Page Time: 0.3285s

Memory: 15.0690 MB (Peak: 15.9664 MB)

Queries (34, time: 0.0331s, 10.1%)

 1. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('options', 'languages', 'contentTypes', 'codeEventListeners', 'deferredRun', 'simpleCache', 'addOns', 'defaultStyleProperties', 'routeFiltersIn', 'routeFiltersOut', 'routesPublic', 'nodeTypes', 'bannedIps', 'discouragedIps', 'styles', 'displayStyles', 'userBanners', 'smilies', 'bbCode', 'threadPrefixes', 'userTitleLadder', 'reportCounts', 'moderationCounts', 'userModerationCounts', 'notices', 'userFieldsInfo')
  Run Time: 0.001034
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 26Using where
 2. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('brListenerClasses', 'brBriviumAddOns')
  Run Time: 0.000325
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 2Using where
 3. SELECT data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key = ?
  Params: brmsModernStatisticCache
  Run Time: 0.000223
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 4. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000342
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 5. SELECT thread.*, xf_post.message
  	,
  		user.gender, user.avatar_date, user.gravatar,
  		NULL AS thread_read_date,
  		0 AS thread_reply_banned,
  		0 AS thread_is_watched,
  		'' AS draft_message, NULL AS draft_extra
  FROM xf_thread AS thread
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = thread.user_id)
  LEFT JOIN xf_post ON (xf_post.post_id = thread.first_post_id)
  WHERE thread.thread_id = ?
  Params: 23086
  Run Time: 0.000719
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuserconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLExf_postconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 6. SELECT node.*, forum.*
  	,
  	permission.cache_value AS node_permission_cache,
  		NULL AS forum_read_date
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  	LEFT JOIN xf_permission_cache_content AS permission
  		ON (permission.permission_combination_id = 1
  			AND permission.content_type = 'node'
  			AND permission.content_id = forum.node_id)
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 27
  Run Time: 0.000648
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEpermissionconstPRIMARYPRIMARY35const,const,const1 
 7. SELECT post.*
  	,
  		bb_code_parse_cache.parse_tree AS message_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS message_cache_version,
  		user.*, IF(user.username IS NULL, post.username, user.username) AS username,
  		user_profile.*,
  		user_privacy.*,
  		signature_parse_cache.parse_tree AS signature_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS signature_cache_version,
  		session_activity.view_date AS last_view_date,
  		0 AS like_date
  FROM xf_post AS post
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS bb_code_parse_cache ON
  			(bb_code_parse_cache.content_type = 'post' AND bb_code_parse_cache.content_id = post.post_id)
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_profile AS user_profile ON
  			(user_profile.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_privacy AS user_privacy ON
  			(user_privacy.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS signature_parse_cache ON
  			(signature_parse_cache.content_type = 'signature' AND signature_parse_cache.content_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_session_activity AS session_activity ON
  			(post.user_id > 0 AND session_activity.user_id = post.user_id)
  WHERE post.thread_id = ?
  	 AND (post.position >= 0 AND post.position < 20) 
  	AND (post.message_state IN ('visible'))
  ORDER BY post.position ASC, post.post_date ASC
  Params: 23086
  Run Time: 0.001854
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEpostrefthread_id_post_date,thread_id_positionthread_id_post_date4const1Using where; Using filesort
  SIMPLEbb_code_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,hoangmai_data.post.post_id1Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.post.user_id1 
  SIMPLEuser_profileeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.post.user_id1 
  SIMPLEuser_privacyeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.post.user_id1 
  SIMPLEsignature_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,hoangmai_data.post.user_id1Using where
  SIMPLEsession_activityrefPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.post.user_id25Using where
 8. INSERT DELAYED INTO xf_thread_view
  	(thread_id)
  VALUES
  	(?)
  Params: 23086
  Run Time: 0.000259
 9. SELECT `thread_id`, `title`, `view_count`, `post_date`
  FROM `xf_thread`
  WHERE `node_id` = 27
  ORDER BY `post_date` DESC
  LIMIT 0, 10
  Run Time: 0.000713
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_threadrefnode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postnode_id_last_post_date4const104Using where; Using filesort
 10. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('xs_morethread_latest')
  Params: 2
  Run Time: 0.000229
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledconstPRIMARYPRIMARY106const,const1 
