Page Time: 0.2316s

Memory: 13.7953 MB (Peak: 14.6678 MB)

Queries (16, time: 0.0096s, 4.1%)

 1. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('options', 'languages', 'contentTypes', 'codeEventListeners', 'deferredRun', 'simpleCache', 'addOns', 'defaultStyleProperties', 'routeFiltersIn', 'routeFiltersOut', 'routesPublic', 'nodeTypes', 'bannedIps', 'discouragedIps', 'styles', 'displayStyles', 'userBanners', 'smilies', 'bbCode', 'threadPrefixes', 'userTitleLadder', 'reportCounts', 'moderationCounts', 'userModerationCounts', 'notices', 'userFieldsInfo')
  Run Time: 0.001174
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 26Using where
 2. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('brListenerClasses', 'brBriviumAddOns')
  Run Time: 0.000319
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 2Using where
 3. SELECT data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key = ?
  Params: brmsModernStatisticCache
  Run Time: 0.000235
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 4. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000346
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 5. SELECT thread.*, xf_post.message
  	,
  		user.gender, user.avatar_date, user.gravatar,
  		NULL AS thread_read_date,
  		0 AS thread_reply_banned,
  		0 AS thread_is_watched,
  		'' AS draft_message, NULL AS draft_extra
  FROM xf_thread AS thread
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = thread.user_id)
  LEFT JOIN xf_post ON (xf_post.post_id = thread.first_post_id)
  WHERE thread.thread_id = ?
  Params: 360
  Run Time: 0.000753
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuserconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLExf_postconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 6. SELECT node.*, forum.*
  	,
  	permission.cache_value AS node_permission_cache,
  		NULL AS forum_read_date
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  	LEFT JOIN xf_permission_cache_content AS permission
  		ON (permission.permission_combination_id = 1
  			AND permission.content_type = 'node'
  			AND permission.content_id = forum.node_id)
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 56
  Run Time: 0.000657
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEpermissionconstPRIMARYPRIMARY35const,const,const1 
 7. SELECT post.*
  	,
  		bb_code_parse_cache.parse_tree AS message_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS message_cache_version,
  		user.*, IF(user.username IS NULL, post.username, user.username) AS username,
  		user_profile.*,
  		user_privacy.*,
  		signature_parse_cache.parse_tree AS signature_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS signature_cache_version,
  		session_activity.view_date AS last_view_date,
  		0 AS like_date
  FROM xf_post AS post
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS bb_code_parse_cache ON
  			(bb_code_parse_cache.content_type = 'post' AND bb_code_parse_cache.content_id = post.post_id)
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_profile AS user_profile ON
  			(user_profile.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_privacy AS user_privacy ON
  			(user_privacy.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS signature_parse_cache ON
  			(signature_parse_cache.content_type = 'signature' AND signature_parse_cache.content_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_session_activity AS session_activity ON
  			(post.user_id > 0 AND session_activity.user_id = post.user_id)
  WHERE post.thread_id = ?
  	 AND (post.position >= 0 AND post.position < 20) 
  	AND (post.message_state IN ('visible'))
  ORDER BY post.position ASC, post.post_date ASC
  Params: 360
  Run Time: 0.001514
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEpostrefthread_id_post_date,thread_id_positionthread_id_post_date4const1Using where; Using filesort
  SIMPLEbb_code_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,hoangmai_data.post.post_id1Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.post.user_id1 
  SIMPLEuser_profileeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.post.user_id1 
  SIMPLEuser_privacyeq_refPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.post.user_id1 
  SIMPLEsignature_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,hoangmai_data.post.user_id1Using where
  SIMPLEsession_activityrefPRIMARYPRIMARY4hoangmai_data.post.user_id18Using where
 8. INSERT DELAYED INTO xf_thread_view
  	(thread_id)
  VALUES
  	(?)
