Page Time: 0.3926s

Memory: 8.0350 MB (Peak: 9.1720 MB)

Queries (35, time: 0.0363s, 9.3%)

 1. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('options', 'languages', 'contentTypes', 'codeEventListeners', 'deferredRun', 'simpleCache', 'addOns', 'defaultStyleProperties', 'routeFiltersIn', 'routeFiltersOut', 'routesPublic', 'nodeTypes', 'bannedIps', 'discouragedIps', 'styles', 'displayStyles', 'userBanners', 'smilies', 'bbCode', 'threadPrefixes', 'userTitleLadder', 'reportCounts', 'moderationCounts', 'userModerationCounts', 'notices', 'userFieldsInfo')
  Run Time: 0.000492
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 26Using where
 2. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('brListenerClasses', 'brBriviumAddOns')
  Run Time: 0.000112
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 2Using where
 3. SELECT data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key = ?
  Params: brmsModernStatisticCache
  Run Time: 0.000116
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 4. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000135
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 5. SELECT thread.*, xf_post.message
  	,
  		user.gender, user.avatar_date, user.gravatar,
  		NULL AS thread_read_date,
  		0 AS thread_reply_banned,
  		0 AS thread_is_watched,
  		'' AS draft_message, NULL AS draft_extra
  FROM xf_thread AS thread
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = thread.user_id)
  LEFT JOIN xf_post ON (xf_post.post_id = thread.first_post_id)
  WHERE thread.thread_id = ?
  Params: 18163
  Run Time: 0.000657
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuserconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLExf_postconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 6. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (20803)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000231
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.attachment.data_id1 
 7. SELECT node.*, forum.*
  	,
  	permission.cache_value AS node_permission_cache,
  		NULL AS forum_read_date
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  	LEFT JOIN xf_permission_cache_content AS permission
  		ON (permission.permission_combination_id = 1
  			AND permission.content_type = 'node'
  			AND permission.content_id = forum.node_id)
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 30
  Run Time: 0.000405
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEpermissionconstPRIMARYPRIMARY35const,const,const1 
 8. SELECT post.*
  	,
  		bb_code_parse_cache.parse_tree AS message_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS message_cache_version,
  		user.*, IF(user.username IS NULL, post.username, user.username) AS username,
  		user_profile.*,
  		user_privacy.*,
  		signature_parse_cache.parse_tree AS signature_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS signature_cache_version,
  		session_activity.view_date AS last_view_date,
  		0 AS like_date
  FROM xf_post AS post
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS bb_code_parse_cache ON
  			(bb_code_parse_cache.content_type = 'post' AND bb_code_parse_cache.content_id = post.post_id)
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_profile AS user_profile ON
  			(user_profile.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_privacy AS user_privacy ON
  			(user_privacy.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS signature_parse_cache ON
  			(signature_parse_cache.content_type = 'signature' AND signature_parse_cache.content_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_session_activity AS session_activity ON
  			(post.user_id > 0 AND session_activity.user_id = post.user_id)
  WHERE post.thread_id = ?
  	 AND (post.position >= 0 AND post.position < 20) 
  	AND (post.message_state IN ('visible'))
  ORDER BY post.position ASC, post.post_date ASC
  Params: 18163
  Run Time: 0.002078
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEpostrefthread_id_post_date,thread_id_positionthread_id_post_date4const1Using where; Using filesort
  SIMPLEbb_code_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,widchan1_hmo.post.post_id1 
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.post.user_id1 
  SIMPLEuser_profileeq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.post.user_id1 
  SIMPLEuser_privacyeq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.post.user_id1 
  SIMPLEsignature_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,widchan1_hmo.post.user_id1 
  SIMPLEsession_activityrefPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.post.user_id20 
 9. INSERT DELAYED INTO xf_thread_view
  	(thread_id)
  VALUES
  	(?)
  Params: 18163
  Run Time: 0.000171
 10. SELECT `thread_id`, `title`, `view_count`, `post_date`
  FROM `xf_thread`
  WHERE `node_id` = 30
  ORDER BY `post_date` DESC
  LIMIT 0, 10
  Run Time: 0.000106
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_threadindexnode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postpost_date4 114Using where
 11. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('xs_morethread_latest')
  Params: 2
  Run Time: 0.000094
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledconstPRIMARYPRIMARY106const,const1 