 11. INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?, ?, ?)
  Params: 7abdb668efa56a04fa431d05c5412b5f, , 1547881330
  Run Time: 0.000209
 12. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date, robot_key)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date),
  	robot_key = VALUES(robot_key)
  Params: 0, , , XenForo_ControllerPublic_Thread, Index, valid, thread_id=23086, 1547877730,
  Run Time: 0.000164
 13. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('home', 'events', 'media')
  Params: 2
  Run Time: 0.000280
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledrangePRIMARYPRIMARY106 3Using where
 14. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 26033, a:41:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:53:"Honda Civic 2019: Phong cách sáng giá & mới lạ";}}i:1;s:389:" Ở Đông Nam Á, Honda Civic 2019 thế hệ mới sẽ bán ra tại Thái Lan từ đầu 2016. Tại thị trường Thái, mẫu sedan thế hệ thứ 10 của hãng xe Nhật có giá từ 15.500 đến 19.000 USD với 4 phiên bản trang bị gồm LX, SE Sport, EX và EX-L. Việt Nam chưa tiết lộ thông tin thời điểm đưa Civic thế hệ mới về nước. ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:75:"https://autosgallery.files.wordpress.com/2017/07/a4-xe-honda-civic-2018.jpg";}}}}i:3;s:2:" ";i:4;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:50:"'Gương mặt' ngoại thất xe Honda Civic 2019";}}i:5;s:167:" Thiết kế của Honda Civic 2019 hiện đại và thể thao hơn với kiểu dáng khoẻ khoắn, thấp và rộng tạo cảm giác đầm chắc. Đầu xe ";i:6;a:4:{s:3:"tag";s:3:"url";s:6:"option";s:160:"https://medium.com/@hondaotox/honda-civic-1-8e-cvt-2019-phi%C3%AAn-b%E1%BA%A3n-gi%C3%A1-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t-c%E1%BB%A7a-civic-vi%E1%BB%87t-nam-b64f96e6fc68";s:8:"original";a:2:{i:0;s:166:"[url=https://medium.com/@hondaotox/honda-civic-1-8e-cvt-2019-phi%C3%AAn-b%E1%BA%A3n-gi%C3%A1-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t-c%E1%BB%A7a-civic-vi%E1%BB%87t-nam-b64f96e6fc68]";i:1;s:6:"[/url]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:25:"honda civic 1.8e cvt 2019";}}i:7;s:739:" nổi bật với thanh ngang mạ chrome của lưới tản nhiệt kéo dài sang 2 cụm đèn pha đã làm nên thương hiệu riêng của Honda trong thời gian gần đây. Ở phiên bản Touring cao cấp nhất, Honda Civic 2019 được trang bị đèn pha Full-LED trong khi những bản thấp cấp hơn sẽ dùng đèn dạng bóng chiếu. Civic 2019 fastback mới rộng hơn 51 mm, thấp hơn 25 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng thêm 30,5 mm. Nhờ sự lột xác về kiểu dáng mà kích thước của chiếc xe tăng lên về chiều ngang và hạ thấp chiều cao đã làm tôn dáng tổng thể Civic 2019 trở nên thể thao hơn mà chưa cần đi vào chi tiết thiết kế. ";i:8;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:86:"https://autosgallery.files.wordpress.com/2017/07/b2-ngoai-that-xe-honda-civic-2018.jpg";}}}}i:9;s:2:" ";i:10;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:30:"Nội thất bên trong ca-bin";}}i:11;s:917:" Thay đổi về thiết kế ngoại thất, Honda Civic 2019 cũng trang bị hàng loạt tiện nghi về nội thất bên trong. Civic 2019 hiện đại hơn với đồng hồ tốc độ kỹ thuật số, màn hình TFT hiển thị đa màu sắc, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống kiểm soát khí hậu tự động. Trên một số phiên bản fastback cao cấp nhất như Touring, hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60/40, và có thêm tính năng khóa cửa tự động khi người lái rời xe, ghế lái chỉnh điện 8 hướng (4 hướng với ghế phụ), đệm đỡ đùi cho ghế lái và sưởi cả hai hàng ghế. Nhờ tăng không gian nội thất nên chỗ để trân của ghế trước cũng thoải mái hơn hẳn so với mẫu xe Civic đời cũ. ";i:12;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:84:"https://autosgallery.files.wordpress.com/2017/07/c2-noi-that-xe-honda-civic-2018.jpg";}}}}i:13;s:2:" ";i:14;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:29:"Khối động cơ trang bị";}}i:15;s:998:" Honda Civic 2019 bán ra tại Thái Lan với 4 phiên bản trang bị gồm Civic 1.8 E giá 25.000 USD, Civic 1.8 LE giá 27.400 USD, Civic Turbo giá 31.400 USD và bản cao cấp nhất Civic Turbo RS giá 34.000 USD. Tuỳ chọn 5 màu ngoại thất. Ở Mỹ, Civic 2019 sử dụng động cơ công nghệ Dream Earth loại 2.0 và 1.5 Turbo, còn tại Thái Lan, Civic thế hệ thứ 10 trang bị động cơ 1.8L và 1,5 Turbo. Civic thế hệ mới được trang bị hệ thống lái xe tiết kiệm nhiên liệu (Eco Assist) bao gồm chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (Econ Mode) và chế độ hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (Eco Coaching) nhằm tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe. Bên cạnh đó Civic cũng được trang bị thêm hệ thống kiểm soát hành trình và lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng mang lại những trải nghiệm lái thú vị và đầy phấn khích. ";i:16;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:95:"https://autosgallery.files.wordpress.com/2017/07/d3-dong-co-va-van-hanh-xe-honda-civic-2018.jpg";}}}}i:17;s:2:" ";i:18;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:27:"An toàn chủ bị động";}}i:19;s:948:" Honda cũng tích hợp các công nghệ hiện đại đảm bảo an toàn như phanh tự động trước khi va chạm, phát hiện