kho-benh-tat.16740/" title="Một gia đình liêu xiêu trong đau khổ &quot;bệnh tật&quot;" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://dantri4.vcmedia.vn/k:d25bdc51bf/2016/08/18/ql09-1471530818675/khodauomotgiadinhlieuxieuvibenh.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/mot-gia-dinh-lieu-xieu-trong-dau-kho-benh-tat.16740/" title="Một gia đình liêu xiêu trong đau khổ &quot;bệnh tật&quot;">Một gia đình liêu xiêu trong đau khổ &quot;bệnh tật&quot;</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/mot-gia-dinh-lieu-xieu-trong-dau-kho-benh-tat.16740/"><span class="DateTime" title="22/8/16 lúc 02:27">22/8/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="AnhXuNghe"> <a "news/ky-luc-mot-lop-hoc-co-100-hoc-sinh-do-dai-hoc.11242/" title="Kỷ lục một lớp học có 100% học sinh đỗ đại học" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://lh3.googleusercontent.com/-u6HWnyrvWQo/VcXNfPC_vNI/AAAAAAAABRc/TrFeDAKTBIY/s0/55242716129467&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/ky-luc-mot-lop-hoc-co-100-hoc-sinh-do-dai-hoc.11242/" title="Kỷ lục một lớp học có 100% học sinh đỗ đại học">Kỷ lục một lớp học có 100% học sinh đỗ đại học</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/anhxunghe.2/" class="username" dir="auto">AnhXuNghe</a>, <a href="news/ky-luc-mot-lop-hoc-co-100-hoc-sinh-do-dai-hoc.11242/"><span class="DateTime" title="8/8/15 lúc 16:32">8/8/15</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/bat-qua-tang-tau-do-chat-thai-nghi-tu-cang-gang-thep-nghi-son-do-xuong-bien.17188/" title="Bắt quả tang tàu đổ chất thải nghi từ cảng gang thép Nghi Sơn đổ xuống biển" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://dantri4.vcmedia.vn/thumb_w/640/d25bdc51bf/2016/09/12/tau1-1473656431827.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/bat-qua-tang-tau-do-chat-thai-nghi-tu-cang-gang-thep-nghi-son-do-xuong-bien.17188/" title="Bắt quả tang tàu đổ chất thải nghi từ cảng gang thép Nghi Sơn đổ xuống biển">Bắt quả tang tàu đổ chất thải nghi từ cảng gang thép...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/bat-qua-tang-tau-do-chat-thai-nghi-tu-cang-gang-thep-nghi-son-do-xuong-bien.17188/"><span class="DateTime" title="12/9/16 lúc 11:09">12/9/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/an-han-va-khep-minh-vu-nu-sinh-cap-2-danh-ban-bang-bao-luc.17832/" title="Ân hận và khép mình: Vụ nữ sinh cấp 2 đánh bạn bằng bạo lực" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://media.doisongphapluat.com/504/2016/10/13/14585455_1071274586324495_382206318_n.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/an-han-va-khep-minh-vu-nu-sinh-cap-2-danh-ban-bang-bao-luc.17832/" title="Ân hận và khép mình: Vụ nữ sinh cấp 2 đánh bạn bằng bạo lực">Ân hận và khép mình: Vụ nữ sinh cấp 2 đánh bạn bằng bạo lực</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/an-han-va-khep-minh-vu-nu-sinh-cap-2-danh-ban-bang-bao-luc.17832/"><span class="DateTime" title="13/10/16 lúc 18:03">13/10/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="Admin"> <a "news/xe-su-chuyen-dam-vao-nha-dan-tai-xe-thuong-nang.14526/" title="Xe Sự Chuyên đâm vào nhà dân, tài xế thương nặng" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://img.f29.vnecdn.net/2016/05/11/111-4225-1462936195.