 12. INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?, ?, ?)
  Params: f5fbe7bbce4ac30ba15583420b1377b5, , 1542299137
  Run Time: 0.000210
 13. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date, robot_key)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date),
  	robot_key = VALUES(robot_key)
  Params: 0, , , XenForo_ControllerPublic_Thread, Index, valid, thread_id=18163, 1542295537,
  Run Time: 0.000596
 14. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('home', 'events', 'media')
  Params: 2
  Run Time: 0.000122
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledrangePRIMARYPRIMARY106 3Using where
 15. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 20803, a:18:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:119:"Vòng ngực đầy đặn tạo nên sức cuốn hút cho phái đẹp. Vậy, làm thế nào để vòng 1 to hơn?";}}i:1;s:370:" Đây là băn khoăn mà hầu hết mỗi eva đều đặt ra ít nhất 1 lần trong cuộc đời. Không thể phủ nhận nét gợi cảm mà đôi gò bồng đảo mang lại cho vóc dáng, chị em phụ nữ đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và thực nghiệm những giải pháp giúp tăng kích thước vòng 1 an toàn. ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[img]";i:1;s:6:"[/img]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:82:"http://thammythucuc.vn/wp-content/uploads/2016/09/lam-the-nao-de-vong-1-to-hon.jpg";}}i:3;s:138:" Mong muốn sở hữu vòng 1 căngd đầy, nhiều eva đã tìm đến những giải pháp ăn uống, tập luyện tự nhiên ";i:4;a:4:{s:3:"tag";s:1:"i";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[i]";i:1;s:4:"[/i]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:34:"Thay đổi chế độ ăn uống";}}}}i:5;s:502:" Cũng giống như cân nặng, vòng ngực của mỗi phái đẹp sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày. Và để tập trung phát triển cho vòng 1, bạn tất nhiên cần tìm đến những loại thực phẩm có khả năng kích thích sự phát triển của cơ, mô ngực, có thể kể đến như: thịt nạc, hải sản, trứng gà, hải sản, súp lơ xanh, đu đủ, cà rốt, đậu nành, ngũ cốc nguyên hạt... ";i:6;a:4:{s:3:"tag";s:1:"i";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[i]";i:1;s:4:"[/i]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:24:"Massage thường xuyên";}}}}i:7;s:559:" Việc cởi bỏ áo ngực và thực hiện massage nhẹ nhàng mỗi ngày luôn là lời khuyên mà các chuyên gia mong muốn giới trẻ hiện đại cần thực hiện. Không chỉ làm núi đôi dần cải thiện kích thước, kỹ thuật này còn giúp kiểm tra và phát hiện kịp thời những triệu chứng u, xơ hay thậm chí là ung thư vú.... Có thể sử dụng massage mỗi tối với tinh dầu tự nhiên và tiến hành kiên trì, thực hiện xoa nhẹ nhàng theo chiều từ ngoài vào trong. ";i:8;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[img]";i:1;s:6:"[/img]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:83:"http://thammythucuc.vn/wp-content/uploads/2016/09/lam-the-nao-de-vong-1-to-hon2.jpg";}}i:9;s:111:" Hướng dẫn các bước massage cải thiện kích thước núi đôi hiệu quả cho các chị em ";i:10;a:4:{s:3:"tag";s:1:"i";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[i]";i:1;s:4:"[/i]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:44:"Những bài tập giúp tăng nhanh vòng 1";}}}}i:11;s:482:" Gập tay không vuông góc trước ngực, tập tay với tạ hay chống đẩy là những bài tập nhỏ nhưng lại có vai trò đối với sức khỏe và vóc dáng, nhất là việc tăng nhanh vòng 1 tự nhiên. Tuy nhiên, hãy thực hiện nhẹ nhàng và kiên trì theo đuổi bởi hiệu quả mà những động tác tập luyện đơn giản này mang lại là từ từ, không dễ dàng có thể nhận thấy trong ngày một ngày hai. ";i:12;a:4:{s:3:"tag";s:1:"i";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[i]";i:1;s:4:"[/i]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:38:"Công nghệ nâng ngực tiên tiến";}}}}i:13;s:2:" ";i:14;a:4:{s:3:"tag";s:3:"url";s:6:"option";s:72:"http://thammythucuc.vn/tin-tuc/vong-1-cua-phu-nu-bao-nhieu-la-chuan.html";s:8:"original";a:2:{i:0;s:78:"[url=http://thammythucuc.vn/tin-tuc/vong-1-cua-phu-nu-bao-nhieu-la-chuan.html]";i:1;s:6:"[/url]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:35:"Vòng ngực bao nhiêu là chuẩn";}}i:15;s:790:" Xu hướng thẩm mỹ này ngày càng được chị em tin chọn, cũng hiện được coi là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi: làm thế nào để vòng 1 to hơn nhờ khả năng tăng kích thước cặp tuyết lê chỉ sau quy trình phẫu thuật an toàn: 90 phút. Tại Thu Cúc - thương hiệu thẩm mỹ uy tín đầu ngành thì kỹ thuật nâng ngực được đối tác nổi tiếng nước ngoài chuyển giao và thực hiện khéo léo, chuẩn xác bởi bác sĩ chuyên khoa được đào tạo chuyên nghiệp. Theo đó, tùy theo nhu cầu làm đẹp cũng như vóc dáng mỗi người mà khi thăm khám, mỗi khách hàng sẽ được chọn lựa chất liệu cũng như