  Params: 360
  Run Time: 0.000233
 9. SELECT `thread_id`, `title`, `view_count`, `post_date`
  FROM `xf_thread`
  WHERE `node_id` = 56
  ORDER BY `post_date` DESC
  LIMIT 0, 10
  Run Time: 0.001197
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_threadindexnode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postpost_date4 170Using where
 10. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('xs_morethread_latest')
  Params: 2
  Run Time: 0.000236
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledconstPRIMARYPRIMARY106const,const1 
 11. INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?, ?, ?)
  Params: 9b941dda163e1709a4202a86c7c8455c, , 1550461415
  Run Time: 0.000270
 12. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date, robot_key)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date),
  	robot_key = VALUES(robot_key)
  Params: 0, , , XenForo_ControllerPublic_Thread, Index, valid, thread_id=360, 1550457815,
  Run Time: 0.000172
 13. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('home', 'events', 'media')
  Params: 2
  Run Time: 0.000458
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledrangePRIMARYPRIMARY106 3Using where
 14. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 365, a:17:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:317:"Trở về sau chuyến vào TP.HCM cùng mẹ, em Nguyễn Xuân Đức (SN 1995) trú tại số nhà 18, ngõ 41, đường Dương Văn Nga, TP Vinh, bất ngờ nhận tin mình đã đỗ đại học, với số điểm 28 và trở thành thủ khoa khối A của trường Đại học quốc gia Hà Nội.";}}i:1;s:1:" ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:0:{}}i:3;s:1:" ";i:4;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:60:"Chàng thủ khoa với thành tích học tập đáng nể";}}i:5;s:2115:" Với số điểm 28 (toán 9,75; hóa 9,75; lý 8,5) Nguyễn Xuân Đức đã trở thành thủ khoa khối A của trường Đại học Công Nghệ (Đại học quốc gia Hà Nội). Mấy ngày nay, hàng xóm láng giềng tập trung tại nhà chia vui với Đức. Có mặt tại nhà Đức vào sáng 25/7, thấy chúng tôi, Đức nhanh chóng vào thay đồ rồi lễ phép ra chào. Ngập ngừng, bẽn lẽn nhưng đôi mắt không giấu nổi niềm vui, Đức chia sẻ: “Em bất ngờ về kết quả kỳ thi đại học vừa qua, em không nghĩ mình lại đạt số điểm cao đến như vậy. Giờ em thấy vui lắm, mấy ngày nay, bạn bè và thầy cô gọi điện chúc mừng em suốt”. Để đạt được kết quả như hôm nay, chàng cựu học sinh lớp chuyên Tin (lớp 12A2) của trường chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, đã trải qua sự rèn luyện cũng như học tập rất bền bỉ. Là con thứ 2 trong gia đình công chức, có bố là ông Nguyễn Xuân Phan (60 tuổi) công tác tại trung tâm điều hành viễn thông Nghệ An, còn mẹ là Nguyễn Thị Ngọc Yến (55 tuổi), giáo viên dạy toán một trường cấp 3 trên địa bàn thành phố, nên từ nhỏ Đức đã được mẹ bày dạy, kèm cặp chuyên về môn toán. Dưới sự chỉ dẫn của mẹ, cậu bé Đức đã dần dần học và yêu thích môn toán. Từ những năm học cấp 1, Đức đã là một học sinh giỏi toàn diện trong lớp, lên đến lớp 5, Đức đạt huy chương Đồng olimpic toán tuổi thơ toàn quốc. Tiếp nối bảng thành tích của mình, năm lớp 9 Đức là học sinh giỏi toán thành phố. Là thủ khoa đầu vào của trường chuyên Đại học Vinh, đứng thứ 3 đầu vào của trường chuyên Phan Bội Châu. Suốt 3 năm học THPT, Đức bắt đầu học và tiếp cận với bộ môn tin, cũng từ đây chàng trai mê toán ngày nào bỗng thấy có duyên với môn tin học. ";i:6;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:3:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:63:"http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/nguyentuyen/2013_08_08/6.JPG";}}i:1;s:1:" ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:1:"i";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[I]";i:1;s:4:"[/I]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:78:"Công nghệ thông tin là sự đam mê của chàng học trò xứ Nghệ ";}}}}i:7;s:1714:" Từ thích đến say mê, Đức liên tục đạt thành tích cao với bộ môn