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/xe-su-chuyen-dam-vao-nha-dan-tai-xe-thuong-nang.14526/" title="Xe Sự Chuyên đâm vào nhà dân, tài xế thương nặng">Xe Sự Chuyên đâm vào nhà dân, tài xế thương nặng</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/admin.1/" class="username" dir="auto">Admin</a>, <a href="news/xe-su-chuyen-dam-vao-nha-dan-tai-xe-thuong-nang.14526/"><span class="DateTime" title="11/5/16 lúc 12:22">11/5/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/lo-danh-sach-nguoi-nha-%E2%80%9Cquan%E2%80%9D-nhan-tien-trao-tien-cuu-tro-thien-tai-roi-thu-lai-chia-deu.17800/" title="Lộ danh sách người nhà “quan” nhận tiền: Trao tiền cứu trợ thiên tai rồi thu lại chia đều" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://dantri4.vcmedia.vn/thumb_w/640/d25bdc51bf/2016/10/11/anh4-1476127399604.JPG&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/lo-danh-sach-nguoi-nha-%E2%80%9Cquan%E2%80%9D-nhan-tien-trao-tien-cuu-tro-thien-tai-roi-thu-lai-chia-deu.17800/" title="Lộ danh sách người nhà “quan” nhận tiền: Trao tiền cứu trợ thiên tai rồi thu lại chia đều">Lộ danh sách người nhà “quan” nhận tiền: Trao tiền cứu...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/lo-danh-sach-nguoi-nha-%E2%80%9Cquan%E2%80%9D-nhan-tien-trao-tien-cuu-tro-thien-tai-roi-thu-lai-chia-deu.17800/"><span class="DateTime" title="11/10/16 lúc 10:16">11/10/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/da-xac-dinh-thu-pham-dot-nha-o-quynh-xuan-nan-nhan-cuoi-cung-khong-qua-khoi.14433/" title="Đã xác định thủ phạm đốt nhà ở Quỳnh Xuân, nạn nhân cuối cùng không qua khỏi" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://dantri4.vcmedia.vn/k:d25bdc51bf/2016/05/03/chet1-1462214641160/vu-nguoi-dan-ong-do-xang-dot-ca-nha-nan-nhan-thu-tu-tu-vong.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/da-xac-dinh-thu-pham-dot-nha-o-quynh-xuan-nan-nhan-cuoi-cung-khong-qua-khoi.14433/" title="Đã xác định thủ phạm đốt nhà ở Quỳnh Xuân, nạn nhân cuối cùng không qua khỏi">Đã xác định thủ phạm đốt nhà ở Quỳnh Xuân, nạn nhân cuối...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/da-xac-dinh-thu-pham-dot-nha-o-quynh-xuan-nan-nhan-cuoi-cung-khong-qua-khoi.14433/"><span class="DateTime" title="4/5/16 lúc 16:39">4/5/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/xot-long-canh-con-3-thang-tuoi-khoc-doi-sua-me-thi-nam-cho-chet.20042/" title="Xót lòng cảnh con 3 tháng tuổi khóc đòi sữa, mẹ thì nằm chờ chết" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://media.giadinhvietnam.com/upload/115/2017/4/9/IMG_0797.JPG&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/xot-long-canh-con-3-thang-tuoi-khoc-doi-sua-me-thi-nam-cho-chet.20042/" title="Xót lòng cảnh con 3 tháng tuổi khóc đòi sữa, mẹ thì nằm chờ chết">Xót lòng cảnh con 3 tháng tuổi khóc đòi sữa, mẹ thì nằm...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/xot-long-canh-con-3-thang-tuoi-khoc-doi-sua-me-thi-nam-cho-chet.20042/"><span class="DateTime" title="10/4/17 lúc 12:33">10/4/17</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/khanh-thanh-nha-may-may-vinatex-hoang-mai.17017/" title="Khánh thành Nhà máy may Vinatex Hoàng Mai" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://baonghean.vn/dataimages/201609/original/images1675024_may_1.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/khanh-thanh-nha-may-may-vinatex-hoang-mai.17017/" title="Khánh thành Nhà máy may Vinatex Hoàng Mai">Khánh thành Nhà máy may Vinatex Hoàng Mai</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/khanh-thanh-nha-may-may-vinatex-hoang-mai.17017/"><span class="DateTime" title="3/9/16 lúc 18:15">3/9/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/hon-mot-nua-tien-cuu-tro-lu-lut-bi-phuong-cat-lai-cua-dan-ngheo.17432/" title="Hơn một nửa tiền cứu trợ lũ lụt bị phường &quot;cắt&quot; lại của dân nghèo?!" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://media.phapluatplus.vn/files/nguyenvantinh/2016/09/19/anh-1-1042.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/hon-mot-nua-tien-cuu-tro-lu-lut-bi-phuong-cat-lai-cua-dan-ngheo.17432/" title="Hơn một nửa tiền cứu trợ lũ lụt bị phường &quot;cắt&quot; lại của dân nghèo?!">Hơn một nửa tiền cứu trợ lũ lụt bị phường &quot;cắt&quot; lại của...