chênh lệch khỏi đường nhằm bảo vệ khách hàng khi họ ngủ gật khiến xe lăn ra khỏi mặt đường. Những tính năng lần đầu tiên xuất hiện trên Honda Civic 2019 còn bao gồm công nghệ kiểm soát hành trình, ứng dụng công nghệ kiểm soát điện tử Agile Handling Assist, và đặc biệt là sự xuất hiện của động cơ turbo. Hệ thống treo Civic 2019 cũng hoàn toàn mới, với thanh chống trước được thiết kế lại và hệ thống liên kết tới khung phụ phía sau mới. Hệ thống treo cũng thấp hơn, liên kết sàn và động cơ thấp hơn giúp giảm trong lực. Các chi tiết về trục thủy lực, thanh ổn định phía sau cùng hệ thống phanh đều được cải tiến. ";i:20;a:4:{s:3:"tag";s:1:"i";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[I]";i:1;s:4:"[/I]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:23:"(Nguồn: Tổng hợp)";}}i:21;s:2:" ";i:22;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:83:"https://autosgallery.files.wordpress.com/2017/07/e2-an-toan-xe-honda-civic-2018.jpg";}}}}i:23;s:3:" ";i:24;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:50:"Honda Civic 2019 giá bao nhiêu tại Việt Nam?";}}i:25;s:23:" ✓ Honda Civic ";i:26;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:18:"2019 - 1.8E i-VTEC";}}i:27;s:41:": 763.000.000 VNĐ ✓ Honda Civic ";i:28;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:17:"2019 - 1.5G Turbo";}}i:29;s:41:": 831.000.000 VNĐ ✓ Honda Civic ";i:30;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:17:"2019 - 1.5L Turbo";}}i:31;s:20:": 903.000.000 VNĐ ";i:32;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:4:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"i";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[I]";i:1;s:4:"[/I]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:62:"Mọi thông tin chi tiết, Quý Khách vui lòng liên hệ:";}}i:1;s:1:" ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:3:"Red";s:8:"original";a:2:{i:0;s:13:"[COLOR="Red"]";i:1;s:8:"[/COLOR]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:19:"HONDA GIẢI PHÓNG";}}i:3;s:9:" Hotline:";}}i:33;s:16:" 0973.172.368 - ";i:34;a:4:{s:3:"tag";s:1:"i";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[I]";i:1;s:4:"[/I]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:8:"Mr. Khoa";}}}}i:35;s:1:" ";i:36;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:8:"Website:";}}i:37;s:20:" Hondagiaiphong.net ";i:38;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:13:"Địa chỉ:";}}i:39;s:50:" Km 9, Giải Phóng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội ";i:40;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:41:"- - - - - - - - - o O o - - - - - - - - -";}}}}}, 1521948517, 1547877730
  Run Time: 0.002010
 15. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('wfc__1_thread_view', 'wfc__1_thread_view_f27')
  Run Time: 0.000595
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 2Using where
 16. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('wfc_ce624717e3e40e461bb71')
  Run Time: 0.000311
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 17. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_ce624717e3e40e461bb71, a:1:{s:23:"thread_view_lock_f27_16";a:2:{s:4:"html";s:1:"1";s:4:"time";i:1547877730;}}
  Run Time: 0.000674
 18. SELECT *
  FROM xf_node
  
  ORDER BY lft ASC
  Run Time: 0.000985
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_nodeALL    104Using filesort
 19. SELECT content_id, cache_value
  FROM xf_permission_cache_content
  WHERE permission_combination_id = ?
  	AND content_type = 'node'
  Params: 1
  Run Time: 0.000496
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_cache_contentrefPRIMARYPRIMARY31const,const110Using where
 20.     SELECT thread.*, xf_post.message AS kid_content
       ,
  user.gender, user.avatar_date, user.gravatar
  FROM xf_thread AS thread INNER JOIN xf_post ON (thread.first_post_id = xf_post.post_id) 
  
  LEFT JOIN xf_user AS user ON
  	(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE (thread.node_id IN (27, 23, 24, 25, 26, 169, 132, 30, 186)) AND (thread.discussion_state IN ('visible'))
  ORDER BY thread.view_count DESC
   LIMIT 45
  Run Time: 0.014121
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadrangenode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postnode_id_sticky_state_last_post4 5519Using index condition; Using filesort
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.thread.user_id1 
  SIMPLExf_posteq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.thread.first_post_id1 
 21. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (14333)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000452
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using index condition; Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.attachment.data_id1 
 22. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (16314)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000435
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using index condition; Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.attachment.data_id1 
 23. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (5836)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000380