kích thước túi độn phù hợp. ";i:16;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[img]";i:1;s:6:"[/img]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:83:"http://thammythucuc.vn/wp-content/uploads/2016/09/lam-the-nao-de-vong-1-to-hon3.jpg";}}i:17;s:613:" Nâng ngực tại Thu Cúc được thực hiện an toàn tại Bệnh viện theo quy định nghiêm ngặt của Bộ Y tế Trong phòng mổ vô khuẩn 1 chiều hiện đại, bác sĩ Thu Cúc nhẹ nhàng bóc tách, tạo khoang và đưa túi độn nhập khẩu chính hãng, có tính định hình cao làm tăng nhanh chóng kích thước bầu ngực. Điểm phẫu thuật nhỏ được khâu kín khéo léo bằng chỉ chuyên dụng nên không để lại dấu hiệu thẩm mỹ, phục hồi nhanh chóng cho vòng 1 căng tròn, cân đối và duy trì ổn định dài lâu.";}, 1521948517, 1542295537
  Run Time: 0.008493
 16. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('wfc__1_thread_view', 'wfc__1_thread_view_f30')
  Run Time: 0.000596
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 2Using where
 17. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('wfc_bbe84b8b972d6242ad744')
  Run Time: 0.000204
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 18. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_bbe84b8b972d6242ad744, a:1:{s:23:"thread_view_lock_f30_16";a:2:{s:4:"html";s:1:"1";s:4:"time";i:1542295537;}}
  Run Time: 0.002016
 19. SELECT *
  FROM xf_node
  
  ORDER BY lft ASC
  Run Time: 0.000241
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_nodeALL    98Using filesort
 20. SELECT content_id, cache_value
  FROM xf_permission_cache_content
  WHERE permission_combination_id = ?
  	AND content_type = 'node'
  Params: 1
  Run Time: 0.000170
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_cache_contentrefPRIMARYPRIMARY31const,const110Using where
 21.     SELECT thread.*, xf_post.message AS kid_content
       ,
  user.gender, user.avatar_date, user.gravatar
  FROM xf_thread AS thread INNER JOIN xf_post ON (thread.first_post_id = xf_post.post_id) 
  
  LEFT JOIN xf_user AS user ON
  	(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE (thread.node_id IN (30, 23, 24, 25, 26, 27, 169, 132, 186)) AND (thread.discussion_state IN ('visible'))
  ORDER BY thread.view_count DESC
   LIMIT 45
  Run Time: 0.014094
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadrangenode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postnode_id_last_post_date4 5522Using where; Using filesort
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.thread.user_id1 
  SIMPLExf_posteq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.thread.first_post_id1 
 22. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (14333)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000215
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.attachment.data_id1 
 23. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (16314)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000199
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.attachment.data_id1 
 24. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (5836)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000201
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.attachment.data_id1 
 25. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (14066)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000576
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.attachment.data_id1 
 26. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (1680)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000195
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.attachment.data_id1 
 27. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (1072)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000200
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.attachment.data_id1 
 28. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (913)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000194
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.attachment.data_id1 
 29. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (883)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000195
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.attachment.data_id1 
 30. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (14404)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000201
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.attachment.data_id1 
 31. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (1067)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000200
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.attachment.data_id1 
 32. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  WHERE node.node_id IN (132, 24, 132, 25, 132, 27, 132, 132, 132, 27, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 30, 132, 27, 27, 132, 27, 26, 30, 132, 132, 132, 30, 132, 132, 132, 26, 30, 26, 26, 24, 132, 132, 132, 26, 132, 24, 30, 132)