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/hon-mot-nua-tien-cuu-tro-lu-lut-bi-phuong-cat-lai-cua-dan-ngheo.17432/"><span class="DateTime" title="23/9/16 lúc 09:52">23/9/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/chay-nha-luc-rang-sang-cap-vo-chong-tu-vong-hai-con-trai-nguy-kich.14402/" title="Cháy nhà lúc rạng sáng, cặp vợ chồng tử vong, hai con trai nguy kịch" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://congly.com.vn/data/news/2016/5/2/53/chetchayJPG.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/chay-nha-luc-rang-sang-cap-vo-chong-tu-vong-hai-con-trai-nguy-kich.14402/" title="Cháy nhà lúc rạng sáng, cặp vợ chồng tử vong, hai con trai nguy kịch">Cháy nhà lúc rạng sáng, cặp vợ chồng tử vong, hai con...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/chay-nha-luc-rang-sang-cap-vo-chong-tu-vong-hai-con-trai-nguy-kich.14402/"><span class="DateTime" title="2/5/16 lúc 10:22">2/5/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/vo-mat-suc-chong-mot-minh-phu-ho-nuoi-con-ung-thu.19394/" title="Vợ mất sức, chồng một mình phụ hồ nuôi con ung thư" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2017/02/17/15/20170217151103-1.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/vo-mat-suc-chong-mot-minh-phu-ho-nuoi-con-ung-thu.19394/" title="Vợ mất sức, chồng một mình phụ hồ nuôi con ung thư">Vợ mất sức, chồng một mình phụ hồ nuôi con ung thư</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/vo-mat-suc-chong-mot-minh-phu-ho-nuoi-con-ung-thu.19394/"><span class="DateTime" title="23/2/17 lúc 01:35">23/2/17</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/ks-4-sao-muong-thanh-grand-hoang-mai-se-di-vao-hoat-dong-vao-02-09-2016.16929/" title="KS 4 sao Mường Thanh Grand Hoàng Mai sẽ đi vào hoạt động vào 02/09/2016" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://static.toquoc.vn/w660/uploaded/haht/2016_08_29/mt_grand_hoang_mai_rdnd.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/ks-4-sao-muong-thanh-grand-hoang-mai-se-di-vao-hoat-dong-vao-02-09-2016.16929/" title="KS 4 sao Mường Thanh Grand Hoàng Mai sẽ đi vào hoạt động vào 02/09/2016">KS 4 sao Mường Thanh Grand Hoàng Mai sẽ đi vào hoạt động...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/ks-4-sao-muong-thanh-grand-hoang-mai-se-di-vao-hoat-dong-vao-02-09-2016.16929/"><span class="DateTime" title="29/8/16 lúc 16:22">29/8/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/xot-xa-gia-canh-con-bi-tim-bam-sinh-bo-bi-tai-nan-da-chan-thuong.19982/" title="Xót xa gia cảnh con bị tim bẩm sinh, bố bị tai nạn đa chấn thương" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://dantricdn.com/thumb_w/640/2017/anhoa7-1491348846675.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/xot-xa-gia-canh-con-bi-tim-bam-sinh-bo-bi-tai-nan-da-chan-thuong.19982/" title="Xót xa gia cảnh con bị tim bẩm sinh, bố bị tai nạn đa chấn thương">Xót xa gia cảnh con bị tim bẩm sinh, bố bị tai nạn đa...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/xot-xa-gia-canh-con-bi-tim-bam-sinh-bo-bi-tai-nan-da-chan-thuong.19982/"><span class="DateTime" title="6/4/17 lúc 09:14">6/4/17</span></a></div> </div> </li> <li data-author="HMO"> <a "news/thpt-ly-tu-trong-bong-hoa-ruc-ro-no-tren-dat-anh-hung.15952/" title="THPT Lý Tự Trọng, bông hoa rực rỡ nở trên đất Anh hùng" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://dantri4.vcmedia.vn/k:d25bdc51bf/2016/07/23/1-1469246219875/truongthptlytutrongbonghoarucronotrendatanhhung.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/thpt-ly-tu-trong-bong-hoa-ruc-ro-no-tren-dat-anh-hung.15952/" title="THPT Lý Tự Trọng, bông hoa rực rỡ nở trên đất Anh hùng">THPT Lý Tự Trọng, bông hoa rực rỡ nở trên đất Anh hùng</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hmo.3/" class="username" dir="auto">HMO</a>, <a href="news/thpt-ly-tu-trong-bong-hoa-ruc-ro-no-tren-dat-anh-hung.15952/"><span class="DateTime" title="24/7/16 lúc 11:01">24/7/16</span></a></div> </div> </li> </ul> </div>";s:4:"time";i:1547881461;}}