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using index condition; Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.attachment.data_id1 
 24. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (14066)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000381
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using index condition; Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.attachment.data_id1 
 25. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (1680)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000375
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using index condition; Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.attachment.data_id1 
 26. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (1072)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000368
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using index condition; Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.attachment.data_id1 
 27. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (913)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000405
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using index condition; Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.attachment.data_id1 
 28. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (883)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000385
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using index condition; Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.attachment.data_id1 
 29. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (1067)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000365
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using index condition; Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.attachment.data_id1 
 30. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (14404)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000793
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrefcontent_type_id_datecontent_type_id_date31const,const1Using index condition; Using where
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.attachment.data_id1 
 31. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  WHERE node.node_id IN (132, 24, 132, 25, 132, 27, 132, 132, 132, 27, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 30, 132, 27, 27, 132, 27, 26, 30, 132, 132, 132, 30, 132, 132, 132, 26, 30, 26, 26, 24, 132, 132, 132, 24, 26, 132, 30, 132)
  Run Time: 0.000731
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEforumrangePRIMARYPRIMARY4 6Using where
  SIMPLEnodeeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.forum.node_id1 
 32. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc__1_thread_view_f27, a:1:{s:18:"thread_view_f27_16";a:2:{s:4:"html";s:13073:"<div class="widget_carousel"> <ul id="mycarousel" class="jcarousel jcarousel-skin-tango"> <li data-author="dealtoday"> <a href="user/dealtoday.6723/" class="avatar Av6723m" data-avatarhtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_male_m.png" width="96" height="96" alt="dealtoday" /></a> <div class="title"><a href="news/lai-suat-vay-tin-chap-ngan-hang-sacombank.12194/" title="Lãi suất vay tín chấp ngân hàng sacombank">Lãi suất vay tín chấp ngân hàng sacombank</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/dealtoday.6723/" class="username" dir="auto">dealtoday</a>, <a href="news/lai-suat-vay-tin-chap-ngan-hang-sacombank.12194/"><span class="DateTime" title="21/10/15 lúc 22:26">21/10/15</span></a></div> </div> </li> <li data-author="Admin"> <a "news/khach-san-muong-tuyen-dung-tat-ca-cac-vi-tri.14948/" title="Khách sạn Mường tuyển dụng tất cả các vị trí" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://muongthanh.com/FileUpload/Images/img_2303.JPG&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/khach-san-muong-tuyen-dung-tat-ca-cac-vi-tri.14948/" title="Khách sạn Mường tuyển dụng tất cả các vị trí">Khách sạn Mường tuyển dụng tất cả các vị trí</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/admin.1/" class="username" dir="auto">Admin</a>, <a href="news/khach-san-muong-tuyen-dung-tat-ca-cac-vi-tri.14948/"><span class="DateTime" title="10/6/16 lúc 16:18">10/6/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="hungvu"> <a href="user/hungvu.6941/" class="avatar Av6941m" data-avatarhtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_male_m.png" width="96" height="96" alt="hungvu" /></a> <div class="title"><a href="news/cach-chua-viem-mao-mach-di-ung-tot-nhat.14095/" title="Cách chữa viêm mao mạch dị ứng tốt nhất">Cách chữa viêm mao mạch dị ứng tốt nhất</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hungvu.6941/" class="username" dir="auto">hungvu</a>, <a href="news/cach-chua-viem-mao-mach-di-ung-tot-nhat.14095/"><span class="DateTime" title="8/4/16 lúc 10:26">8/4/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="Mai Trường Tương"> <a href="user/mai-truong-tuong.1029/" class="avatar Av1029m" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/m/1/1029.jpg?1398325574" width="96" height="96" alt="Mai Trường Tương" /></a> <div class="title"><a href="news/kia-k3-2014-khuyen-mai-lon-trong-thang.4113/" title="KIA K3 2014 KHUYẾN MÃI LỚN TRONG THÁNG">KIA K3 