  Run Time: 0.000384
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEforumrangePRIMARYPRIMARY4 6Using where
  SIMPLEnodeeq_refPRIMARYPRIMARY4widchan1_hmo.forum.node_id1 
 33. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc__1_thread_view_f30, a:1:{s:18:"thread_view_f30_16";a:2:{s:4:"html";s:13073:"<div class="widget_carousel"> <ul id="mycarousel" class="jcarousel jcarousel-skin-tango"> <li data-author="dealtoday"> <a href="user/dealtoday.6723/" class="avatar Av6723m" data-avatarhtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_male_m.png" width="96" height="96" alt="dealtoday" /></a> <div class="title"><a href="news/lai-suat-vay-tin-chap-ngan-hang-sacombank.12194/" title="Lãi suất vay tín chấp ngân hàng sacombank">Lãi suất vay tín chấp ngân hàng sacombank</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/dealtoday.6723/" class="username" dir="auto">dealtoday</a>, <a href="news/lai-suat-vay-tin-chap-ngan-hang-sacombank.12194/"><span class="DateTime" title="21/10/15 lúc 22:26">21/10/15</span></a></div> </div> </li> <li data-author="Admin"> <a "news/khach-san-muong-tuyen-dung-tat-ca-cac-vi-tri.14948/" title="Khách sạn Mường tuyển dụng tất cả các vị trí" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://muongthanh.com/FileUpload/Images/img_2303.JPG&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/khach-san-muong-tuyen-dung-tat-ca-cac-vi-tri.14948/" title="Khách sạn Mường tuyển dụng tất cả các vị trí">Khách sạn Mường tuyển dụng tất cả các vị trí</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/admin.1/" class="username" dir="auto">Admin</a>, <a href="news/khach-san-muong-tuyen-dung-tat-ca-cac-vi-tri.14948/"><span class="DateTime" title="10/6/16 lúc 16:18">10/6/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="hungvu"> <a href="user/hungvu.6941/" class="avatar Av6941m" data-avatarhtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_male_m.png" width="96" height="96" alt="hungvu" /></a> <div class="title"><a href="news/cach-chua-viem-mao-mach-di-ung-tot-nhat.14095/" title="Cách chữa viêm mao mạch dị ứng tốt nhất">Cách chữa viêm mao mạch dị ứng tốt nhất</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hungvu.6941/" class="username" dir="auto">hungvu</a>, <a href="news/cach-chua-viem-mao-mach-di-ung-tot-nhat.14095/"><span class="DateTime" title="8/4/16 lúc 10:26">8/4/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="Mai Trường Tương"> <a href="user/mai-truong-tuong.1029/" class="avatar Av1029m" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/m/1/1029.jpg?1398325574" width="96" height="96" alt="Mai Trường Tương" /></a> <div class="title"><a href="news/kia-k3-2014-khuyen-mai-lon-trong-thang.4113/" title="KIA K3 2014 KHUYẾN MÃI LỚN TRONG THÁNG">KIA K3 2014 KHUYẾN MÃI LỚN TRONG THÁNG</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/mai-truong-tuong.1029/" class="username" dir="auto">Mai Trường Tương</a>, <a href="news/kia-k3-2014-khuyen-mai-lon-trong-thang.4113/"><span class="DateTime" title="13/5/14 lúc 13:24">13/5/14</span></a></div> </div> </li> <li data-author="nguyenngocanhthu"> <a href="user/nguyenngocanhthu.2116/" class="avatar Av2116m" data-avatarhtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_female_m.png" width="96" height="96" alt="nguyenngocanhthu" /></a> <div class="title"><a href="news/kinh-cuong-luc-quan-1-2-3-4-5-6-7-8-10-tan-binh-phu-nhuan.5165/" title="Kính cường lực quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, tân bình , phú nhuận">Kính cường lực quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, tân bình...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/nguyenngocanhthu.2116/" class="username" dir="auto">nguyenngocanhthu</a>, <a href="news/kinh-cuong-luc-quan-1-2-3-4-5-6-7-8-10-tan-binh-phu-nhuan.5165/"><span class="DateTime" title="5/7/14 lúc 15:32">5/7/14</span></a></div> </div> </li> <li data-author="Mai Trường Tương"> <a href="user/mai-truong-tuong.1029/" class="avatar Av1029m" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/m/1/1029.jpg?1398325574" width="96" height="96" alt="Mai Trường Tương" /></a> <div class="title"><a href="news/kia-rio-2014-nhap-khau-giam-gia-lon.4226/" title="KIA RIO 2014 NHẬP KHẨU, GIẢM GIÁ LỚN">KIA RIO 2014 NHẬP KHẨU, GIẢM GIÁ LỚN</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/mai-truong-tuong.1029/" class="username" dir="auto">Mai Trường Tương</a>, <a href="news/kia-rio-2014-nhap-khau-giam-gia-lon.4226/"><span class="DateTime" title="27/5/14 lúc 15:04">27/5/14</span></a></div> </div> </li> <li data-author="DangThanhkhvn"> <a href="user/dangthanhkhvn.677/" class="avatar Av677m" data-avatarhtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_female_m.png" width="96" height="96" alt="DangThanhkhvn" /></a> <div class="title"><a href="news/kinh-nhin-xuyen-la-bai-tu-lo-kho-bai-chan.1844/" title="Kính nhìn xuyến lá bài tú lơ khơ, bài chắn...">Kính nhìn xuyến lá bài tú lơ khơ, bài chắn...