  Run Time: 0.001162
 25. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_083674a2bb131e4065eee, a:1:{s:23:"thread_view_lock_f74_16";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1547881461;}}
  Run Time: 0.000466
 26. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('tinhte_xentag_tag_cloud')
  Params: 2
  Run Time: 0.000316
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledconstPRIMARYPRIMARY106const,const1 

Included Files (225, XenForo Classes: 73)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. library/XenForo/FrontController.php
 9. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 11. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 13. library/Zend/Uri.php
 14. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 16. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 17. library/XenForo/Model.php
 18. library/Zend/Db.php
 19. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 20. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 21. library/Zend/Db/Select.php
 22. library/Zend/Db/Expr.php
 23. library/Zend/Db/Profiler.php
 24. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 25. library/Zend/Db/Statement.php
 26. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 27. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 28. library/XenForo/CodeEvent.php
 29. library/XenForo/Options.php
 30. library/XenForo/Link.php
 31. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 32. library/ZangF/Listener.php
 33. library/XenForo/CacheRebuilder/Abstract.php
 34. library/Kid/Listener/Model.php
 35. library/Tinhte/XenTag/Listener.php
 36. library/Brivium/BriviumHelper/EventListeners.php
 37. library/Brivium/BriviumHelper/1010071/EventListeners.php
 38. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/EventListeners/Listener.php
 39. library/Brivium/BriviumLibrary/EventListeners.php
 40. library/bdSocialShare/Listener.php
 41. library/EWRporta/Listener/Model.php
 42. library/Brivium/SpamCleanerInAdmin/EventListeners/Listener.php
 43. library/WidgetFramework/Listener.php
 44. library/Brivium/ModernStatistic/EventListeners/Listener.php
 45. library/Brivium/ModernStatistic/ModernStatistic.php
 46. library/EWRatendo/Listener/Init.php
 47. library/XenForo/DataWriter/User.php
 48. library/XenForo/DataWriter.php
 49. library/WidgetFramework/Option.php
 50. library/EWRmedio/Listener/Init.php
 51. library/XenForo/Router.php
 52. library/XenForo/Route/Filter.php
 53. library/XenForo/Route/Interface.php
 54. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 55. library/XenForo/Route/Prefix.php
 56. library/WidgetFramework/Route/Filter/PageX.php
 57. library/XenForo/RouteMatch.php
 58. library/XenForo/Route/Prefix/Threads.php
 59. library/EWRporta/Listener/Route.php
 60. library/EWRporta/Route/Thread.php
 61. library/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 62. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 63. library/XenForo/Controller.php
 64. library/EWRporta/Listener/Controller.php
 65. library/xomsam/CustomNodeIcon/Listener.php
 66. library/VietXF/MoreThread/Listener.php
 67. library/Vxf/GalleriaBBCode/EventListeners/Listener.php
 68. library/atdvn/ShowThread/Listener.php
 69. library/EWRatendo/Listener/Controller.php
 70. library/atdvn/LimitPostLink/Listener/Listener.php
 71. library/MaxDailyBaiViet/EventListener/BaiViet.php
 72. library/MaxDailyBaiViet/EventListener/ChuDe.php
 73. library/EWRmedio/Listener/Controller.php
 74. library/bdSocialShare/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 75. library/EWRporta/ControllerPublic/Thread.php
 76. library/ZangF/ControllerPublic/Thread.php
 77. library/VietXF/MoreThread/ControllerPublic/Thread.php
 78. library/Tinhte/XenTag/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 79. library/atdvn/LimitPostLink/ControllerPublic/Thread.php