2014 KHUYẾN MÃI LỚN TRONG THÁNG</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/mai-truong-tuong.1029/" class="username" dir="auto">Mai Trường Tương</a>, <a href="news/kia-k3-2014-khuyen-mai-lon-trong-thang.4113/"><span class="DateTime" title="13/5/14 lúc 13:24">13/5/14</span></a></div> </div> </li> <li data-author="nguyenngocanhthu"> <a href="user/nguyenngocanhthu.2116/" class="avatar Av2116m" data-avatarhtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_female_m.png" width="96" height="96" alt="nguyenngocanhthu" /></a> <div class="title"><a href="news/kinh-cuong-luc-quan-1-2-3-4-5-6-7-8-10-tan-binh-phu-nhuan.5165/" title="Kính cường lực quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, tân bình , phú nhuận">Kính cường lực quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, tân bình...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/nguyenngocanhthu.2116/" class="username" dir="auto">nguyenngocanhthu</a>, <a href="news/kinh-cuong-luc-quan-1-2-3-4-5-6-7-8-10-tan-binh-phu-nhuan.5165/"><span class="DateTime" title="5/7/14 lúc 15:32">5/7/14</span></a></div> </div> </li> <li data-author="Mai Trường Tương"> <a href="user/mai-truong-tuong.1029/" class="avatar Av1029m" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/m/1/1029.jpg?1398325574" width="96" height="96" alt="Mai Trường Tương" /></a> <div class="title"><a href="news/kia-rio-2014-nhap-khau-giam-gia-lon.4226/" title="KIA RIO 2014 NHẬP KHẨU, GIẢM GIÁ LỚN">KIA RIO 2014 NHẬP KHẨU, GIẢM GIÁ LỚN</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/mai-truong-tuong.1029/" class="username" dir="auto">Mai Trường Tương</a>, <a href="news/kia-rio-2014-nhap-khau-giam-gia-lon.4226/"><span class="DateTime" title="27/5/14 lúc 15:04">27/5/14</span></a></div> </div> </li> <li data-author="DangThanhkhvn"> <a href="user/dangthanhkhvn.677/" class="avatar Av677m" data-avatarhtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_female_m.png" width="96" height="96" alt="DangThanhkhvn" /></a> <div class="title"><a href="news/kinh-nhin-xuyen-la-bai-tu-lo-kho-bai-chan.1844/" title="Kính nhìn xuyến lá bài tú lơ khơ, bài chắn...">Kính nhìn xuyến lá bài tú lơ khơ, bài chắn...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/dangthanhkhvn.677/" class="username" dir="auto">DangThanhkhvn</a>, <a href="news/kinh-nhin-xuyen-la-bai-tu-lo-kho-bai-chan.1844/"><span class="DateTime" title="28/12/13 lúc 14:33">28/12/13</span></a></div> </div> </li> <li data-author="tranquoctuan"> <a "news/nhan-dat-bien-ten-huy-hieu-deo-ao-the-ten-cai-ao-the-ten-inox-phu-hieu-cai-ao-in-logo-cai-ao.9423/" title="Nhận đặt biển tên, huy hiệu đeo áo, thẻ tên cài áo, thẻ tên inox, phù hiệu cài áo, in logo cài áo" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://lh4.googleusercontent.com/-XrKtM4UiPM8/U_VYbTnzH8I/AAAAAAAAD34/53WrhxYWSDs/w912-h577-no/bang&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/nhan-dat-bien-ten-huy-hieu-deo-ao-the-ten-cai-ao-the-ten-inox-phu-hieu-cai-ao-in-logo-cai-ao.9423/" title="Nhận đặt biển tên, huy hiệu đeo áo, thẻ tên cài áo, thẻ tên inox, phù hiệu cài áo, in logo cài áo">Nhận đặt biển tên, huy hiệu đeo áo, thẻ tên cài áo, thẻ...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/tranquoctuan.3998/" class="username" dir="auto">tranquoctuan</a>, <a href="news/nhan-dat-bien-ten-huy-hieu-deo-ao-the-ten-cai-ao-the-ten-inox-phu-hieu-cai-ao-in-logo-cai-ao.9423/"><span class="DateTime" title="28/2/15 lúc 20:22">28/2/15</span></a></div> </div> </li> <li data-author="hoangminhlong"> <a href="user/hoangminhlong.6764/" class="avatar Av6764m" data-avatarhtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_male_m.png" width="96" height="96" alt="hoangminhlong" /></a> <div class="title"><a href="news/co-so-lam-vong-deo-tay-cao-su-gia-re.11935/" title="Cơ sở làm Vòng Đeo Tay cao su giá rẻ">Cơ sở làm Vòng Đeo Tay cao su giá rẻ</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/hoangminhlong.6764/" class="username" dir="auto">hoangminhlong</a>, <a href="news/co-so-lam-vong-deo-tay-cao-su-gia-re.11935/"><span class="DateTime" title="28/9/15 lúc 10:09">28/9/15</span></a></div> </div> </li> <li data-author="Mai Trường Tương"> <a "news/kia-rio-2014-nhap-khau-nguyen-chiec-gia-tot-nhat.4161/" title="KIA RIO 2014 NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC GIÁ TỐT NHẤT" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://www.kia.com.au/showroom/~/media/KIA/Car/Innocean/13112012/heroimage_RioV2_514x270.ashx&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/kia-rio-2014-nhap-khau-nguyen-chiec-gia-tot-nhat.4161/" title="KIA RIO 2014 NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC GIÁ TỐT NHẤT">KIA RIO 2014 NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC GIÁ TỐT NHẤT</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/mai-truong-tuong.1029/" class="username" dir="auto">Mai Trường Tương</a>, <a href="news/kia-rio-2014-nhap-khau-nguyen-chiec-gia-tot-nhat.4161/"><span class="DateTime" title="19/5/14 lúc 13:57">19/5/14</span></a></div> </div> </li> <li data-author="Saleman359VVT"> <a "news/hang-chinh-hang-non-bao-hiem-andes-gia-tot-nhat-tai-tphcm.9612/" title="Hàng chính hãng nón bảo hiểm