tin học. Năm lớp 10 Đức đoạt giải 3 tin học trẻ tỉnh Nghệ An. Năm lớp 11, lớp 12, Đức liên tục đoạt giải nhì tin học trẻ tỉnh. Cũng trong năm lớp 12, Đức đoạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia. Để đạt được thành tích học tập thực sự đáng nể, Đức cho biết: “Thực sự thì em cũng không có bí quyết học gì cả, đối với hai môn Lý và Hóa em sẽ cố gắng đọc kỹ sách giáo khoa và tiếp thu bài dạy của thầy cô để nắm vững kiến thức. Còn môn toán, khi về nhà em sẽ làm bài tập và tìm thật nhiều phương pháp giải để vận dụng cho phong phú nhất. Và mỗi ngày em chỉ học 7 – 8 tiếng còn lại thời gian em sẽ dành để nghỉ ngơi và chơi các môn thể thao như cầu lông, bóng bàn”. Thích và mê môn tin học nên Đức mong muốn sau này tốt nghiệp ra trường em sẽ là một lập trình viên. Và nếu có cơ hội, em sẽ tìm các suất học bổng để có thể đi du học ở nước ngoài, được đến các đất nước có ngành tin học phát triển. Ở trường, Đức được đánh giá là một học sinh ngoan, chăm học và sống rất hòa đồng. Cô Lan Thanh, giáo viên chủ nhiệm của Đức chia sẻ: “Ở trường Đức là một cậu học trò chăm chỉ, hiền lành, là một lớp phó học tập rất có trách nhiệm, có ý thức học tập nên được rất nhiều bạn bè và thầy cô trong trường yêu mến”. ";i:8;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:80:"Bố mẹ, bất ngờ và tự hào về kết quả mà Đức đạt được";}}i:9;s:1982:" Chung niềm vui với con trai, từ hôm nhận kết quả đến nay, cả nhà Đức rất vui. Cô Yến chia sẻ: “Khi hay tin em nó đạt điểm cao và trở thành thủ khoa của trường đại học quốc gia Hà Nội cô bất ngờ lắm. Cô không tin rằng đó là sự thật, mặc dù biết em nó nắm vững kiến thức và học tốt, nhưng trước đó Đức có tham gia vào kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, nên thời gian dành cho kỳ thi đó quá nhiều. Mãi đến tháng 4, Đức mới có thời gian để ôn thi đại học, sau khi kết thúc kỳ thi, hai mẹ con có chữa đề và tự tin là Đức sẽ đủ điểm đỗ chứ không dám nghĩ là em nó lại đạt điểm cao đến như vậy”. Không giấu nổi niềm tự hào của người làm mẹ, cô Yến cho biết thêm, từ nhỏ Đức đã bộc lộ là một cậu bé tự lập và có ý thức. Vì mẹ là giáo viên nên từ bé, Đức đã được mẹ dạy cho học chữ. Và mỗi tối trước khi đi ngủ, Đức thường dùng tay viết lại những chữ cái đó trên tấm ga trải giường. Khi hay tin Đức đạt điểm thủ khoa, hàng xóm và người thân liên tục ghé thăm và chúc mừng cậu học trò nhỏ. Ông Nguyễn Xuân Phan, bố của Đức vui vẻ cho biết: “Gia đình chúng tôi tự hào về Đức lắm, không ngờ con tôi đã làm được. Từ khi học cấp 3, thằng Đức mê tin học lắm, cứ thấy máy tính là cháu nó sán vào cho bằng được. Nghĩ con có đam mê thì chúng tôi cũng mừng, cũng động viên cháu cố gắng học. Để được kết quả như ngày hôm nay, chúng tôi cũng cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ Đức để được như vậy. Hơn nữa với kết quả này, Đức cũng đã làm rạng danh học sinh trường chuyên Phan Bội Châu rồi”. ";i:10;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:63:"http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/nguyentuyen/2013_08_08/8.JPG";}}}}i:11;s:1:" ";i:12;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"i";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[I]";i:1;s:4:"[/I]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:82:"Năm học lớp 12, Đức đã đoạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia ";}}}}i:13;s:1148:" Thấy bố mẹ khen mình, Đức ngượng ngùng cười tươi, em cũng chia sẻ: “Em thấy các bạn cứ bảo “học gạo” (học thật nhiều) nhưng với bản thân em, em lại không nghĩ như vậy. Mình không nên “cày” nhiều quá, bởi nếu học nhiều thì sẽ bị căng thẳng, mệt mỏi và rất khó tập trung và khó nhớ những gì mình đã học”. Trái ngược với bất ngờ của gia đình, cô Lan Thanh cho biết: “Thực ra với học lực và thành tích mà Đức đã gặt hái được, thì kết quả thủ khoa khối A của trường Đại học công Nghệ (Đại học quốc gia Hà Nội), là điều rất xứng đáng. Bình thường, Đức học giỏi đều các môn, trong đó môn tin học giành ưu thế