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/dangthanhkhvn.677/" class="username" dir="auto">DangThanhkhvn</a>, <a href="news/kinh-nhin-xuyen-la-bai-tu-lo-kho-bai-chan.1844/"><span class="DateTime" title="28/12/13 lúc 14:33">28/12/13</span></a></div> </div> </li> <li data-author="tranquoctuan"> <a "news/nhan-dat-bien-ten-huy-hieu-deo-ao-the-ten-cai-ao-the-ten-inox-phu-hieu-cai-ao-in-logo-cai-ao.9423/" title="Nhận đặt biển tên, huy hiệu đeo áo, thẻ tên cài áo, thẻ tên inox, phù hiệu cài áo, in logo cài áo" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://lh4.googleusercontent.com/-XrKtM4UiPM8/U_VYbTnzH8I/AAAAAAAAD34/53WrhxYWSDs/w912-h577-no/bang&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/nhan-dat-bien-ten-huy-hieu-deo-ao-the-ten-cai-ao-the-ten-inox-phu-hieu-cai-ao-in-logo-cai-ao.9423/" title="Nhận đặt biển tên, huy hiệu đeo áo, thẻ tên cài áo, thẻ tên inox, phù hiệu cài áo, in logo cài áo">Nhận đặt biển tên, huy hiệu đeo áo, thẻ tên cài áo, thẻ...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/tranquoctuan.3998/" class="username" dir="auto">tranquoctuan</a>, <a href="news/nhan-dat-bien-ten-huy-hieu-deo-ao-the-ten-cai-ao-the-ten-inox-phu-hieu-cai-ao-in-logo-cai-ao.9423/"><span class="DateTime" title="28/2/15 lúc 20:22">28/2/15</span></a></div> </div> </li> <li data-author="hoangminhlong"> <a href="user/hoangminhlong.6764/" class="avatar Av6764m" data-avatarhtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_male_m.png" width="96" height="96" alt="hoangminhlong" /></a> <div class="title"><a href="news/co-so-lam-vong-deo-tay-cao-su-gia-re.11935/" title="Cơ sở làm Vòng Đeo Tay cao su giá rẻ">Cơ sở làm Vòng Đeo Tay cao su giá rẻ</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hoangminhlong.6764/" class="username" dir="auto">hoangminhlong</a>, <a href="news/co-so-lam-vong-deo-tay-cao-su-gia-re.11935/"><span class="DateTime" title="28/9/15 lúc 10:09">28/9/15</span></a></div> </div> </li> <li data-author="Mai Trường Tương"> <a "news/kia-rio-2014-nhap-khau-nguyen-chiec-gia-tot-nhat.4161/" title="KIA RIO 2014 NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC GIÁ TỐT NHẤT" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://www.kia.com.au/showroom/~/media/KIA/Car/Innocean/13112012/heroimage_RioV2_514x270.ashx&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/kia-rio-2014-nhap-khau-nguyen-chiec-gia-tot-nhat.4161/" title="KIA RIO 2014 NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC GIÁ TỐT NHẤT">KIA RIO 2014 NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC GIÁ TỐT NHẤT</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/mai-truong-tuong.1029/" class="username" dir="auto">Mai Trường Tương</a>, <a href="news/kia-rio-2014-nhap-khau-nguyen-chiec-gia-tot-nhat.4161/"><span class="DateTime" title="19/5/14 lúc 13:57">19/5/14</span></a></div> </div> </li> <li data-author="Saleman359VVT"> <a "news/hang-chinh-hang-non-bao-hiem-andes-gia-tot-nhat-tai-tphcm.9612/" title="Hàng chính hãng nón bảo hiểm Andes giá tốt nhất tại TPHCM" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://goo.gl/cLvSGd&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/hang-chinh-hang-non-bao-hiem-andes-gia-tot-nhat-tai-tphcm.9612/" title="Hàng chính hãng nón bảo hiểm Andes giá tốt nhất tại TPHCM">Hàng chính hãng nón bảo hiểm Andes giá tốt nhất tại TPHCM</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/saleman359vvt.6186/" class="username" dir="auto">Saleman359VVT</a>, <a href="news/hang-chinh-hang-non-bao-hiem-andes-gia-tot-nhat-tai-tphcm.9612/"><span class="DateTime" title="22/3/15 lúc 07:27">22/3/15</span></a></div> </div> </li> <li data-author="tranlengoi"> <a "news/chan-ban-ghe-sat-uon-nghe-thuat-ngoai-troi.15471/" title="Chân bàn ghế sắt uốn nghệ thuật ngoài trời" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://cuasatminhphuc.com/vnt_upload/service/B__n_gh____s___t_4deabc9e03a5a.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/chan-ban-ghe-sat-uon-nghe-thuat-ngoai-troi.15471/" title="Chân bàn ghế sắt uốn nghệ thuật ngoài trời">Chân bàn ghế sắt uốn nghệ thuật ngoài trời</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/tranlengoi.7324/" class="username" dir="auto">tranlengoi</a>, <a href="news/chan-ban-ghe-sat-uon-nghe-thuat-ngoai-troi.15471/"><span class="DateTime" title="4/7/16 lúc 19:11">4/7/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="quatangdoingoai02"> <a "news/nhan-lam-cup-pha-le-san-xuat-cup-luu-niem-in-cup-qua-tang.10566/" title="Nhận làm cúp pha lê,sản xuất cúp lưu niệm,in cúp quà tặng" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://i.imgur.com/047u5UJ.