Andes giá tốt nhất tại TPHCM" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://goo.gl/cLvSGd&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/hang-chinh-hang-non-bao-hiem-andes-gia-tot-nhat-tai-tphcm.9612/" title="Hàng chính hãng nón bảo hiểm Andes giá tốt nhất tại TPHCM">Hàng chính hãng nón bảo hiểm Andes giá tốt nhất tại TPHCM</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/saleman359vvt.6186/" class="username" dir="auto">Saleman359VVT</a>, <a href="news/hang-chinh-hang-non-bao-hiem-andes-gia-tot-nhat-tai-tphcm.9612/"><span class="DateTime" title="22/3/15 lúc 07:27">22/3/15</span></a></div> </div> </li> <li data-author="tranlengoi"> <a "news/chan-ban-ghe-sat-uon-nghe-thuat-ngoai-troi.15471/" title="Chân bàn ghế sắt uốn nghệ thuật ngoài trời" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://cuasatminhphuc.com/vnt_upload/service/B__n_gh____s___t_4deabc9e03a5a.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/chan-ban-ghe-sat-uon-nghe-thuat-ngoai-troi.15471/" title="Chân bàn ghế sắt uốn nghệ thuật ngoài trời">Chân bàn ghế sắt uốn nghệ thuật ngoài trời</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/tranlengoi.7324/" class="username" dir="auto">tranlengoi</a>, <a href="news/chan-ban-ghe-sat-uon-nghe-thuat-ngoai-troi.15471/"><span class="DateTime" title="4/7/16 lúc 19:11">4/7/16</span></a></div> </div> </li> <li data-author="dongaqt"> <a "news/dia-chi-dat-non-theo-yeu-cau-lam-non-hiphop-non-luoi-trai-non-snapback-non-cap-non-rong-vanh.9065/" title="Địa chỉ đặt nón theo yêu cầu, làm nón hiphop, nón lưỡi trai, nón snapback, nón cáp, nón rộng vành" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=https://lh4.googleusercontent.com/-_rL_BWQ5x3k/UCNgGr9ApKI/AAAAAAAAAP8/DbUXi6wX1Oo/w642-h609-no/IMG_&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/dia-chi-dat-non-theo-yeu-cau-lam-non-hiphop-non-luoi-trai-non-snapback-non-cap-non-rong-vanh.9065/" title="Địa chỉ đặt nón theo yêu cầu, làm nón hiphop, nón lưỡi trai, nón snapback, nón cáp, nón rộng vành">Địa chỉ đặt nón theo yêu cầu, làm nón hiphop, nón lưỡi...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/dongaqt.6215/" class="username" dir="auto">dongaqt</a>, <a href="news/dia-chi-dat-non-theo-yeu-cau-lam-non-hiphop-non-luoi-trai-non-snapback-non-cap-non-rong-vanh.9065/"><span class="DateTime" title="4/1/15 lúc 14:38">4/1/15</span></a></div> </div> </li> <li data-author="quatangdoingoai02"> <a "news/nhan-lam-cup-pha-le-san-xuat-cup-luu-niem-in-cup-qua-tang.10566/" title="Nhận làm cúp pha lê,sản xuất cúp lưu niệm,in cúp quà tặng" class="avatar NoOverlay Av1s"> <img src="timthumb.php?src=http://i.imgur.com/047u5UJ.jpg&h=64&w=64&zc=1"/> </a> <div class="title"><a href="news/nhan-lam-cup-pha-le-san-xuat-cup-luu-niem-in-cup-qua-tang.10566/" title="Nhận làm cúp pha lê,sản xuất cúp lưu niệm,in cúp quà tặng">Nhận làm cúp pha lê,sản xuất cúp lưu niệm,in cúp quà tặng</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/quatangdoingoai02.6701/" class="username" dir="auto">quatangdoingoai02</a>, <a href="news/nhan-lam-cup-pha-le-san-xuat-cup-luu-niem-in-cup-qua-tang.10566/"><span class="DateTime" title="19/6/15 lúc 15:08">19/6/15</span></a></div> </div> </li> <li data-author="ntoanh1210"> <a href="user/ntoanh1210.550/" class="avatar Av550m" data-avatarhtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_male_m.png" width="96" height="96" alt="ntoanh1210" /></a> <div class="title"><a href="news/ban-hoa-pha-le-mua-hoa-pha-le-gia-re-nhat-hoa-pha-le-dep-long-lanh.1567/" title="Bán hoa pha lê, mua hoa pha lê giá rẻ nhất, Hoa pha lê đẹp long lanh">Bán hoa pha lê, mua hoa pha lê giá rẻ nhất, Hoa pha lê...</a> </div> <div class="info"> <div class="poster">Bởi <a href="user/ntoanh1210.550/" class="username" dir="auto">ntoanh1210</a>, <a href="news/ban-hoa-pha-le-mua-hoa-pha-le-gia-re-nhat-hoa-pha-le-dep-long-lanh.1567/"><span class="DateTime" title="16/12/13 lúc 10:24">16/12/13</span></a></div> </div> </li> </ul> </div>";s:4:"time";i:1547877730;}}
  Run Time: 0.001002
 33. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_ce624717e3e40e461bb71, a:1:{s:23:"thread_view_lock_f27_16";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1547877730;}}
  Run Time: 0.000476
 34. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('tinhte_xentag_tag_cloud')
  Params: 2
  Run Time: 0.000343
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledconstPRIMARYPRIMARY106const,const1 

Included Files (227, XenForo Classes: 74)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. library/XenForo/FrontController.php
 9. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 11. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 13. library/Zend/Uri.php
 14. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 16. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 17. library/XenForo/Model.php
 18. library/Zend/Db.php
 19. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 20. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 21. library/Zend/Db/Select.php
 22. library/Zend/Db/Expr.php
 23. library/Zend/Db/Profiler.php
 24. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 25. library/Zend/Db/Statement.php