tuyệt đối. Không những vậy, Đức còn có phương pháp cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi rất khoa học”. Đạt thủ khoa thủ khoa trường ĐH Công nghệ (Đại học quốc gia Hà Nội), nhưng Đức lại quyết định chọn ngành học theo đam mê, sở thích riêng.";i:14;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:1:" ";}}i:15;s:513:"“Em có nộp hồ sơ tuyển thẳng vào khoa Khoa học máy tính và đăng ký thi vào khoa Công nghệ thông tin. Sau khi suy nghĩ, em quyết định học Khoa học máy tính, vì có nhiều điểm thú vị bởi không chỉ ở khả năng giải quyết nhiều bài toán thực tế, mà còn có nhiều ứng dụng nữa”. Chia tay cậu học trò nhỏ ở xứ Nghệ, hi vọng rằng em sẽ học tập thật tốt và thực hiện được ước mơ du học của mình. ";i:16;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:18:"HMO nguồn ANTĐ.";}}}, 1521948517, 1550457815
  Run Time: 0.001356
 15. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('wfc__1_thread_view', 'wfc__1_thread_view_f56')
  Run Time: 0.000444
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 2Using where
 16. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('tinhte_xentag_tag_cloud')
  Params: 2
  Run Time: 0.000243
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledconstPRIMARYPRIMARY106const,const1 

Included Files (215, XenForo Classes: 66)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. library/XenForo/FrontController.php
 9. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 11. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 13. library/Zend/Uri.php
 14. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 16. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 17. library/XenForo/Model.php
 18. library/Zend/Db.php
 19. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 20. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 21. library/Zend/Db/Select.php
 22. library/Zend/Db/Expr.php
 23. library/Zend/Db/Profiler.php
 24. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 25. library/Zend/Db/Statement.php
 26. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 27. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 28. library/XenForo/CodeEvent.php
 29. library/XenForo/Options.php
 30. library/XenForo/Link.php
 31. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 32. library/ZangF/Listener.php
 33. library/XenForo/CacheRebuilder/Abstract.php
 34. library/Kid/Listener/Model.php
 35. library/Tinhte/XenTag/Listener.php
 36. library/Brivium/BriviumHelper/EventListeners.php
 37. library/Brivium/BriviumHelper/1010071/EventListeners.php
 38. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/EventListeners/Listener.php
 39. library/Brivium/BriviumLibrary/EventListeners.php
 40. library/bdSocialShare/Listener.php
 41. library/EWRporta/Listener/Model.php
 42. library/Brivium/SpamCleanerInAdmin/EventListeners/Listener.php
 43. library/WidgetFramework/Listener.php
 44. library/Brivium/ModernStatistic/EventListeners/Listener.php
 45. library/Brivium/ModernStatistic/ModernStatistic.php
 46. library/EWRatendo/Listener/Init.php
 47. library/XenForo/DataWriter/User.php
 48. library/XenForo/DataWriter.php
 49. library/WidgetFramework/Option.php
 50. library/EWRmedio/Listener/Init.php
 51. library/XenForo/Router.php
 52. library/XenForo/Route/Filter.php
 53. library/XenForo/Route/Interface.php
 54. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 55. library/XenForo/Route/Prefix.php
 56. library/WidgetFramework/Route/Filter/PageX.php
 57. library/XenForo/RouteMatch.php
 58. library/XenForo/Route/Prefix/Threads.php
 59. library/EWRporta/Listener/Route.php
 60. library/EWRporta/Route/Thread.php
 61. library/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 62. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 63. library/XenForo/Controller.php
 64. library/EWRporta/Listener/Controller.php
 65. library/xomsam/CustomNodeIcon/Listener.php
 66. library/VietXF/MoreThread/Listener.php