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/nhan-lam-cup-pha-le-san-xuat-cup-luu-niem-in-cup-qua-tang.10566/" title="Nhận làm cúp pha lê,sản xuất cúp lưu niệm,in cúp quà tặng">Nhận làm cúp pha lê,sản xuất cúp lưu niệm,in cúp quà tặng</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/quatangdoingoai02.6701/" class="username" dir="auto">quatangdoingoai02</a>, <a href="news/nhan-lam-cup-pha-le-san-xuat-cup-luu-niem-in-cup-qua-tang.10566/"><span class="DateTime" title="19/6/15 lúc 15:08">19/6/15</span></a></div> </div> </li> <li data-author="dongaqt"> <a "news/dia-chi-dat-non-theo-yeu-cau-lam-non-hiphop-non-luoi-trai-non-snapback-non-cap-non-rong-vanh.9065/" title="Địa chỉ đặt nón theo yêu cầu, làm nón hiphop, nón lưỡi trai, nón snapback, nón cáp, nón rộng vành" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://lh4.googleusercontent.com/-_rL_BWQ5x3k/UCNgGr9ApKI/AAAAAAAAAP8/DbUXi6wX1Oo/w642-h609-no/IMG_&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/dia-chi-dat-non-theo-yeu-cau-lam-non-hiphop-non-luoi-trai-non-snapback-non-cap-non-rong-vanh.9065/" title="Địa chỉ đặt nón theo yêu cầu, làm nón hiphop, nón lưỡi trai, nón snapback, nón cáp, nón rộng vành">Địa chỉ đặt nón theo yêu cầu, làm nón hiphop, nón lưỡi...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/dongaqt.6215/" class="username" dir="auto">dongaqt</a>, <a href="news/dia-chi-dat-non-theo-yeu-cau-lam-non-hiphop-non-luoi-trai-non-snapback-non-cap-non-rong-vanh.9065/"><span class="DateTime" title="4/1/15 lúc 14:38">4/1/15</span></a></div> </div> </li> <li data-author="ntoanh1210"> <a href="user/ntoanh1210.550/" class="avatar Av550m" data-avatarhtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_male_m.png" width="96" height="96" alt="ntoanh1210" /></a> <div class="title"><a href="news/ban-hoa-pha-le-mua-hoa-pha-le-gia-re-nhat-hoa-pha-le-dep-long-lanh.1567/" title="Bán hoa pha lê, mua hoa pha lê giá rẻ nhất, Hoa pha lê đẹp long lanh">Bán hoa pha lê, mua hoa pha lê giá rẻ nhất, Hoa pha lê...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/ntoanh1210.550/" class="username" dir="auto">ntoanh1210</a>, <a href="news/ban-hoa-pha-le-mua-hoa-pha-le-gia-re-nhat-hoa-pha-le-dep-long-lanh.1567/"><span class="DateTime" title="16/12/13 lúc 10:24">16/12/13</span></a></div> </div> </li> </ul> </div>";s:4:"time";i:1542295537;}}
  Run Time: 0.001378
 34. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_bbe84b8b972d6242ad744, a:1:{s:23:"thread_view_lock_f30_16";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1542295537;}}
  Run Time: 0.000749
 35. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('tinhte_xentag_tag_cloud')
  Params: 2
  Run Time: 0.000111
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledconstPRIMARYPRIMARY106const,const1 

Included Files (227, XenForo Classes: 74)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. library/XenForo/FrontController.php
 9. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 11. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 13. library/Zend/Uri.php
 14. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 16. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 17. library/XenForo/Model.php
 18. library/Zend/Db.php
 19. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 20. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 21. library/Zend/Db/Select.php
 22. library/Zend/Db/Expr.php
 23. library/Zend/Db/Profiler.php
 24. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 25. library/Zend/Db/Statement.php
 26. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 27. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 28. library/XenForo/CodeEvent.php
 29. library/XenForo/Options.php
 30. library/XenForo/Link.php
 31. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 32. library/ZangF/Listener.php
 33. library/XenForo/CacheRebuilder/Abstract.php
 34. library/Kid/Listener/Model.php
 35. library/Tinhte/XenTag/Listener.php
 36. library/Brivium/BriviumHelper/EventListeners.php
 37. library/Brivium/BriviumHelper/1010071/EventListeners.php
 38. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/EventListeners/Listener.php
 39. library/Brivium/BriviumLibrary/EventListeners.php
 40. library/bdSocialShare/Listener.php
 41. library/EWRporta/Listener/Model.php
 42. library/Brivium/SpamCleanerInAdmin/EventListeners/Listener.php
 43. library/WidgetFramework/Listener.php
 44. library/Brivium/ModernStatistic/EventListeners/Listener.php