 26. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 27. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 28. library/XenForo/CodeEvent.php
 29. library/XenForo/Options.php
 30. library/XenForo/Link.php
 31. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 32. library/ZangF/Listener.php
 33. library/XenForo/CacheRebuilder/Abstract.php
 34. library/Kid/Listener/Model.php
 35. library/Tinhte/XenTag/Listener.php
 36. library/Brivium/BriviumHelper/EventListeners.php
 37. library/Brivium/BriviumHelper/1010071/EventListeners.php
 38. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/EventListeners/Listener.php
 39. library/Brivium/BriviumLibrary/EventListeners.php
 40. library/bdSocialShare/Listener.php
 41. library/EWRporta/Listener/Model.php
 42. library/Brivium/SpamCleanerInAdmin/EventListeners/Listener.php
 43. library/WidgetFramework/Listener.php
 44. library/Brivium/ModernStatistic/EventListeners/Listener.php
 45. library/Brivium/ModernStatistic/ModernStatistic.php
 46. library/EWRatendo/Listener/Init.php
 47. library/XenForo/DataWriter/User.php
 48. library/XenForo/DataWriter.php
 49. library/WidgetFramework/Option.php
 50. library/EWRmedio/Listener/Init.php
 51. library/XenForo/Router.php
 52. library/XenForo/Route/Filter.php
 53. library/XenForo/Route/Interface.php
 54. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 55. library/XenForo/Route/Prefix.php
 56. library/WidgetFramework/Route/Filter/PageX.php
 57. library/XenForo/RouteMatch.php
 58. library/XenForo/Route/Prefix/Threads.php
 59. library/EWRporta/Listener/Route.php
 60. library/EWRporta/Route/Thread.php
 61. library/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 62. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 63. library/XenForo/Controller.php
 64. library/EWRporta/Listener/Controller.php
 65. library/xomsam/CustomNodeIcon/Listener.php
 66. library/VietXF/MoreThread/Listener.php
 67. library/Vxf/GalleriaBBCode/EventListeners/Listener.php
 68. library/atdvn/ShowThread/Listener.php
 69. library/EWRatendo/Listener/Controller.php
 70. library/atdvn/LimitPostLink/Listener/Listener.php
 71. library/MaxDailyBaiViet/EventListener/BaiViet.php
 72. library/MaxDailyBaiViet/EventListener/ChuDe.php
 73. library/EWRmedio/Listener/Controller.php
 74. library/bdSocialShare/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 75. library/EWRporta/ControllerPublic/Thread.php
 76. library/ZangF/ControllerPublic/Thread.php
 77. library/VietXF/MoreThread/ControllerPublic/Thread.php
 78. library/Tinhte/XenTag/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 79. library/atdvn/LimitPostLink/ControllerPublic/Thread.php
 80. library/MaxDailyBaiViet/ControllerPublic/BaiViet.php
 81. library/WidgetFramework/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 82. library/EWRmedio/ControllerPublic/Thread.php
 83. library/XenForo/Input.php
 84. library/XenForo/Session.php
 85. library/XenForo/Helper/Ip.php
 86. library/XenForo/Visitor.php
 87. library/XenForo/Model/User.php
 88. library/EWRmedio/Listener/Model.php
 89. library/bdSocialShare/XenForo/Model/User.php
 90. library/Brivium/SpamCleanerInAdmin/Model/User.php
 91. library/Brivium/ModernStatistic/Model/User.php
 92. library/WidgetFramework/XenForo/Model/User.php
 93. library/EWRmedio/Model/User.php
 94. library/XenForo/Permission.php
 95. library/XenForo/Phrase.php
 96. library/XenForo/Locale.php
 97. library/EWRporta/Model/Perms.php
 98. library/bdSocialShare/Option.php
 99. library/XenForo/Model/Forum.php
 100. library/bdSocialShare/XenForo/Model/Forum.php
 101. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Forum.php
 102. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Forum.php
 103. library/XenForo/Model/Thread.php
 104. library/bdSocialShare/XenForo/Model/Thread.php
 105. library/Kid/Model/Thread.php
 106. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Thread.php
 107. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Thread.php
 108. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Thread.php
 109. library/XenForo/ControllerHelper/ForumThreadPost.php
 110. library/XenForo/ControllerHelper/Abstract.php
 111. library/Tinhte/XenTag/Option.php
 112. library/XenForo/Helper/String.php
 113. library/XenForo/Model/Post.php
 114. library/EWRporta/Model/Post.php
 115. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Post.php
 116. library/XenForo/Model/Attachment.php
 117. library/EWRporta/Model/Attachment.php
 118. library/XenForo/Model/Node.php
 119. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Node.php
 120. library/XenForo/Route/Prefix/Categories.php
 121. library/XenForo/Route/Prefix/Forums.php
 122. library/Tinhte/XenTag/Model/Tag.php
 123. library/Tinhte/XenTag/Constants.php
 124. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 125. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 126. library/VietXF/MoreThread/Model/Thread.php
 127. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 128. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 129. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 130. library/XenForo/Template/Public.php
 131. library/XenForo/Template/Abstract.php