 80. library/MaxDailyBaiViet/ControllerPublic/BaiViet.php
 81. library/WidgetFramework/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 82. library/EWRmedio/ControllerPublic/Thread.php
 83. library/XenForo/Input.php
 84. library/XenForo/Session.php
 85. library/XenForo/Helper/Ip.php
 86. library/XenForo/Visitor.php
 87. library/XenForo/Model/User.php
 88. library/EWRmedio/Listener/Model.php
 89. library/bdSocialShare/XenForo/Model/User.php
 90. library/Brivium/SpamCleanerInAdmin/Model/User.php
 91. library/Brivium/ModernStatistic/Model/User.php
 92. library/WidgetFramework/XenForo/Model/User.php
 93. library/EWRmedio/Model/User.php
 94. library/XenForo/Permission.php
 95. library/XenForo/Phrase.php
 96. library/XenForo/Locale.php
 97. library/EWRporta/Model/Perms.php
 98. library/bdSocialShare/Option.php
 99. library/XenForo/Model/Forum.php
 100. library/bdSocialShare/XenForo/Model/Forum.php
 101. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Forum.php
 102. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Forum.php
 103. library/XenForo/Model/Thread.php
 104. library/bdSocialShare/XenForo/Model/Thread.php
 105. library/Kid/Model/Thread.php
 106. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Thread.php
 107. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Thread.php
 108. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Thread.php
 109. library/XenForo/ControllerHelper/ForumThreadPost.php
 110. library/XenForo/ControllerHelper/Abstract.php
 111. library/XenForo/Model/Attachment.php
 112. library/Tinhte/XenTag/Option.php
 113. library/XenForo/Helper/String.php
 114. library/XenForo/Model/Post.php
 115. library/EWRporta/Model/Post.php
 116. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Post.php
 117. library/EWRporta/Model/Attachment.php
 118. library/XenForo/Route/Prefix/Attachments.php
 119. library/XenForo/Model/Node.php
 120. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Node.php
 121. library/XenForo/Route/Prefix/Categories.php
 122. library/XenForo/Route/Prefix/Forums.php
 123. library/Tinhte/XenTag/Model/Tag.php
 124. library/Tinhte/XenTag/Constants.php
 125. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 126. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 127. library/VietXF/MoreThread/Model/Thread.php
 128. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 129. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 130. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 131. library/XenForo/Template/Public.php
 132. library/XenForo/Template/Abstract.php
 133. library/WidgetFramework/Core.php
 134. library/XenForo/Model/Moderator.php
 135. library/Dark/TaigaChat/EventListener/Listener.php
 136. library/WidgetFramework/Model/Widget.php
 137. library/WidgetFramework/Helper/Sort.php
 138. library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php
 139. library/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 140. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 141. library/XenForo/View.php
 142. library/EWRporta/Listener/ViewPublic.php
 143. library/Kid/Listener/View.php
 144. library/EWRporta/ViewPublic/Custom.php
 145. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/ViewPublic/Thread/View.php
 146. library/Tinhte/XenTag/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 147. library/WidgetFramework/XenForo/View1.php
 148. library/XenForo/BbCode/Parser.php
 149. library/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 150. library/EWRporta/Listener/BbCode.php
 151. library/EWRmedio/Listener/BbCode.php
 152. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/BbCode/Formatter/Base.php
 153. library/EWRporta/BbCode/Formatter.php
 154. library/Vxf/GalleriaBBCode/BbCode/Formatter/Base.php