 45. library/Brivium/ModernStatistic/ModernStatistic.php
 46. library/EWRatendo/Listener/Init.php
 47. library/XenForo/DataWriter/User.php
 48. library/XenForo/DataWriter.php
 49. library/WidgetFramework/Option.php
 50. library/EWRmedio/Listener/Init.php
 51. library/XenForo/Router.php
 52. library/XenForo/Route/Filter.php
 53. library/XenForo/Route/Interface.php
 54. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 55. library/XenForo/Route/Prefix.php
 56. library/WidgetFramework/Route/Filter/PageX.php
 57. library/XenForo/RouteMatch.php
 58. library/XenForo/Route/Prefix/Threads.php
 59. library/EWRporta/Listener/Route.php
 60. library/EWRporta/Route/Thread.php
 61. library/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 62. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 63. library/XenForo/Controller.php
 64. library/EWRporta/Listener/Controller.php
 65. library/xomsam/CustomNodeIcon/Listener.php
 66. library/VietXF/MoreThread/Listener.php
 67. library/Vxf/GalleriaBBCode/EventListeners/Listener.php
 68. library/atdvn/ShowThread/Listener.php
 69. library/EWRatendo/Listener/Controller.php
 70. library/atdvn/LimitPostLink/Listener/Listener.php
 71. library/MaxDailyBaiViet/EventListener/BaiViet.php
 72. library/MaxDailyBaiViet/EventListener/ChuDe.php
 73. library/EWRmedio/Listener/Controller.php
 74. library/bdSocialShare/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 75. library/EWRporta/ControllerPublic/Thread.php
 76. library/ZangF/ControllerPublic/Thread.php
 77. library/VietXF/MoreThread/ControllerPublic/Thread.php
 78. library/Tinhte/XenTag/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 79. library/atdvn/LimitPostLink/ControllerPublic/Thread.php
 80. library/MaxDailyBaiViet/ControllerPublic/BaiViet.php
 81. library/WidgetFramework/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 82. library/EWRmedio/ControllerPublic/Thread.php
 83. library/XenForo/Input.php
 84. library/XenForo/Session.php
 85. library/XenForo/Helper/Ip.php
 86. library/XenForo/Visitor.php
 87. library/XenForo/Model/User.php
 88. library/EWRmedio/Listener/Model.php
 89. library/bdSocialShare/XenForo/Model/User.php
 90. library/Brivium/SpamCleanerInAdmin/Model/User.php
 91. library/Brivium/ModernStatistic/Model/User.php
 92. library/WidgetFramework/XenForo/Model/User.php
 93. library/EWRmedio/Model/User.php
 94. library/XenForo/Permission.php
 95. library/XenForo/Phrase.php
 96. library/XenForo/Locale.php
 97. library/EWRporta/Model/Perms.php
 98. library/bdSocialShare/Option.php
 99. library/XenForo/Model/Forum.php
 100. library/bdSocialShare/XenForo/Model/Forum.php
 101. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Forum.php
 102. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Forum.php
 103. library/XenForo/Model/Thread.php
 104. library/bdSocialShare/XenForo/Model/Thread.php
 105. library/Kid/Model/Thread.php
 106. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Thread.php
 107. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Thread.php
 108. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Thread.php
 109. library/XenForo/ControllerHelper/ForumThreadPost.php
 110. library/XenForo/ControllerHelper/Abstract.php
 111. library/XenForo/Model/Attachment.php
 112. library/Tinhte/XenTag/Option.php
 113. library/XenForo/Helper/String.php
 114. library/XenForo/Model/Post.php
 115. library/EWRporta/Model/Post.php
 116. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Post.php
 117. library/EWRporta/Model/Attachment.php
 118. library/XenForo/Model/Node.php
 119. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Node.php
 120. library/XenForo/Route/Prefix/Categories.php
 121. library/XenForo/Route/Prefix/Forums.php
 122. library/Tinhte/XenTag/Model/Tag.php
 123. library/Tinhte/XenTag/Constants.php
 124. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 125. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 126. library/VietXF/MoreThread/Model/Thread.php
 127. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 128. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 129. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 130. library/XenForo/Template/Public.php
 131. library/XenForo/Template/Abstract.php
 132. library/WidgetFramework/Core.php
 133. library/XenForo/Model/Moderator.php
 134. library/Dark/TaigaChat/EventListener/Listener.php
 135. library/WidgetFramework/Model/Widget.php
 136. library/WidgetFramework/Helper/Sort.php
 137. library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php
 138. library/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 139. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 140. library/XenForo/View.php