 67. library/Vxf/GalleriaBBCode/EventListeners/Listener.php
 68. library/atdvn/ShowThread/Listener.php
 69. library/EWRatendo/Listener/Controller.php
 70. library/atdvn/LimitPostLink/Listener/Listener.php
 71. library/MaxDailyBaiViet/EventListener/BaiViet.php
 72. library/MaxDailyBaiViet/EventListener/ChuDe.php
 73. library/EWRmedio/Listener/Controller.php
 74. library/bdSocialShare/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 75. library/EWRporta/ControllerPublic/Thread.php
 76. library/ZangF/ControllerPublic/Thread.php
 77. library/VietXF/MoreThread/ControllerPublic/Thread.php
 78. library/Tinhte/XenTag/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 79. library/atdvn/LimitPostLink/ControllerPublic/Thread.php
 80. library/MaxDailyBaiViet/ControllerPublic/BaiViet.php
 81. library/WidgetFramework/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 82. library/EWRmedio/ControllerPublic/Thread.php
 83. library/XenForo/Input.php
 84. library/XenForo/Session.php
 85. library/XenForo/Helper/Ip.php
 86. library/XenForo/Visitor.php
 87. library/XenForo/Model/User.php
 88. library/EWRmedio/Listener/Model.php
 89. library/bdSocialShare/XenForo/Model/User.php
 90. library/Brivium/SpamCleanerInAdmin/Model/User.php
 91. library/Brivium/ModernStatistic/Model/User.php
 92. library/WidgetFramework/XenForo/Model/User.php
 93. library/EWRmedio/Model/User.php
 94. library/XenForo/Permission.php
 95. library/XenForo/Phrase.php
 96. library/XenForo/Locale.php
 97. library/EWRporta/Model/Perms.php
 98. library/bdSocialShare/Option.php
 99. library/XenForo/Model/Forum.php
 100. library/bdSocialShare/XenForo/Model/Forum.php
 101. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Forum.php
 102. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Forum.php
 103. library/XenForo/Model/Thread.php
 104. library/bdSocialShare/XenForo/Model/Thread.php
 105. library/Kid/Model/Thread.php
 106. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Thread.php
 107. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Thread.php
 108. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Thread.php
 109. library/XenForo/ControllerHelper/ForumThreadPost.php
 110. library/XenForo/ControllerHelper/Abstract.php
 111. library/Tinhte/XenTag/Option.php
 112. library/XenForo/Helper/String.php
 113. library/XenForo/Model/Post.php
 114. library/EWRporta/Model/Post.php
 115. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Post.php
 116. library/XenForo/Model/Attachment.php
 117. library/EWRporta/Model/Attachment.php
 118. library/XenForo/Model/Node.php
 119. library/Brivium/ModernStatistic/Model/Node.php
 120. library/XenForo/Route/Prefix/Categories.php
 121. library/XenForo/Route/Prefix/Forums.php
 122. library/Tinhte/XenTag/Model/Tag.php
 123. library/Tinhte/XenTag/Constants.php
 124. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 125. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 126. library/VietXF/MoreThread/Model/Thread.php
 127. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 128. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 129. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 130. library/XenForo/Template/Public.php
 131. library/XenForo/Template/Abstract.php
 132. library/WidgetFramework/Core.php
 133. library/XenForo/Model/Moderator.php
 134. library/Dark/TaigaChat/EventListener/Listener.php
 135. library/WidgetFramework/Model/Widget.php
 136. library/WidgetFramework/Helper/Sort.php
 137. library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php
 138. library/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 139. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 140. library/XenForo/View.php
 141. library/EWRporta/Listener/ViewPublic.php
 142. library/Kid/Listener/View.php
 143. library/EWRporta/ViewPublic/Custom.php
 144. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/ViewPublic/Thread/View.php