 155. library/Tinhte/XenTag/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 156. library/WidgetFramework/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 157. library/EWRmedio/BbCode/Formatter.php
 158. library/XenForo/ViewPublic/Helper/Message.php
 159. library/XenForo/BbCode/TextWrapper.php
 160. library/Tinhte/XenTag/ContentWrapper/Post.php
 161. library/Tinhte/XenTag/ContentWrapper/Abstract.php
 162. library/Tinhte/XenTag/Helper.php
 163. library/atdvn/MetaKeywords/Listener.php
 164. library/Tinhte/SimilarThreadCheck/Listener/Main.php
 165. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Html.php
 166. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Threads.php
 167. library/WidgetFramework/Model/Cache.php
 168. library/Tinhte/XenTag/WidgetRenderer/Cloud.php
 169. library/rrssb/Listener.php
 170. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 171. library/EWRporta/Listener/NavTabs.php
 172. library/Dark/TaigaChat/EventListener/NavigationTabs.php
 173. library/EWRatendo/Listener/NavTabs.php
 174. library/EWRatendo/Model/Perms.php
 175. library/EWRmedio/Listener/NavTabs.php
 176. library/EWRmedio/Model/Perms.php
 177. library/WidgetFramework/Template/Extended.php
 178. library/XenForo/Template/FileHandler.php
 179. library/XenForo/Helper/File.php
 180. internal_data/templates/S.3,L.2,thread_view.php
 181. library/xenCODE/Anonymizer/Listener.php
 182. library/EWRporta/Listener/Template.php
 183. library/EWRporta/Model/Promotes.php
 184. library/CemZoo/EasyBan/Template/Hook.php
 185. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_pagenav_before.php
 186. library/EWRatendo/Listener/Template.php
 187. library/Brivium/ModernStatistic/Model/ModernStatistic.php
 188. library/atdvn/MessagePrefix/Listener.php
 189. internal_data/templates/S.3,L.2,SV_rrssbSharesThreads.php
 190. library/EWRmedio/Listener/Template.php
 191. library/EWRmedio/Model/Lists.php
 192. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_form_before.php
 193. library/XenForo/Route/Prefix/Posts.php
 194. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_post_public_controls.php
 195. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_notices.php
 196. library/WidgetFramework/Helper/String.php
 197. internal_data/templates/S.3,L.2,wf_widget_wrapper.php
 198. internal_data/templates/S.3,L.2,atdvn_Message_Prefix.php
 199. internal_data/templates/S.3,L.2,bb_code_tag_attach.php
 200. internal_data/templates/S.3,L.2,xs_morethreads.php
 201. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_content.php
 202. library/XenForo/Model/Avatar.php
 203. library/XenForo/ViewPublic/Helper/User.php
 204. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_below.php
 205. internal_data/templates/S.3,L.2,VXFGB_editor.php
 206. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_qr_before.php
 207. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_qr_after.php
 208. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_thread_view.php
 209. library/XenForo/NodeHandler/Category.php
 210. library/XenForo/NodeHandler/Abstract.php
 211. library/XenForo/NodeHandler/Forum.php
 212. library/XenForo/NodeHandler/Page.php
 213. library/XenForo/Model/Category.php
 214. library/XenForo/Model/Page.php
 215. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Page.php
 216. internal_data/templates/S.3,L.2,wf_widget_threads.php
 217. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Empty.php
 218. library/XenForo/Helper/Criteria.php
 219. library/XenForo/Debug.php
 220. internal_data/templates/S.3,L.2,PAGE_CONTAINER.php
 221. internal_data/templates/S.3,L.2,atdvn_Meta_Keywords.php
 222. internal_data/templates/S.3,L.2,Tinhte_SimilarThreadCheck_add_js_file.php
 223. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php
 224. internal_data/templates/S.3,L.2,Tinhte_SimilarThreadCheck_thread.js.php
 225. library/xomsam/CustomNodeIcon/Icon.php