 141. library/EWRporta/Listener/ViewPublic.php
 142. library/Kid/Listener/View.php
 143. library/EWRporta/ViewPublic/Custom.php
 144. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/ViewPublic/Thread/View.php
 145. library/Tinhte/XenTag/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 146. library/WidgetFramework/XenForo/View1.php
 147. library/XenForo/BbCode/Parser.php
 148. library/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 149. library/EWRporta/Listener/BbCode.php
 150. library/EWRmedio/Listener/BbCode.php
 151. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/BbCode/Formatter/Base.php
 152. library/EWRporta/BbCode/Formatter.php
 153. library/Vxf/GalleriaBBCode/BbCode/Formatter/Base.php
 154. library/Tinhte/XenTag/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 155. library/WidgetFramework/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 156. library/EWRmedio/BbCode/Formatter.php
 157. library/XenForo/ViewPublic/Helper/Message.php
 158. library/XenForo/BbCode/TextWrapper.php
 159. library/Tinhte/XenTag/ContentWrapper/Post.php
 160. library/Tinhte/XenTag/ContentWrapper/Abstract.php
 161. library/Tinhte/XenTag/Helper.php
 162. library/atdvn/MetaKeywords/Listener.php
 163. library/Tinhte/SimilarThreadCheck/Listener/Main.php
 164. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Html.php
 165. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Threads.php
 166. library/WidgetFramework/Model/Cache.php
 167. library/Tinhte/XenTag/WidgetRenderer/Cloud.php
 168. library/rrssb/Listener.php
 169. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 170. library/EWRporta/Listener/NavTabs.php
 171. library/Dark/TaigaChat/EventListener/NavigationTabs.php
 172. library/EWRatendo/Listener/NavTabs.php
 173. library/EWRatendo/Model/Perms.php
 174. library/EWRmedio/Listener/NavTabs.php
 175. library/EWRmedio/Model/Perms.php
 176. library/WidgetFramework/Template/Extended.php
 177. library/XenForo/Template/FileHandler.php
 178. library/XenForo/Helper/File.php
 179. internal_data/templates/S.3,L.2,thread_view.php
 180. library/Tinhte/XenTag/Route/Prefix/Tags.php
 181. library/xenCODE/Anonymizer/Listener.php
 182. library/EWRporta/Listener/Template.php
 183. library/EWRporta/Model/Promotes.php
 184. library/CemZoo/EasyBan/Template/Hook.php
 185. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_pagenav_before.php
 186. library/EWRatendo/Listener/Template.php
 187. library/Brivium/ModernStatistic/Model/ModernStatistic.php
 188. library/atdvn/MessagePrefix/Listener.php
 189. internal_data/templates/S.3,L.2,SV_rrssbSharesThreads.php
 190. library/EWRmedio/Listener/Template.php
 191. library/EWRmedio/Model/Lists.php
 192. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_form_before.php
 193. library/XenForo/Route/Prefix/Posts.php
 194. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_post_public_controls.php
 195. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_notices.php
 196. library/WidgetFramework/Helper/String.php
 197. internal_data/templates/S.3,L.2,wf_widget_wrapper.php
 198. internal_data/templates/S.3,L.2,atdvn_Message_Prefix.php
 199. library/Tinhte/XenTag/Integration.php
 200. internal_data/templates/S.3,L.2,xs_morethreads.php
 201. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_content.php
 202. library/XenForo/Model/Avatar.php
 203. library/XenForo/ViewPublic/Helper/User.php
 204. library/XenForo/Model/UserField.php
 205. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_below.php
 206. internal_data/templates/S.3,L.2,VXFGB_editor.php
 207. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_qr_before.php
 208. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_qr_after.php
 209. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_thread_view.php
 210. library/XenForo/NodeHandler/Category.php
 211. library/XenForo/NodeHandler/Abstract.php
 212. library/XenForo/NodeHandler/Forum.php
 213. library/XenForo/NodeHandler/Page.php
 214. library/XenForo/Model/Category.php
 215. library/XenForo/Model/Page.php
 216. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Page.php
 217. library/XenForo/Helper/Discussion.php
 218. internal_data/templates/S.3,L.2,wf_widget_threads.php
 219. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Empty.php
 220. library/XenForo/Helper/Criteria.php
 221. library/XenForo/Debug.php
 222. internal_data/templates/S.3,L.2,PAGE_CONTAINER.php
 223. internal_data/templates/S.3,L.2,atdvn_Meta_Keywords.php
 224. internal_data/templates/S.3,L.2,Tinhte_SimilarThreadCheck_add_js_file.php
 225. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php
 226. internal_data/templates/S.3,L.2,Tinhte_SimilarThreadCheck_thread.js.php
 227. library/xomsam/CustomNodeIcon/Icon.php