 132. library/WidgetFramework/Core.php
 133. library/XenForo/Model/Moderator.php
 134. library/Dark/TaigaChat/EventListener/Listener.php
 135. library/WidgetFramework/Model/Widget.php
 136. library/WidgetFramework/Helper/Sort.php
 137. library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php
 138. library/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 139. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 140. library/XenForo/View.php
 141. library/EWRporta/Listener/ViewPublic.php
 142. library/Kid/Listener/View.php
 143. library/EWRporta/ViewPublic/Custom.php
 144. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/ViewPublic/Thread/View.php
 145. library/Tinhte/XenTag/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 146. library/WidgetFramework/XenForo/View1.php
 147. library/XenForo/BbCode/Parser.php
 148. library/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 149. library/EWRporta/Listener/BbCode.php
 150. library/EWRmedio/Listener/BbCode.php
 151. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/BbCode/Formatter/Base.php
 152. library/EWRporta/BbCode/Formatter.php
 153. library/Vxf/GalleriaBBCode/BbCode/Formatter/Base.php
 154. library/Tinhte/XenTag/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 155. library/WidgetFramework/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 156. library/EWRmedio/BbCode/Formatter.php
 157. library/XenForo/ViewPublic/Helper/Message.php
 158. library/XenForo/BbCode/TextWrapper.php
 159. library/Tinhte/XenTag/ContentWrapper/Post.php
 160. library/Tinhte/XenTag/ContentWrapper/Abstract.php
 161. library/Tinhte/XenTag/Helper.php
 162. library/atdvn/MetaKeywords/Listener.php
 163. library/Tinhte/SimilarThreadCheck/Listener/Main.php
 164. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Html.php
 165. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Threads.php
 166. library/WidgetFramework/Model/Cache.php
 167. library/Tinhte/XenTag/WidgetRenderer/Cloud.php
 168. library/rrssb/Listener.php
 169. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 170. library/EWRporta/Listener/NavTabs.php
 171. library/Dark/TaigaChat/EventListener/NavigationTabs.php
 172. library/EWRatendo/Listener/NavTabs.php
 173. library/EWRatendo/Model/Perms.php
 174. library/EWRmedio/Listener/NavTabs.php
 175. library/EWRmedio/Model/Perms.php
 176. library/WidgetFramework/Template/Extended.php
 177. library/XenForo/Template/FileHandler.php
 178. library/XenForo/Helper/File.php
 179. internal_data/templates/S.3,L.2,thread_view.php
 180. library/Tinhte/XenTag/Route/Prefix/Tags.php
 181. library/xenCODE/Anonymizer/Listener.php
 182. library/EWRporta/Listener/Template.php
 183. library/EWRporta/Model/Promotes.php
 184. library/CemZoo/EasyBan/Template/Hook.php
 185. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_pagenav_before.php
 186. library/EWRatendo/Listener/Template.php
 187. library/Brivium/ModernStatistic/Model/ModernStatistic.php
 188. library/atdvn/MessagePrefix/Listener.php
 189. internal_data/templates/S.3,L.2,SV_rrssbSharesThreads.php
 190. library/EWRmedio/Listener/Template.php
 191. library/EWRmedio/Model/Lists.php
 192. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_form_before.php
 193. library/XenForo/Route/Prefix/Posts.php
 194. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_post_public_controls.php
 195. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_notices.php
 196. library/WidgetFramework/Helper/String.php
 197. internal_data/templates/S.3,L.2,wf_widget_wrapper.php
 198. internal_data/templates/S.3,L.2,atdvn_Message_Prefix.php
 199. library/Tinhte/XenTag/Integration.php
 200. internal_data/templates/S.3,L.2,xs_morethreads.php
 201. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_content.php
 202. library/XenForo/Model/Avatar.php
 203. library/XenForo/ViewPublic/Helper/User.php
 204. library/XenForo/Model/UserField.php
 205. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_below.php
 206. internal_data/templates/S.3,L.2,VXFGB_editor.php
 207. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_qr_before.php
 208. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_qr_after.php
 209. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_thread_view.php
 210. library/XenForo/NodeHandler/Category.php
 211. library/XenForo/NodeHandler/Abstract.php
 212. library/XenForo/NodeHandler/Forum.php
 213. library/XenForo/NodeHandler/Page.php
 214. library/XenForo/Model/Category.php
 215. library/XenForo/Model/Page.php
 216. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Page.php
 217. library/XenForo/Helper/Discussion.php
 218. internal_data/templates/S.3,L.2,wf_widget_threads.php
 219. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Empty.php
 220. library/XenForo/Helper/Criteria.php
 221. library/XenForo/Debug.php
 222. internal_data/templates/S.3,L.2,PAGE_CONTAINER.php
 223. internal_data/templates/S.3,L.2,atdvn_Meta_Keywords.php
 224. internal_data/templates/S.3,L.2,Tinhte_SimilarThreadCheck_add_js_file.php
 225. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php
 226. internal_data/templates/S.3,L.2,Tinhte_SimilarThreadCheck_thread.js.php
 227. library/xomsam/CustomNodeIcon/Icon.php