 145. library/Tinhte/XenTag/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 146. library/WidgetFramework/XenForo/View1.php
 147. library/XenForo/BbCode/Parser.php
 148. library/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 149. library/EWRporta/Listener/BbCode.php
 150. library/EWRmedio/Listener/BbCode.php
 151. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/BbCode/Formatter/Base.php
 152. library/EWRporta/BbCode/Formatter.php
 153. library/Vxf/GalleriaBBCode/BbCode/Formatter/Base.php
 154. library/Tinhte/XenTag/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 155. library/WidgetFramework/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 156. library/EWRmedio/BbCode/Formatter.php
 157. library/XenForo/ViewPublic/Helper/Message.php
 158. library/XenForo/BbCode/TextWrapper.php
 159. library/Tinhte/XenTag/ContentWrapper/Post.php
 160. library/Tinhte/XenTag/ContentWrapper/Abstract.php
 161. library/Tinhte/XenTag/Helper.php
 162. library/atdvn/MetaKeywords/Listener.php
 163. library/Tinhte/SimilarThreadCheck/Listener/Main.php
 164. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Html.php
 165. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Threads.php
 166. library/WidgetFramework/Model/Cache.php
 167. library/Tinhte/XenTag/WidgetRenderer/Cloud.php
 168. library/rrssb/Listener.php
 169. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 170. library/EWRporta/Listener/NavTabs.php
 171. library/Dark/TaigaChat/EventListener/NavigationTabs.php
 172. library/EWRatendo/Listener/NavTabs.php
 173. library/EWRatendo/Model/Perms.php
 174. library/EWRmedio/Listener/NavTabs.php
 175. library/EWRmedio/Model/Perms.php
 176. library/WidgetFramework/Template/Extended.php
 177. library/XenForo/Template/FileHandler.php
 178. library/XenForo/Helper/File.php
 179. internal_data/templates/S.3,L.2,thread_view.php
 180. library/xenCODE/Anonymizer/Listener.php
 181. library/EWRporta/Listener/Template.php
 182. library/EWRporta/Model/Promotes.php
 183. library/CemZoo/EasyBan/Template/Hook.php
 184. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_pagenav_before.php
 185. library/EWRatendo/Listener/Template.php
 186. library/Brivium/ModernStatistic/Model/ModernStatistic.php
 187. library/atdvn/MessagePrefix/Listener.php
 188. internal_data/templates/S.3,L.2,SV_rrssbSharesThreads.php
 189. library/EWRmedio/Listener/Template.php
 190. library/EWRmedio/Model/Lists.php
 191. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_form_before.php
 192. library/XenForo/Route/Prefix/Posts.php
 193. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_post_public_controls.php
 194. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_notices.php
 195. library/WidgetFramework/Helper/String.php
 196. internal_data/templates/S.3,L.2,wf_widget_wrapper.php
 197. internal_data/templates/S.3,L.2,atdvn_Message_Prefix.php
 198. internal_data/templates/S.3,L.2,xs_morethreads.php
 199. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_content.php
 200. library/XenForo/Model/Avatar.php
 201. library/XenForo/ViewPublic/Helper/User.php
 202. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_message_below.php
 203. internal_data/templates/S.3,L.2,VXFGB_editor.php
 204. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_qr_before.php
 205. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_hook_thread_view_qr_after.php
 206. internal_data/templates/S.3,L.2,tinhte_xentag_thread_view.php
 207. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Empty.php
 208. library/XenForo/Helper/Criteria.php
 209. library/XenForo/Debug.php
 210. internal_data/templates/S.3,L.2,PAGE_CONTAINER.php
 211. internal_data/templates/S.3,L.2,atdvn_Meta_Keywords.php
 212. internal_data/templates/S.3,L.2,Tinhte_SimilarThreadCheck_add_js_file.php
 213. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php
 214. internal_data/templates/S.3,L.2,Tinhte_SimilarThreadCheck_thread.js.php
 215. library/xomsam/CustomNodeIcon/Icon.php